Služby v odpadovom hospodárstve

  Zadávateľ:
Obec Lietavská Lúčka
  Predpokladaná hodnota:
2.471.706,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.06.2021
  Dátum zverejnenia:
30.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lietavská Lúčka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00648981
Cementárska 3, 01311 Lietavská Lúčka
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marian Sliviak
Telefón: +421 415688112
Fax: +421 415688112
Email: obec@lietavskalucka.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6692
Hlavná adresa(URL): www.lietavskalucka.sk

Enixa, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45710252
Ľudovíta Štúra 917 , 01303 Varín
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: +421 903373414
Email: enixasro@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6692
Hlavná adresa(URL): www.lietavskalucka.sk
Obec Rosina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00647519
Rosina 167 , 01322 Rosina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: info@obecrosina.sk
Hlavná adresa(URL): www.obecrosina.sk
Obec Višňové
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00648078
Višňové , 01323 Višňové
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: urad@visnove.sk
Hlavná adresa(URL): www.visnove.sk
Obec Podhorie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321559
Podhorie 50 , 01318 Lietava
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: podhorie@obecpodhorie.info
Hlavná adresa(URL): www.obecpodhorie.info
Obec Lietava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321427
Lietava 146 , 01318 Lietava
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: oulietava@lietava.info
Hlavná adresa(URL): www.lietava.info
Obec Porúbka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00649210
Rajecká cesta č. 29 , 01311 Porúbka
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: ouporubka@obecporubka.sk
Hlavná adresa(URL): www.obecporubka.sk
Obec Lietavská Svinná - Babkov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321443
Lietavská Svinná – Babkov 160 , 01311 Lietavská Svinná - Babkov
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: obec@obeclietsvinnababkov.info
Hlavná adresa(URL): www.obeclietsvinnababkov.info
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Enixa, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45710252
Ľudovíta Štúra 917 , 01303 Varín
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: +421 903373414
Email: enixasro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.lietavskalucka.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby v odpadovom hospodárstve
Referenčné číslo: LL/1/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním
komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného
zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území obcí Lietavská Lúčka, Rosina, Višňové, Podhorie, Lietava, Porúbka, Lietavská Svinná - Babkov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 471 706,69 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lietavská Lúčka, Rosina, Višňové, Podhorie, Lietava, Porúbka, Lietavská Svinná - Babkov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním
komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného
zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území obcí Lietavská Lúčka, Rosina, Višňové, Podhorie, Lietava, Porúbka, Lietavská Svinná - Babkov. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 471 706,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 30.000,00 EUR. Bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajce sa osobného postavenia podľa 32 ods. 1 ZVO.
Hospodrsky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 32 ods. 1 psm. a) až f) a ods.
2, 4 a 5 ZVO:
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
alebo
- predložením dokladov podľa 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených
kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).
Úrad pre verejnú obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajcúich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením úradu pre verejné obstarávanie. Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov,
uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/
informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html , ktorým VO dáva hospodárskym subjektom do pozornosti
úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa 32 ods. 1 psm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto
podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
Podľa 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa 32
ods. 2 psm. b) a c) ZVO.
Verejný obstarávateľ podľa 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydaný príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarvateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením 38 ods. 1 psm. a) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požadované ekonomické a finančné postavenie uchádzač preukáže nasledovne:
- podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO,
- podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o VO,
- podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o VO.
Podrobne - viď súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď súťažné podklady.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
- podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona o VO
- podľa §34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO v nadväznosti na § 36 zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o VO.
Podrobne - viď súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď súťažné podklady.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Rámcová dohoda stanovuje predpokladané množstvá; do prípravy bolo zapojených celkom 7 verejných obstarávateľov, čo predstavuje komplikovaný proces; trvanie presahujúce štyri roky s dôrazom na efektivitu verejných zdrojov, rozsiahlu
prípravu a ľudské kapacity je nevyhnutné. Podmienky účasti sú primerané, nastavenie zákazky nebráni korektnej
hospodárskej súťaži.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.08.2021 09:00
Miesto: Obecný úrad Lietavská Lúčka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnené osoby - bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná o zelené VO, inovatívne partnerstvo, inovácie alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Zákazka sa nedelí na časti, jedná sa o vecne a logicky nedeliteľný predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v
prípade, ak ceny v predložených ponúk budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
V súlade s § 38 ZVO ods. 1 písm. d) sa stanovuje uchádzačom podmienka podľa §40 ods. 6 písm. g): Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávanís iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž.
V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.
Zmluvné podmienky sú súčasťou súťažných podkladov, dôrazne odporúčame záujemcom venovať ich zneniu pozornosť.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.06.2021