Projektová dokumentácia mostných objektov v správe Hlavného mesta SR Bratislavy

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
324.223,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.06.2021
  Dátum zverejnenia:
30.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Sabová
Telefón: +421 259356272
Email: eva.sabova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
Hlavná adresa(URL): https://bratislava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Projektová dokumentácia mostných objektov v správe Hlavného mesta SR Bratislavy
Referenčné číslo: MAGS OVO 55364/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71300000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti na realizáciu stavby (DRS) mostných objektov v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.
Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
324 223,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
M 181 na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou a železnicou
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322300-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Záporožská 5, 851 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti na realizáciu stavby (DRS) mostného objektu M 181 na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou a železnicou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
88 255,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
M 63-006 na Popradskej ulici cez Malý Dunaj pravý (smer Vrakuňa)
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322300-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Záporožská 5, 851 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti na realizáciu stavby (DRS) mostného objektu M 63-006 na Popradskej ulici cez Malý Dunaj pravý (smer Vrakuňa).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
50 967,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
M 059 na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322300-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Záporožská 5, 851 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti na realizáciu stavby (DRS) mostného objektu M 059 na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
46 258,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
L 324 lávka pre peších nad križovatkou pri SAV
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322300-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Záporožská 5, 851 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti na realizáciu stavby (DRS) mostného objektu L 324 lávka pre peších nad križovatkou pri SAV.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
60 300,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
M 019 cez potok Vydrica na Ceste Mládeže pod Hrabinou
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322300-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Záporožská 5, 851 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti na realizáciu stavby (DRS) mostného objektu M 019 cez potok Vydrica na Ceste Mládeže pod Hrabinou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 468,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
2-048 na Dolnozemskej ceste nad Bosákovou ulicou
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71322300-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Záporožská 5, 851 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti na realizáciu stavby (DRS) mostného objektu 2-048 na Dolnozemskej ceste nad Bosákovou ulicou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
53 972,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač
preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení realizovať predmet zákazky;
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predloží uchádzač zoznam dodávok poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predloží uchádzač údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.
Zoznam musí obsahovať zákazky na poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých súčet zmluvných cien je rovnaký alebo vyšší ako nižšie uvedené sumy v eur bez DPH kumulatívne za všetky zákazky.
Časť č. 1 Projektová dokumentácia pre M 181 - 44 000,00 eur bez DPH
Časť č. 2 Projektová dokumentácia pre M 63-006 - 25 000,00 eur bez DPH
Časť č. 3 Projektová dokumentácia pre M 059 - 43 000,00 eur bez DPH
Časť č. 4 Projektová dokumentácia pre L 324 - 30 000,00 eur bez DPH
Časť č. 5 Projektová dokumentácia pre M 019 - 12 000,00 eur bez DPH
Časť č. 6 Projektová dokumentácia pre M 2-048 - 26 000,00 eur bez DPH

V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku pre viacero častí predmetu zákazky, nie je oprávnený použiť opakovane rovnaké referencie, teda napr., ak uchádzač predkladá ponuku pre Časť. č. 1 a Časť č. 2 predmetu zákazky, preukáže referencie, ktorých súčet zmluvných cien je rovnaký alebo vyšší ako 69 000,00 eur bez DPH.

Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu podpisu predmetnej zmluvy o dodaní tovaru, t. j. s uvedením tohto dátumu).

K bodu 2.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky bude disponovať minimálne jedným inžinierom pre konštrukcie inžinierskych stavieb, ktorý sa podieľal na realizácii min. 1 projektu rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Za služby (projekty) rovnakého alebo obdobného charakteru sa považuje projektovanie rekonštrukcie pôvodných mostov.

Uvedené uchádzač preukáže predložením autorizačného osvedčenia SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, prípadne ekvivalentným dokladom vydaným v zahraničí a profesijným životopisom, v ktorom uvedie aj zoznam realizovaných zákaziek, z ktorého bude možné posúdiť požadovanú praktickú skúsenosť s projektovaním rekonštrukcie mostov.

Uchádzač v ponuke predloží potvrdenie, že daný odborník je v čase predloženia ponuky v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom. V prípade, že nie je v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom, môže ísť o tzv. inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO a je potrebné riadiť sa tam uvedeným postupom. Uchádzač berie na vedomie, že osoba určená na plnenie zmluvy sa bude priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy.

Uvedená podmienka účasti sa vzťahuje rovnako pre všetky časti predmetu zákazky.

V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku pre viacero častí predmetu zákazky, bude verejný obstarávateľ akceptovať preukázanie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) rovnakou osobou.

Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 10:30
Miesto: Zasadacia miestnosť č. 19, prízemie, Primaciálny palác
814 99 Bratislava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.
Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažných podkladov, ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu prostredníctvom systému JOSEPHINE.

2.
Zábezpeka sa nevyžaduje.

3.
V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií bude mať dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.06.2021