Činnosť stavebného dozoru pre Technicko – hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.084.290,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.06.2021
  Dátum zverejnenia:
29.06.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Telefón: +421 232333444
Email: zssk@r-p.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Činnosť stavebného dozoru pre Technicko – hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel
Referenčné číslo: 2020_STD_THU
II.1.2) Hlavný kód CPV
71315300-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na realizáciu stavby s názvom: Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel (ďalej len THÚ) pre časti 1-3 predmetu zákazky, podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 084 290,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71520000-9
71521000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Navrhovaná stavba sa nachádza: SPO Zvolen, Neresnícka cesta 3396, 960 01 Zvolen.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na realizáciu stavby s názvom: Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen, podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
398 127,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi nasledovné doklady ako originály alebo úradne overené kópie najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy:
platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa predpisu ŽSR Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR (ďalej len ŽSR Z3);
platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z3 a predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR Z2).
Časť: 2
II.2.1) Názov
Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71520000-9
71521000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Navrhovaná stavba sa nachádza: RD Humenné, Tolstého 11, 066 01 Humenné.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na realizáciu stavby s názvom: Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné, podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
288 035,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 21
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi nasledovné doklady ako originály alebo úradne overené kópie najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy:
platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa predpisu ŽSR Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR (ďalej len ŽSR Z3);
platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z3 a predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR Z2).
Časť: 3
II.2.1) Názov
Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71520000-9
71521000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Navrhovaná stavba sa nachádza: RD a OV Nové Zámky, Detvianska 1, 940 02 Nové Zámky.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na realizáciu stavby s názvom: Činnosť stavebného dozoru pre Technicko hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky, podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
398 127,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi nasledovné doklady ako originály alebo úradne overené kópie najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy:
platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa predpisu ŽSR Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR (ďalej len ŽSR Z3);
platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z3 a predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR Z2).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: pre všetky 3 časti:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko si nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Obstarávateľ požaduje pre časť 1-3 jednotlivo: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ČASŤ 1.4 PODMIENKY ÚČASTI
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky:
časť 1: 19 000,00 Eur
časť 2: 14 000,00 Eur
časť 3: 19 000,00 Eur
Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch (bod 19)
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
V prípade ak to bude možné, sa obstarávateľ môže rozhodnúť pre zmenu financovania, a to, že predmet zákazky bude financovaný nielen z vlastných prostriedkov ale aj z prostriedkov Európskej únie, konkrétne Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy
uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto
sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

Skupina dodávateľov na účely preukázania splnenia podmienok účasti postupuje v zmysle § 37 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 11:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods. 6
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ umožňuje obhliadku. Bližšie informácie sú uvedené v bode 14 súťažných podkladov.
Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Obstarávateľ si vyhradzuje v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, právo zmluvu nepodpísať a zrušiť verejné obstarávanie, ak ponuka úspešného uchádzača (pre jednotlivé časti 1-3) bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky stanovená pre jednotlivé časti 1-3.
Obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverz).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.06.2021