Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených

  Zadávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
  Predpokladaná hodnota:
157.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.06.2021
  Dátum zverejnenia:
29.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00212008
Šagátova 1, 81304 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lukežičová
Telefón: +421 20831804
Email: obstaravaniegr@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://zvjs.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených
Referenčné číslo: VS 9/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
34114121-3
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
EA25-7 - Pre väzňov
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka sanitných vozidiel pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže na prepravu obvinených a odsúdených.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
157 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie 4 ks sanitných vozidiel.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ uvedú v oznámení a vyhlásení verejného
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov
z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.
Uchádzači neprekladajú z vyššie uvedeného dôvodu nasledovný doklad:
- výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ako aj prokuristov a výpis z registra
trestov právnickej osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a)
- potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní) podľa § 32 ods. 1 písm. b)
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c)
- doklad preukazujúci oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods.
1 písm. e.)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.07.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.06.2021