Čerpadlá

  Zadávateľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
128.062,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.06.2021
  Dátum zverejnenia:
29.06.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35850370
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Kunová, Ing. Paulína Struková
Telefón: +421 940984689 / 948985812
Email: paulinka.strukova@bvsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8415
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://bvsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vodárenstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Čerpadlá
Referenčné číslo: 432319
II.1.2) Hlavný kód CPV
42122000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel a dodanie čerpadiel s montážou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Čerpadlá na prečerpávanie vody z obytných zón
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42122000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty Obstarávateľa uvedené v prílohe č. 9 Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel na prečerpávanie vody z obytných zón a dodanie čerpadiel na prečerpávanie vody z obytných zón s montážou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
128 062,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Čerpadlá na prečerpávanie vody z priemyselných zón
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42122000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty Obstarávateľa uvedené v prílohe č. 9 Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel na prečerpávanie vody z priemyselných zón a dodanie čerpadiel na prečerpávanie vody z priemyselných zón s montážou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
346 035,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Čerpadlá na pitnú vodu
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42122000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty Obstarávateľa uvedené v prílohe č. 9 Súťažných podkladov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel na pitnú vodu a dodanie čerpadiel na pitnú vodu s montážou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Celková účinnosť čerpadiel
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Odhadovaná hodnota
326 465,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty podľa § 32 ods. 2 ZVO v celom rozsahu, nakoľko nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1:
Uchádzač zoznamom dodávok tovaru preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania plnil zákazky dodaním tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vo výške minimálne:
Pre časť 1: 89 000 € bez DPH spolu za 3 roky
Pre časť 2: 240 000 € bez DPH spolu za 3 roky
Pre časť 3: 220 000 € bez DPH spolu za 3 roky
Za dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje dodanie čerpadiel a dodanie čerpadiel vrátane montáže. Obstarávateľ bude akceptovať aj predloženie zoznamu dodávok, kde bude uvedené iba dodanie čerpadiel vrátane montáže.
Zoznam dodávok tovaru musí obsahovať: identifikáciu dodávateľa a odberateľa, kontaktnú osobu odberateľa, stručný opis predmetu dodávky, zmluvnú cenu dodávky v Eur bez DPH a lehoty dodania.
Zoznam sa predkladá ako sken originálneho listinného oprávnenou osobou uchádzača podpísaného dokumentu. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný. Referencie, ktoré nie sú vedené v IS ÚVO Evidencia referencií, sa predkladajú ako sken originálneho listinného dokumentu potvrdenia o plnení.
Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.
V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, obstarávateľ požaduje predložiť požadované doklady pre každú časť predmetu zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške 5 000 EUR na časť 1 predmetu zákazky, 10 000 EUR na časť 2 predmetu zákazky a 10 000 EUR na časť 3 predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 17 súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.07.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 10:30
Miesto: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 23.5 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na predmet zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky.
2. Komunikácia vo verejnej súťaži sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
3. Doplňujúce informácie k bodu IV.2.4) oznámenia: Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku podľa § 21 ods. 6 ZVO. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
4. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
5. Obstarávateľ rozhodol, že na základe § 66 ods. 7 druhá veta ZVO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v nadväznosti na § 55 ods. 1 ZVO obstarávateľ vyhodnocuje doklady len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
6. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Doplnenie k bodu II.2.7) - Trvanie v mesiacoch: 4 mesiace. Čerpadlá, pri ktorých sa nevyžaduje montáž: dodanie do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Čerpadlá, pri ktorých sa vyžaduje montáž: dodanie a montáž do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.06.2021