Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
21.026.409,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.06.2021
  Dátum zverejnenia:
29.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimíre Kasaj
Telefón: +421 415074624
Fax: +421 415074616
Email: vladimir.kasaj@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest I. triedy - §7 ods. 1 písm. d) ZVO
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota
Referenčné číslo: 51/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233120-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Rekonštrukcia krytu existujúcej betónovej vozovky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
21 026 409,47 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania:
Rekonštrukcia betónovej vozovky, ktorá bude nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ s ohľadom na miestne, vecne, funkčne, časové väzby a hlavne z dôvodu charakteru predmetu zákazky sa rozhodol, že zákazka sa nebude deliť.
Rozdelenie predmetu zákazky by bolo po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Bližšie v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 026 409,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
608
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII 2014 - 2020
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 ZVO. Bližšie v SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO. Bližšie v SP.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. b), g), j), l) ZVO
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zábezpeka pre realizáciu prác. Bližšie v SP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 26.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 11:00
Miesto: IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku. Uchádzači, ktorí nie sú konateľmi predložia splnomocnenie k účasti na otváraní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejná súťaž podľa § 66 ZVO.
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zábezpeku vo výške 500 000.-€ (slovom: päťstotisíc eur). Podmienky sú určené v SP.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.06.2021