Rekonštrukcie mostov na cestách III. triedy oblastí Stará Ľubovňa a Bardejov

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
1.020.179,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.06.2021
  Dátum zverejnenia:
28.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK04
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.Ivana Baňasová
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: obstaravanie@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
Hlavná adresa(URL): http://sucpsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcie mostov na cestách III. triedy oblastí Stará Ľubovňa a Bardejov
Referenčné číslo: 05VS/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45221111-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mostov na cestách III.triedy oblasti Stará Ľubovňa a Bardejov, v členení na tri časti:

Časť 1) Rekonštrukcia mosta č.3489-002, cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice
Časť 2) Rekonštrukcia mosta č.3120-001, Stará Ľubovňa
Časť 3) Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 020 179,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia mosta č.3489-002, cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mostný objekt sa nachádza na ceste III/3489 v staničení so začiatkom úseku v km 0,277 a s koncom úseku
v km 0,327, úprava priľahlej komunikácie v staničení km 0,327- 0,962.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mosta č. 3489-002, ktorý sa nachádza v intraviláne v katastri obce Raslavice. Stavebno-technický stav mostného objektu je klasifikovaný v stupni 4 - uspokojivý. Rekonštrukcia mosta je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu a taktiež kvôli nedostatočnému šírkovému usporiadaniu. Izolácia mosta je nefunkčná a tak dochádza k zatekaniu vody do nosnej konštrukcie a jej následné rozrušovanie. Betónové rímsy na moste sú vplyvom poveternostných podmienok rozpadnuté, zábradlie na moste je skorodované. Podpovrchové mostné závery sú nefunkčné, odvodňovače na moste chýbajú. Mostný objekt je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
284 862,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka vo výške - 7000 €
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia mosta č.3120-001, Stará Ľubovňa
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221111-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mostný objekt sa nachádza na ceste III/3120 v staničení so začiatkom úseku cesty v km 0,796 a s koncom
úseku cesty v km 0,864. Rekonštrukcia cesty III/3120 je v staničení 0,796 0,633 .
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mosta č. M303 (3120-001), ktorý sa nachádza na ceste III/3120 v intraviláne a v katastri mesta Stará Ľubovňa a rekonštrukcia ciest III/3120 a III/3152 Mostný objekt je dĺžky 49,83 m. Súčasne sa zrekonštruuje priľahlý úsek cesty III/3120 s oporným múrom za účelom odvedenia vody z vozovky v dĺžke 163 m a úsek cesty III/3152 v dĺžke 559m. Stavebno-technický stav mostného objektu je klasifikovaný v stupni 5 - zlý. Mostný objekt a cesta sú v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
348 247,16 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
150
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka vo výške - 8 000 €
Časť: 3
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mostný objekt sa nachádza na ceste III/3136 v staničení so začiatkom úseku v km 1,897 a s koncom
úseku v km 1,945.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mosta č. 3136-003, ktorý sa nachádza v intraviláne v katastri obce Vislanka. Stavebno-technický stav mostného objektu je klasifikovaný v stupni 6 veľmi zlý. Rekonštrukcia mosta je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu. Nosná konštrukcia, rímsy a opory na spodnej stavbe vykazujú porušenie betónu. Ide hlavne o rozpad, odlamovanie a nedostatočnú kryciu vrstvu betonárskej výstuže. V dôsledku týchto nedostatkov dochádza ku korózii výstuže. Značný je aj výskyt vlhkých škvŕn a záclon od porušenej hydroizolácie, stekajúcej vody alebo vody prenikajúcej škárami a trhlinami. Bezpečnostné zariadenia na mostnom objekte sú poškodené (mechanické poškodenie, korózia). Okolie mosta je znečistené bujnením vegetácie a výskytom odpadu naplavením a splavením. Mostný objekt je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Stará Ľubovňa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
387 069,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
180
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka vo výške - 9 000 €
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1V zmysle § 32 ods. 1 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
§ 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;
§ 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2Uchádzač osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením
Uchádzač splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto je potrebné doklady predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
Miesto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 2. poschodie , miestnosť:
zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je za účasti uchádzačov. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa na otváraní ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky realizovaný nadlimitným postupom pomocou systému IS EVO na www.uvo.gov.sk.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie je myslené, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO.
5. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške:
- časť 1: 7000 €
- časť 2: 8 000 €
- časť 3 : 9 000 €
Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky a podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia podľa zákonač. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky.
8. Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu.
9. Rozdelenie zákazky na časti: Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
10.Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods.7 ZVO.
11.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončený postup verejného obstarávania resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo aj v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia oznámenia nemohol predpokladať.
12.Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v rámci uplatnenia sociálneho aspektu v súlade s § 56 ods.8 zákona, zriadiť bankový účet vytvorený výlučne k platobným transakciám súvisiacim s predmetom zmluvy tzv. transparentný účet.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.06.2021