Služby komplexného nakladania s odpadmi – Mesto Tornaľa II.

  Zadávateľ:
Mesto Tornaľa
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 08:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.06.2021
  Dátum zverejnenia:
28.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Tornaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00319091
Mieru 14, 98201 Tornaľa
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová
Telefón: +421 475511101 / 475511102
Email: msutornala@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5250
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby komplexného nakladania s odpadmi – Mesto Tornaľa II.
Referenčné číslo: NDL/2021/TOR/2
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je zber, preprava, uloženie, zneškodnenie alebo zhodnotenie nasledovných druhov odpadov na území mesta Tornaľa:
1. zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
2. zber, preprava a uloženie objemného odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
3. zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (ďalej len BRO)
4. zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov (ďalej len BRKO)
5. spoločný zber, preprava a uloženie BRKO a BRO z domácností - IBV
6. mobilný zber, preprava a zneškodnenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
7. zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov a rekreačnej oblasti s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
8. zber, preprava a uloženie drobného stavebného odpadu zo zberného dvora na ul. Cintorínska v Tornali s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
9. zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie jedlých olejov a tukov z domácností

Celkový počet obyvateľov mesta Tornaľa k 31.01.2021 je 6952.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK03
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie mesta Tornaľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je zber, preprava, uloženie, zneškodnenie alebo zhodnotenie nasledovných druhov odpadov na území mesta Tornaľa:
1. zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
2. zber, preprava a uloženie objemného odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
3. zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (ďalej len BRO)
4. zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov (ďalej len BRKO)
5. spoločný zber, preprava a uloženie BRKO a BRO z domácností - IBV
6. mobilný zber, preprava a zneškodnenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
7. zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov a rekreačnej oblasti s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
8. zber, preprava a uloženie drobného stavebného odpadu zo zberného dvora na ul. Cintorínska v Tornali s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
9. zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie jedlých olejov a tukov z domácností

Celkový počet obyvateľov mesta Tornaľa k 31.01.2021 je 6952.

(ďalej len služba)

Podmienky a podrobnosti dodávky služieb:
- zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu z domácností - IBV zo 120 litr. a KBV z 1100 litr. zberných nádob s intervalom vývozu 1 x týždenne.
- zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu z domácností KBV sídliská JUH a STRED z 1 100 litr. zberných nádob s intervalom vývozu 2 x týždenne,
- zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov z 50 litr. zberných vriec a 110 litr., 120 litr., 240 litr. a 1 100 litr. zberných nádob s intervalom vývozu 1 x týždenne,
- zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu z plážového kúpaliska a autokempingu z 1100 litr. zberných nádob počas letnej turistickej sezóny (jún, júl, august) s intervalom vývozu 2 x týždenne (len v prípade prevádzkovania),
- zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie spoločný zber BRO a BRKO zo 120 litr. zberných nádob s intervalom vývozu 1 x za 7 dní v období mesiacov marec až november a 1 x za 14 dní v období mesiacov december až február
- zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie - triedený zber BRKO (kuchynský) z 240 litr. zberných nádob s intervalom vývozu 1 x za 7 dní v období mesiacov marec až november a 1 x za 14 dní v období mesiacov december až február
- zabezpečiť najmenej dvakrát ročne (2 x 2 dni) mobilný zber, prepravu a zneškodnenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
- umiestniť na stále stojisko v mestských častiach Behynce, Starňa, lokalita ul. Dobšinského a zberný dvor 4 ks veľkoobjemových kontajnerov 7 m3, zabezpečiť zber, prepravu a uloženie objemného odpadu z týchto 4 ks veľkoobjemových kontajnerov s intervalom vývozu 1 x za 14 dní (ďalej len VOK) pre potreby producentov odpadov na území mesta,
- zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie jedlých olejov a tukov z domácností z 1 100 litr. zbernej nádoby s intervalom vývozu 1 x za mesiac,
- zber, preprava a uloženie drobného stavebného odpadu z domácností z MOK nádob s intervalom vývozu 1 x za 14 dní na zbernom dvore ul. Cintorínska v Tornali,
- zabezpečiť na obdobie mesiacov marec až november VOK na BRO 1 ks s prepravou a uložením s intenzitou 1 x za 7 dní (36 vývozov) za obdobie marec až november ,
- zabezpečiť do nájmu 5 kusov VOK 7 m3, z toho 4 ks na objemný odpad a 1 ks na BRO, 2 kusy MOK 2 m3 na drobný stavebný odpad.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (verejný obstarávateľ
predpokladá nadobudnutie účinnosti zmluvy od 1. septembra 2021 - v závislosti od ukončenia procesu verejného
obstarávania tejto zákazky)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie:
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2.v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
1.3.v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom

2.Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
2.1.výpis z registra trestov záujemcu / uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
2.2.potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods.2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
2.3.potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
2.4.výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
Upozornenie:
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
- podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO v nadväznosti na § 36 zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o VO.
Z DOVODU OBMEDZENÉHO ROZSAHU , SÚ PODROBNOSTI TÝKAJÚCE SA PODMIENOK ÚČASTI podľa § 34 uvedené v súťažných podkladoch časť A 2 PODMIENKY ÚČASTI
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.07.2021 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať / on line sprístupňovať v sídle verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk sa uskutoční za dodržania v danom čase platných epidemiologických pravidiel. Miestom otvárania, on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12976/summary (totožná záložka ako pri predkladaní ponúk).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania / on-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.V zmysle § 66 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je podrobne uvedená v súťažných podkladoch
6.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5250, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
7.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
8.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 20 000,00 EUR (slovom: Dvadsaťtisícc EUR). Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona o VO a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky preukážu uchádzači v ponukách.
9..V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom Josephine
10.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
11.Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie (súčasťou zákazky je aj
a)zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu
b)zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
c)vývoz separovaného zberu
12.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
Komplexný charakter poskytovaných služieb, vyplývajúci z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa vo vzťahu k zabezpečeniu efektivity dosiahnutia určeného účelu zadávanej zákazky neumožňuje rozdelenie zákazky na časti. Špecifický charakter poskytovaných služieb ako je nakladanie s komunálnymi odpadmi a ich vytriedenými zložkami t. j. zber, preprava a nakladanie s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia na území mesta Tornaľa nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ má záujem poskytovať kvalitnú a stabilnú službu obyvateľom, ktorú môže garantovať iba jedným zmluvným partnerom zodpovedným za celý predmet zákazky
13 V zmysle § 39 ods. 1 zákona o VO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej iba "JED"). Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.06.2021