Osobné ochranné pracovné prostriedky

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
  Predpokladaná hodnota:
49.845,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.06.2021
  Dátum zverejnenia:
28.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00610381
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Aneta Raciková
Telefón: +421 335938159
Email: aneta.racikova@fntt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1353
Hlavná adresa(URL): http://www.fntt.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Referenčné číslo: E5/2021/NZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
33140000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckeho spotrebného materiálu - osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu proti šíreniu COVID-19, ktorá sa skladá z overalov ochranných v počte 4 500 ks, respirátorov FFP2 v počte 8 000 ks, respirátorov FFP3 v počte 5 000 ks. Opis predmetu zákazky je definovaný v prílohách č. 1 k súťažným podkladom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
49 845,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Overal ochranný
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113410-6
35113400-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Oddelenie zdravotníckych pomôcok, Fakultná nemocnica Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 pre časť 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
23 512,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu:
Integrovaný regionálny operačný program
kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,
Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava
ITMS kód projektu: 302021AXX9
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program,
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 - Investície do
zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú
nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k
sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné,
Špecifický cieľ: 2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19,
Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,
Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava,
ITMS kód projektu: 302021AXX9
Časť: 2
II.2.1) Názov
Respirátor FFP2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Oddelenie zdravotníckych pomôcok, Fakultná nemocnica Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 pre časť 2 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
11 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu:
Integrovaný regionálny operačný program
kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,
Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava
ITMS kód projektu: 302021AXX9
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program,
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 - Investície do
zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú
nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k
sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné,
Špecifický cieľ: 2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19,
Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,
Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava,
ITMS kód projektu: 302021AXX9
Časť: 3
II.2.1) Názov
Respirátor FFP3
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Oddelenie zdravotníckych pomôcok, Fakultná nemocnica Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 pre časť 3 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu:
Integrovaný regionálny operačný program
kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,
Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava
ITMS kód projektu: 302021AXX9
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z NFP v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program,
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 - Investície do
zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú
nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k
sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné,
Špecifický cieľ: 2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19,
Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61,
Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo FN Trnava,
ITMS kód projektu: 302021AXX9
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ostatné informácie k
osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a)Zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a)kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Aukčný softvér: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB na internetovej adrese http://www.dev.verejneaukcie.sk/
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.07.2021 13:00
Miesto: Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, t. j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní
elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na
2/
3https://fntt.eranet.sk (ďalej len ERANET).
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL
adrese: https://www.fntt.eranet.sk.
Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a
priamym prístupom na URL adrese: https://fntt.eranet.sk/#/tenders. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady
bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú
informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a
prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v
elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t. j. moment
uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
Ak záujemca alebo uchádzač, zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je
zaručená ich pravosť t. j. podaných faxom alebo e-mailom, záujemca alebo uchádzač zabezpečí doručenie takejto
informácie verejnému obstarávateľovi aj v elektronickej podobe cez systém ERANET, a to najneskôr do 3 pracovných dní
odo dňa odoslania tejto informácie uvedenými prostriedkami. Pre dodržanie termínov na doručenie informácie
verejnému obstarávateľovi je rozhodujúci dátum doručenia elektronickej podoby informácie cez systém ERANET. Pokiaľ
verejný obstarávateľ neobdrží informáciu do 3 pracovných dní odo dňa jej odoslania faxom alebo e-mailom aj v
elektronickej podobe cez systém ERANET (t. j. v podobe, ktorá zabezpečuje trvale zachytenie obsahu písomnosti)
verejný obstarávateľ bude na takúto informáciu hľadieť tak, ako keby nebola podaná.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.06.2021