Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na platforme Microsoft

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.129.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.06.2021
  Dátum zverejnenia:
28.06.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Pavel Garaj
Telefón: +421 220295223
Email: garaj.pavel@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na platforme Microsoft
Referenčné číslo: 3539/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
48000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie produktov a služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na platforme Microsoft. Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 129 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48600000-4
48800000-6
72261000-2
72267000-4
72600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava alebo podľa povahy plnenia aj na diaľku.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie produktov a služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na platforme Microsoft. Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 129 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO.
III.1.1.1):
Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) ZoVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.2):
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §152 ods. 1 ZoVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZoVO.
III.1.1.3):
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.4):
V zmysle § 32 ods. 3 ZoVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZoVO).
Upozornenie:
Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.3.1) V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť Zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.
Odporúčaný vzor Zoznamu dodaných tovarov tvorí Prílohu č.4 k súťažným podkladom.
III.1.3.2) V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie rámcovej dohody alebo riadiacich zamestnancov.
III.1.3.3) V zmysle § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZoVO: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
III.1.3.4) V zmysle § 35 ZoVO: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný aj certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu.
III.1.3.5) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.
III.1.3.6) Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby,
uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.
III.1.3.7) Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač môže využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO.
III.1.3.8) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti spoločne.
III.1.3.9) Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.1): Uchádzač predloží Zoznam dodaných tovarov, ktorý bude obsahovať realizáciu zmlúv typu Enterprise Agreement rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 1 000 000 EUR bez DPH (slovom jeden milión eur bez DPH) pre spoločnosť s viac ako 1 000 zamestnancami.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti a ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro (EUR),
uchádzač predloží v pôvodnej mene a v prepočte na menu euro (EUR). V prípade, že cena za dodanie tovaru je v inej mene ako euro (EUR), uchádzač vykoná prepočet na menu euro (EUR), a to podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska k 31.12. roku, v ktorom bola dodávka uskutočnená.
V prípade, že bol dodaný tovar len sčasti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie dodal tovar uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO.
V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie 3 rokov, t. j. dodanie tovaru (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako referenčné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v požadovanom referenčnom období.
Rozhodujúci dátum pre určenie referenčného obdobia 3 rokov je dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.
Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.2): Uchádzač predloží menovite údaj o min. 1 expertovi
zodpovednom za plnenie predmetu rámcovej dohody, pri ktorom predloží:
1. jeho podpísaný pracovný životopis alebo ekvivalentný doklad preukazujúci odbornú prax najmenej 5 rokov zodpovedajúcu predmetu zákazky, v rámci ktorej sa podieľal na realizácii projektu/projektov - uviesť názov projektu/projektov a kontaktnú osobu odberateľa.
2. jeho Certifikát Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate alebo ekvivalent.
3. jeho Certifikát Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate alebo ekvivalent.
Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.3): Uchádzač predloží:
1. certifikát preukazujúci poskytovanie O365 na úrovni (SaaS) U1 - Katalóg cloudových služieb vládneho cloudu.
2. certifikát preukazujúci status Microsoft Licensing Solution Partner.
3. certifikát Microsoft kompetencia Cloud Productivity na úrovni Gold.
Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.4): Uchádzač predloží doklady o systéme manažérstva kvality ISO 9001, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
nepožaduje sa.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením rámcovej dohody, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia rámcovej dohody, ktorá sa má uzatvoriť.
Ďalšie ustanovenia sú uvedené v bode 18.3 časti A.1 súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Obstarávateľ realizuje elektronickú aukciu s využitím IS EVO Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY. (Bližšie https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 22.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.07.2021 10:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách na otváraní ponúk: Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom IS EVO sa rozumie ich sprístupnenie obstarávateľovi. Nakoľko sa použije elektronická aukcia, tak v zmysle § 54 ods. 3 ZoVO je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1):
Verejné obstarávanie je realizované postupom verejnej súťaže podľa § 91 v spojení s § 66 prvou vetou ods. 7 ZoVO.
VI.3.2):
Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre
verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu
záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.3):
Uchádzač predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4):
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a
III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov.
Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
VI.3.5):
Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.6):
Doručovanie podaní v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti,ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7):
Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené ponuky, žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postup.
VI.3.8):
Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k
prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných
podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429587.
Časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k
predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429587.
VI.3.9):
Pre účely verejného obstarávania je v tejto zákazke určená dĺžka trvania zákazky ako maximálna lehota dodania
predmetu zákazky. Uvedenému zodpovedajú údaje uvedené v ods. II.2.7) oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania.
VI.3.10):
Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.3.11):
V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZoVO obstarávateľ vylúči z VO uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom VO s iným hos. subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení VO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: sú uvedené v § 163 a nasl. ZVO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.06.2021