Nákup potravín LUMEN 2021

  Zadávateľ:
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
  Predpokladaná hodnota:
634.267,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.07.2021 08:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.06.2021
  Dátum zverejnenia:
28.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00035777
Jilemnického 1707/1, 07501 Trebišov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Štefan Čarný
Telefón: +421 566723741
Email: lumentv@lumentv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/32
Hlavná adresa(URL): http://www.lumentv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup potravín LUMEN 2021
Referenčné číslo: NDL/2021/LUM/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí.
Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Časť 2.Hydina, ryby a mrazené výrobky
Časť 3.Ovocie a zelenina
Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky
Časť 5.Zákusky
Časť 6.Pekárenský tovar
Časť 7.Rôzne potravinárske výrobky
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
634 267,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15100000-9
15113000-3
15111100-0
15130000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1,
075 01 Trebišov,
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mäsa bravčového a hovädzieho a mäsových výrobkov, dodanie tovaru do miesta
dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Rôzne druhy čerstvého bravčového mäsa, rôzne druhy čerstvého hovädzieho mäsa, pečeň bravčová, rôzne
mäsové výrobky, rôzne druhy údenín, držky, slanina.
Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich
počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené
ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie
špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
113 539,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hydina, ryby a mrazené výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15112000-6
15220000-6
15221000-3
15896000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1,
075 01 Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup hydinového mäsa, rýb a mrazených výrobkov, vrátane služieb spojených s ich
dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Kuracie, morčacie
a sliepky (rôzne typy mäsa, vrátane vnútornosti mrazené),; rôzne druhy mrazených rýb, rybacie šaláty, mrazená
zelenina - rôzne druhy, hotové jedlá a polotovary mrazené (rôzne druhy) hovädzie a bravčové mäso mrazené.
Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich
počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené
ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
59 986,54 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ovocie a zelenina
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15300000-1
03221260-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1,
075 01 Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych druhov ovocia, zeleniny, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie
tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Bližší opis predmetu
a objem zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B1 Opis predmetu zákazky. Množstvá sú určené
podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného
vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný
obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých
objednávkach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
114 298,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15550000-8
15510000-6
15530000-2
15540000-5
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1,
075 01 Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mlieka a mliečnych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie
tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky
predstavuje najmä: rôzne druhy mlieka a smotany l, maslo, rôzne druhy jogurtov, kyslomliečnych výrobkov,
tvaroh, syry, smotanové a syrové nátierky. Bližší opis a objemy predmetu zákazky je uvedený v súťažných
podkladoch, v časti B1 Opis predmetu zákazky. Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie
sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá
jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v
závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 086,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Zákusky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15812200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1,
075 01 Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup zákuskov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania
v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený
v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky. Množstvá sú určené podľa súčasného počtu
stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť.
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne
množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
11 546,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Pekársky tovar
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15811000-6
15811100-7
15812100-4
15813000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1,
075 01 Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup pekárenského tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v
mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje
najmä: chlieb rôzneho druhu, pečivo rôzneho druhu, raňajkové pečivo. Bližší opis predmetu zákazky a objem
je uvedený v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky. Množstvá sú určené podľa súčasného
počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže
zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ
konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
65 844,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Rôzne potravinárske výrobky
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15800000-6
15600000-4
15820000-2
15830000-5
15840000-8
15850000-1
15860000-4
15870000-7
15880000-0
15890000-3
03212200-2
15331400-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN-Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1,
075 01 Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie
tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky
predstavuje najmä: rôzne druhy konzerv, sypké potraviny do kuchyne, cukrovinky, med, minerálna voda,
sirupy, pochutiny, cestoviny, čaj, káva, ochucovadlá, korenia, minerálne vody, sušené strukoviny, olej, Bližší
opis predmetu zákazky a objem je uvedený v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich
počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené
ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie
špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
143 961,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní informuje uchádzačov, že z dôvodu že nemá oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači doklady je potrebné predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Dovoz tovaru a termín plnenia jednotlivých čiastkových dodávok tovaru pre jednotlivé časti je
Časť 1: 3-krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 8.00 h do 9.00 h
Časť 2: 3-krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 8.00 h do 9.00 h
Časť 3: 3-krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 6.00 h do 7.00 h
Časť 4: 3-krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 8.00 h do 9.00 h
Časť 5: 3-krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 8.00 h do 9.00 h
Časť 6: denne, vrátane dní pracovného pokoja v čase od 5.00 h do 6.00 h
Časť 7: 3-krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 8.00 h do 9.00 h

Pre všetky časti platí lehota plnenia najviac 12 hodín od doručenia záväznej písomnej objednávky kupujúceho.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.07.2021 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 10:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať / on line sprístupňovať v sídle verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk sa uskutoční za dodržania v danom čase platných epidemiologických pravidiel. Miestom otvárania, on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12977/summary (totožná záložka ako pri predkladaní ponúk).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania / on-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.V zmysle § 66 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je podrobne uvedená v súťažných podkladoch
6.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/32 , čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
7.V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom Josephine
8.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
Verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených, teda nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanieinovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.06.2021