Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
11.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.06.2021
  Dátum zverejnenia:
28.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Husíková
Telefón: +421 484413240
Email: khusikova@nspbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspbb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia
Referenčné číslo: RVO/1377/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33600000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia.
Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 125 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky špecifikovaných v bode C Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predmet zákazky je rozdelený na 125 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II. 1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 509 690,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33616000-1
33622400-0
33632100-0
33632200-1
33651100-9
33651510-6
33661000-1
33661500-6
33632000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ -1. poschodie.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia.
Predmet zákazky je rozdelený na 125 častí. Jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky v prílohe č. 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 509 690,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) ZoVO platné od 01.12. 2019.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa:
1. § 33 ods. 1 písm. a)ZoVO - vyjadrenie banky o schopnostiach plniť finančné záväzky,
2. Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako originály alebo ich úradne
overené kópie,
3. V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok
účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a
vložiť ich do systému JOSEPHINE ako súčasť ponuky,
4. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka,
5. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
6. Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie,
7.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
8.Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
9. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZoVO Jednotným európskym dokumentom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
c) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú a odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa prechádzajúceho bodu týchto súťažných podkladov aj o tejto osobe.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.08.2021 13:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt Riaditeľstvo, 3. poschodie., referát
VO , č.d.322, nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR. Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady, prípadné vysvetlenia, doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/.

2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZoVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podanie v elektronickej forme, prostredníctvom systému Josephine, kontaktná osoba Ing. Katarína Husíková, +421 48 441 3240, khusikova@nspbb.sk

3.Pravidlá pre doručovanie zásielky sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade funkcionalitou systému

4.Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky ponuky.
Výška zábezpeky predmetu zákazky je určená pre jednotlivé časti nasledovne:

Pre časť č. 32 predmetu zákazky: 200,00 € (slovom: dvesto eur).
Pre časť č. 33 predmetu zákazky: 1900,00 € (slovom: jedentisícdeväťsto eur)
Pre časť č. 34 predmetu zákazky: 500,00 € (slovom: päťsto eur)
Pre časť č. 58 predmetu zákazky: 300,00 € (slovom: tristo eur)
Pre časť č. 60 predmetu zákazky: 300,00 € (slovom: tristo eur)
Pre časť č. 63 predmetu zákazky: 150,00 € (slovom: stopäťdesiat eur)
Pre časť č. 67 predmetu zákazky: 400,00 € (slovom: štyristo eur)
Pre časť č. 68 predmetu zákazky: 150,00 € (slovom: stopäťdesiat)
Pre časť č. 72 predmetu zákazky: 600,00 € (slovom: šesťsto)
Pre časť č. 74 predmetu zákazky: 300,00 € (slovom: tristo)
Pre časť č. 79 predmetu zákazky: 1000,00 € (slovom: jedentisíc)
Pre časť č. 80 predmetu zákazky: 200,00 € (slovom: dvesto)
Pre časť č. 83 predmetu zákazky: 100,00 € (slovom: sto)
Pre časť č. 85 predmetu zákazky: 800,00 € (slovom: osemsto)
Pre časť č. 87 predmetu zákazky: 300,00 € (slovom: tristo)
Pre časť č. 88 predmetu zákazky: 200,00 € (slovom: dvesto)
Pre časť č. 95 predmetu zákazky: 200,00 € (slovom: dvesto)
Pre časť č. 96 predmetu zákazky: 700,00 € (slovom: sedemsto)
Pre časť č.108predmetu zákazky: 200,00 € (slovom: dvesto)
Pre časť č.116predmetu zákazky: 400,00 € (slovom: štyristo)
Pre časť č.118predmetu zákazky: 4000,00 € (slovom: štyritisíc)
Pre časť č.119predmetu zákazky: 200,00 € (slovom: dvesto)

Ostatné informácie o zábezpeke sú uvedené v SP.
Všetky nevyhnutné informácie verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

5.Predmetné verejné obstarávanie, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávanie inovácií. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 125 častí, čím deklaruje použitie sociálneho hľadiska v zmysle ZoVo, ktorý predstavuje pre verejného obstarávateľa taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti. Rozdelenie predmetu zákazky umožňuje podporu konkurenčného prostredia, čím sa do verejnej súťaže môže zapojiť väčší počet uchádzačov.

6.V prípade ak uchádzač predbežne nahrádza doklady JED-om, verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.06.2021