Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
272.080,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.06.2021
  Dátum zverejnenia:
28.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Bošeľa
Telefón: +421 484413240
Email: mbosela@nspbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspfdr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb
Referenčné číslo: FNsP FDR/RVO/1175/2021/24587
II.1.2) Hlavný kód CPV
33111650-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb. Po dodaní nového digitálneho mamografického prístroja máme záujem o certifikát skríningového pracoviska.
Digitálny Mamografický prístroj s nízkou radiačnou záťažou a s vysokou rozlišovacou schopnosťou sa bude využívať na Rádiologickom oddelení mamografického pracoviska FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica k diagnostike ochorení prsníka s cieľom zachytiť čo najviac najskorších štádií ochorenia prsníka. Na zariadení sa bude vykonávať ročne cca 4800 mamografických vyšetrení.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
272 080,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica Oddelenie rádiológie, mamografické pracovisko.
II.2.4) Opis obstarávania:
Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb. Po dodaní nového digitálneho mamografického prístroja máme záujem o certifikát skríningového pracoviska.
Digitálny Mamografický prístroj s nízkou radiačnou záťažou a s vysokou rozlišovacou schopnosťou sa bude využívať na Rádiologickom oddelení mamografického pracoviska FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica k diagnostike ochorení prsníka s cieľom zachytiť čo najviac najskorších štádií ochorenia prsníka. Na zariadení sa bude vykonávať ročne cca 4800 mamografických vyšetrení.
Súčasťou predmetu zákazky je:
-dodávka zariadenia na určené miesto,
-inštalácia,
-funkčná skúška,
-protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
-odovzdanie dokumentácie,
-odborné zaškolenie obsluhy,
-plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 48 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkané zariadenie

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZoVO:
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) ZoVO platné od 01.12. 2019.
1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4 Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač predloží:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy - inštaláciu, uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy, plnú autorizovanú servisnú podporu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň štandardov:
Minimálne požiadavky na údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
-uchádzač uvedie meno/á, priezvisko/á a odbornú kvalifikáciu (oprávnenie a odbornú prax) osoby alebo osôb (servisného technika/servisných technikov), ktorá/í bude/ú zodpovedná/í za plnenie zmluvy - inštaláciu, uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy a plnú autorizovanú servisnú podporu. Uchádzač predloží v súvislosti s inštaláciou, plnou autorizovanou servisnou podporou a údržbou ponúkaného zariadenia, vydaného výrobcom zariadenia alebo autorizovaným zástupcom výrobcu, tak aby bol predpoklad zabezpečenia odbornej inštalácie, uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odborného zaškolenia obsluhy, prevádzkovania a servisu obstarávaného predmetu zákazky:
a)doklad o odbornej kvalifikácii - osvedčenie/certifikát o odbornom zaškolení servisného/ých technika/ov. Odborná kvalifikácia musí súvisieť s realizáciou predmetu zákazky a na to nadväzujúcich súvisiacich služieb
b)doklad o odbornej praxi servisného/ých technika/ov. Odborná prax musí súvisieť s realizáciou rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky ( inštalácia, zaškolenie , funkčná skúška, autorizovaný servis mamografických zariadení). Odbornú prax uchádzač preukáže predložením podpísaného profesijného životopisu so zoznamom praktických skúseností, z ktorého bude požadovaná skúsenosť jasne identifikovateľná. Minimálny rozsah údajov uvedených v životopise: rozsah vykonanej odbornej praxe, predmet odbornej praxe s uvedením názvu zariadenia, miesto výkonu odbornej praxe a ďalšie relevantné informácie, prostredníctvom ktorých si bude môcť verejné obstarávateľ overiť uvedené informácie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie k elektronickej aukcii sú súčasťou súťažných podkladov
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je podľa §
54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú
aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com
2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania
súťažných podkladov.
3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme JOSEPHINE, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
4) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku: 6 800,00 € (slovom: šesťtisíc osemsto eur)
5) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO.
6) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
7) Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
8) Predmetné obstarávanie má atribúty zeleného verejného obstarávania, nie je obstaraním inovácií, obstarávanie nie je zamerané na sociálne hľadisko.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.06.2021