stavebné práce: MŠ Zvončeková

  Zadávateľ:
Mesto Stupava
  Predpokladaná hodnota:
1.180.580,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.06.2021
  Dátum zverejnenia:
25.06.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Stupava
IČO: 00305081
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Fischer
Telefón: +421 260200923
Email: peter.fischer@stupava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.stupava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
stavebné práce: MŠ Zvončeková
Referenčné číslo: 2021/302021Z401
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je stavba jednopodlažnej novostavby materskej školy v zmysle projektovej dokumentácie stavby, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 180 580,37 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parc. č. 917/1, 917/4, 918/1 k.ú. Stupava, Zvončeková ulica, 900 31 Stupava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je stavba jednopodlažnej novostavby materskej školy v zmysle projektovej dokumentácie stavby, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 180 580,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302021Z401
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom finančného príspevku v rámci Výzvy č. IROP-PO2-SC221-2018-35 a z vlastných zdrojov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v celom ich rozsahu.

Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia oversi.gov.sk umožňuje prístup informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
A) Podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

B) Podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov podľa bodu A):
Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, že za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) sa uchádzač nedostal do nepovoleného debetu, v prípade splácania úveru, dodržiaval a dodržuje splátkový kalendár a že je a bol schopný plniť svoje finančné záväzky.

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky nesmie byť staršie ako tri (3) mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania.
V prípade, že má uchádzač vedené účty vo viacerých bankových inštitúciách, predloží informáciu od každej z nich.
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov podľa bodu B):
Uchádzač predloží prehľad o celkovom dosiahnutom obrate v minimálnej súhrnnej výške 3 000 000,00 EUR bez DPH za posledné 3 hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží kópiou výkazov ziskov a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj informáciu uchádzača o tom, že dokument bol zverejnený v registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk).

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu systému manažérstva kvality zodpovedajúceho STN EN ISO 9001 (pre oblasť predmetu zákazky) vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, certifikovaný akreditovanou osobou v zmysle § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z.z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a zmene a doplnení niektorých zákonov.


C) Podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) vo väzbe na § 36 zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 001 (pre oblasť predmetu zákazky) vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom v zmysle schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Doklad preukazujúci udelenie oprávnenia EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES v platnom znení.) alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu, alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu A)
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 1 000 000.- EUR bez DPH (slovom: jeden milión eur bez DPH) za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

Z vyššie uvedeného zoznamu musí vyplývať, že uchádzač v rozhodnom období zrealizoval nasledovné práce:
elektroinštalačné práce
práce súvisiace s vykurovaním
zdravotechnické inštalácie
práce súvisiace s montážou prípojky plynu
práce súvisiace s dodávkou a montážou vzduchotechniky
skúsenosti s výstavbou alebo rekonštrukciou vezníkového stropu
realizácia detského ihriska

Uchádzač súčasne preukáže, že v rozhodnom období realizoval aspoň jedno Dielo, ktorého súčasťou boli nasledujúce práce, čím preukáže, že je schopný realizovať Dielo komplexnejšieho rozsahu:
elektroinštalačné práce
práce súvisiace s vykurovaním
zdravotechnické inštalácie
práce súvisiace s montážou prípojky plynu
práce súvisiace s dodávkou a montážou vzduchotechniky


Uchádzač doplní predložený zoznam potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle § 12 zákona o verejnom obstarávaní.

Pokiaľ bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení, ktorý potvrdí odberateľ.
Potvrdenie odberateľa bude obsahovať:
-názov obchodného mena zhotoviteľa,
-sídlo a adresa podnikania zhotoviteľa,
-názov obchodného mena objednávateľa,
-sídlo a adresa podnikania objednávateľa,
-stručný opis rozsahu predmetu zmluvy,
-celková skutočnú cenu v EUR (bez DPH a s DPH) za požadované referenčné obdobie/ resp. prepočítaná na EUR,
-termín začatia a ukončenia prác,
-miesta realizácie prác,
-vyjadrenia objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a požadovanej kvalite,
-potvrdenie objednávateľa -podpis štatutárneho zástupcu objednávateľa s pripojeným odtlačkom pečiatky.

Pokiaľ uchádzač potvrdenie odberateľa nemá k dispozícii, zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť doplnený vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení doplnený dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah. Tieto doklady musia byť spôsobilé preukázať splnenie požiadaviek stanovených verejným obstarávateľom.

V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ktorá svojím trvaním presahuje rozhodné obdobie piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v zozname uskutočnených prác osobitne uviedol plnenie ako aj jeho hodnotu, ktoré bolo realizované v rozhodnom období.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2021 14:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET. Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu "Otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/707)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

5. Všetky potrebné informácie na vypracovanie a predloženie ponuky a komunikáciu sa nachádzajú v súťažných podkladoch. Záležitosti neupravené v tomto oznámení a súťažných podkladoch sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Toto verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie. Toto verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.06.2021