Spotrebný materiál k mobilnému ECMO prístroju

  Zadávateľ:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
  Predpokladaná hodnota:
141.585,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.06.2021
  Dátum zverejnenia:
25.06.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
IČO: 00227811
Vyšné Hágy 10, 05984 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktná osoba: Rudolf Scholtz
Telefón: +421 524414111
Fax: +421 524497715
Email: rudolf.scholtz@vhagy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.hagy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Spotrebný materiál k mobilnému ECMO prístroju
Referenčné číslo: 22/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33186000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka špecializovaného zdravotníckeho materiálu pre mobilný ECMO prístroj Cardiohelp
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
141 585,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NÚTPCHaHCH vyšné Hágy
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zadávania zákazky je špecializovaný zdravotnícky materiál kompatibilný s riadiacou jednotkou Cardioherp. Je určený pre pacientov indikovaných na krátku až stredne dlhú podporu alebo náhradu obehových funkcií a dýchania. Použiteľný v režimoch V A ECMO alebo V V ECMO
Modul s hadicovým setom 30 ks
Kanyla arteriálna 23 cm 30 ks
Kanyla venózna 55 cm 30 ks
Sada zavádzacia perkutánna, 150cm vodič - 30 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
141 585,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:
§ 32 ods. 1 písm e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
§ 32 ods. 1 písm f.) čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.
Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu zapísaných skutočností.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač:
a) nie je v nepovolenom debete,
b) plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú z úverových vzťahov,
c) na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača.

Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží katalógový list ponúknutého predmetu zákazky
podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží
- povolenie príslušného orgánu na veľkodistribúciu predmetu zákazky overená kópia dokladu.
- platné rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o registrácii (pridelenie kódov) častí predmet zákazky overená kópia dokladu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 13:00
Miesto: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy,
059 84 Vyšné Hágy 1, kancelária právneho oddelenia
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky
Verejný obstarávateľ rozhodol o nerozdelení predmetu zákazky na časti vzhľadom na to, že položky predmetu zákazky sú účelovo aj funkčne rovnakého charakteru a je možné predpokladať, že nerozdelenie predmetu zákazky na časti neobmedzuje hospodársku súťaž. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by predstavovalo riziko, kedy by dodanie predmetu zákazky sa stalo technicky a logisticky obtiažnym, ekonomicky neefektívnym.
Zároveň by predstavovalo zvýšenie koordinácie jednotlivých dodávateľov, čo by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho dodania predmetu zákazky v spojení s plynulým poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.06.2021