VS Hať Veľké Kozmálovce, doplnenie provizórneho hradenia

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
170.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.06.2021
  Dátum zverejnenia:
24.06.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
IČO: 36022047
Partizánska cesta č. 69, 97498 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Devečková
Telefón: +421 484397131
Email: hron@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/8120/show
Hlavná adresa(URL): http://www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
VS Hať Veľké Kozmálovce, doplnenie provizórneho hradenia
Referenčné číslo: CS SVP OZ BB 1126/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45247211-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Výroba, dodanie a komplexné odskúšanie doplňujúcej časti provizórneho hradenia haťových polí na VS Hať Veľké Kozmálovce.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
170 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44212383-7
90513600-2
98363000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
II.2.4) Opis obstarávania
Výroba, dodanie a komplexné odskúšanie doplňujúcej časti provizórneho hradenia haťových polí na VS Hať Veľké Kozmálovce. Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
170 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 192
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO).
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a písm. g) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre nedostatok znakov v tomto formulári sú kompletné podmienky účasti ako aj požiadavky na ich preukázanie uvedené v prílohe číslo 5 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne postupom v súlade so Zákonom o VO. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú
komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver 18.0, ktorý
je dostupný na internetovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html za podmienok uvedených v
súťažných podkladoch.
2) Uchádzač je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať do formátu .pdf.
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nedisponuje technickým zabezpečením, s využitím ktorého by vedel online
otvoriť ponuky a sprístupniť ich elektronicky uchádzačom v rozsahu podľa § 52 ods. 3 Zákona o VO.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 23.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 11:00
Miesto: Verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese sídla verejného obstarávateľa - Partizánska cesta č. 69, 974 98
Banská Bystrica, zasadacia miestnosť na 1. poschodí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 113 ods.7 Zákona o VO a v súlade so súťažnými podkladmi.
2) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, podľa § 20 Zákona o VO.
3) V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov najneskôr pred podpisom
Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti kto sa akou časťou bude podieľať na plnení Zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
4) Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel "a" časti IV formuláru Jednotného európskeho
dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely tejto časti formuláru JED.
5) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.
6) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7) Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.06.2021