Rekonštrukcia spevnenej plochy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie - Poliklinika NSK Štúrovo

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
415.709,15 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.07.2021 08:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.06.2021
  Dátum zverejnenia:
24.06.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Ondrejička
Telefón: +421 376925915
Email: miroslav.ondrejicka@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia spevnenej plochy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie - Poliklinika NSK Štúrovo
Referenčné číslo: 03/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215130-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie:

Rekonštrukcia spevnenej plochy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie - Poliklinika NSK Štúrovo.

Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
415 709,15 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215130-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 105/85, 943 01 Štúrovo
II.2.4) Opis obstarávania
Existujúce spevnené plochy budú rekonštruované podľa PD. Plochy budú vybudované zo zámkovej dlažby, zatrávňovanou dlažbou a z asfaltového betónu. Spevnené plochy budú ohraničené obrubníkmi, ktoré sa uložia do betónového lôžka. Obrubníky budú použité cestné ležaté a stojaté s bočnou oporou, záhonové a parkové s bočnou oporou. Spevnené plochy budú vytvorené v spáde, kvôli odvodneniu predmetných plôch. Okolie rekonštruovaných spevnených plôch bude nutné upraviť trávnikom, ktorý bude opatrený prípravkom na ničenie burín.
Pri boku a v zadnej časti budovy sú vybudované vonkajšie schodiskové konštrukcie zo železobetónu, ktoré je nutné prispôsobiť k navrhnutým spevneným plochám a v neposlednom rade je potrebná aj ich oprava. Schodiskové konštrukcie budú opatrené dlaždicami.
V rámci projektu bude vykonaná montáž cestnej zvislej dopravnej značky.
Parkovacie plochy bude nutné vyznačiť na predmetných plochách. Spádovanie plôch je nutné prispôsobiť k existujúcim vstupom do budovy.

Navrhnuté potrubie vonkajšej kanalizácie bude uložené v trase jestvujúceho demontovaného potrubia. Na nové potrubie budú napojené všetky navrhnuté uličné vpusty a tiež jestvujúce vývody kanalizácie z budovy. Vývody kanalizácie z budovy bude vymenené na PVC potrubie o 160 mm a na každom potrubí bude osadená revízna plastová šachta o 400 mm.
Pri budovaní vonkajšej kanalizácie sa použijú kanalizačné rúry z PVC DN 300-SN8. Kanalizačné potrubie z PVC bude uložené na lôžku z piesku hr. 150 mm a potrubie bude obsypané pieskom do výšky 300 mm nad vrch potrubia.
Na prípojkách sú vybudované v miestach zmeny smeru trasy a v miestach napojenia inej stoky kontrolné šachty z betónových dielcov o 1000 mm.

Dĺžka navrhnutej kanalizácie:
Vetva č.1 PVC 315 x 9,2mm - 118 m,
Vetva č.2 PVC 315 x 9,2mm - 104 m.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
415 709,15 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a)
Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri
mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. b)
Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. c)
Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. d)
Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. e)
Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f)
Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.

§ 32 ods. 1 písm. g)
Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Preukazuje verejný obstarávateľ .

§ 32 ods. 1 písm. h)
Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Preukazuje verejný obstarávateľ.

§ 152 ods. 1
Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a)
Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie.
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača:
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- nie je a nebol vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dnu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje odstupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- pri splácaní úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. - čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie.

§ 33 ods. 2
Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie využívaním finančných zdrojov inej osoby.
Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia prostredníctvom možnosti využitia finančných zdrojov inej osoby. Uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej finančné a ekonomické postavenie využíva.
Uchádzač/záujemca, ktorý nedisponuje dostatočnými kapacitami na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže využiť zdroje iných osôb za predpokladu, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude aj reálne používať zdroje tejto osoby.
Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
1.1. Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
1.2. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie (referenčný list) preukazujúci realizáciu minimálne jednej zákazky s
minimálnou hodnotu realizácie 400 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene alebo uvedie odkaz na zákazku vedenú v evidencii referencií.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako stavbyvedúci) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.
Odborná prax stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) Účasť na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky na pozícii stavbyvedúceho,
b) z toho jeden projekt musí byť vo výške minimálne 300 000,00 EUR bez DPH Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:
- Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v kategórií inžinierske stavby zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia),
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú odbornú prax, v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) a b), a to, či je alebo nie je zamestnancom uchádzača.
- Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy.

§ 34 ods. 1 písm. j) ZVO
Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.
Uchádzač predloží doklady preukazujúce, že reálne disponuje výrobňou/-ňami asfaltových zmesí/asfaltovou/-ými
súpravou/-ami na dodávku asfaltových zmesí (ďalej len ,,výrobňa asfaltových zmesí), ktorá/-é umožňuje/ú splniť
povinnosť zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami č. 6 Hutnené asfaltové zmesi s vysokým dôrazom na bod 10.2 Plánované skúšky výrobcu v spojitosti s bodom 9.2 Doprava asfaltových zmesí, ktoré sú súčasťou technických predpisov v rezorte Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len TKP č. 6).

§ 34 ods. 3
Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 09:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční "on line" prostredníctvom aplikácie ZOOM dňa 29.07.2021 o 9,00 hod. miestneho času.
Uchádzači si môžu bezplatne nainštalovať aplikáciu ZOOM: https://zoom.us/support/download.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Osoba, ktorá sa zúčastní "on line" otvárania za uchádzača musí byť oprávnená konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 112 ods. 6 ZVO, nakoľko nepoužije aukciu, vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiveProcurement Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.fo.e-obstaranie.sk.
Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych subjektov na portál IS AP UNSK Manuál.
Registrácia hospodárskeho subjektu - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS AP UNSK v záložke Manuály na adrese: https://unsk.fo.e-obstaranie.sk.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.06.2021