Vozidlo na vývoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom

  Zadávateľ:
Obec Východná
  Predpokladaná hodnota:
214.025,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.06.2021
  Dátum zverejnenia:
23.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Východná
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00315893
Východná 616 , 03232 Východná
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Krupa
Telefón: +421 905633221
Email: starosta@vychodna.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.vychodna.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Ultima Ratio s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46862439
Ul. 1. mája 709 , 03101 Liptovský Mikuláš
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Kušnierová
Telefón: +421 903553762
Email: dana.kusnierova@ultimaratio.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vozidlo na vývoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom
Referenčné číslo: ID-0121
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144511-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky vozidla na vývoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
214 025,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Východná, 032 32 Východná 616
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky vozidla na vývoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom. Detailný opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 5 000,- EUR.
Detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť
údaje z informačných systémov verejnej správy.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely
preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické
osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný
obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 21.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.07.2021 09:30
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://ultimaratio.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/121
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ods.1 písm. d) ZVO uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6
písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v tomto verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.

3) V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 ZVO na viac ako 10 pracovných dní.

4) Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko predmetom zákazky je dodávka vozidla na odvoz odpadu s príslušenstvom, ktoré tvorí z hľadiska prevádzky jeden technologicky nedeliteľný celok. Dodávateľ je zodpovedný za celý predmet zákazky, za funkčnosť predmetu zákazky ako celku, ktorý musí dosahovať požadované kapacity a štandardy. Dodávka jednotlivých celkov musí zabezpečovať vzájomnú kompatibilitu z hľadiska funkčnosti a prevádzky zariadenia ako celku. Všetky náklady a riziká realizácie predmetu zákazky bude znášať jeden generálny dodávateľ, ktorý rovnako plne garantuje dosiahnutie požadovaných parametrov ako celku. Pre verejného obstarávateľa je z hľadiska jeho hospodárskej činnosti kľúčové, aby dodávaný tovar fungovalo ako jeden celok.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.06.2021