Ultrazvukové prístroje

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
240.356,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.06.2021
  Dátum zverejnenia:
23.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Breza, Ing. Maroš Kuruc
Telefón: +421 248234822
Email: juraj.breza@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Ultrazvukové prístroje
Referenčné číslo: R1-9/75/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33100000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
časť 1: Očný ultrazvukový prístroj
Ultrazvukový prístroj pre oftalmologické vyšetrenia za účelom presnejšej diagnostiky ochorení sietnice, nádorových ochorení, ako aj kalkulácie predoperačnej biometrie pri skalených optických médiách oka
časť 2: Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS
Ultrazvukový prístroj pre povinné skríningové vyšetrenie usg obličiek u každého novorodenca a usg vyšetrenie u rizikových novorodencov.
časť 3: Ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre
Digitálny ultrazvukový prístroj strednej triedy pre komplexné potreby vyšetrenia nefrologickej ambulancie
Súčasťou predmetu zákazky je
- dodávka zariadení na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie sprievodnej dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy, ;
- poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov,

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj
v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Prístrojová technika musí byť nová, nerepasovaná, nepoužitá s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom .v týchto súťažných podkladoch
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
240 356,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Očný ultrazvukový prístroj
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124120-2
51410000-9
50400000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Ultrazvukový prístroj pre oftalmologické vyšetrenia za účelom presnejšej diagnostiky ochorení sietnice, nádorových ochorení, ako aj kalkulácie predoperačnej biometrie pri skalených optických médiách oka - 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
92 834,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124120-2
51410000-9
50400000-9
60000000-8
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Ultrazvukový prístroj pre povinné skríningové vyšetrenie usg obličiek u každého novorodenca a usg vyšetrenie u rizikových novorodencov - 2 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
89 022,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124120-2
51410000-9
50400000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Digitálny ultrazvukový prístroj strednej triedy pre komplexné potreby vyšetrenia nefrologickej ambulancie - 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
58 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a v čase vyhlásenia súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri SR. preto pripúšťa preukázanie len týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.
1.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zábezpeka sa vyžaduje. Podmienky sú v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 82101 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pred otváraním ponúk sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Reverzná verejná súťaž podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní, zákon o VO, zákon č. 343/2015 Z.z., (ZVO) s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 druhá veta zákona o VO prostredníctvom systému JOSEPHINE bez uplatnenia e-aukcie
2. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme JOSEPHINE a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a potrebné technické vybavenie zadefinované a zverejnené na portáli
https://josephine.proebiz.com
3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať portál https://josephine.proebiz.com
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO obstarávaním inovácií, zelené verejné obstarávania a obstarávanie nie je zamerané na
sociálne aspekty
8. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie
podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému JOSEPHINE v pdf
naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.06.2021