Medzinárodná preprava

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
7.970.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.06.2021
  Dátum zverejnenia:
23.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón: +421 960317644
Fax: +421 960312528
Email: natalia.babejova@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mosr.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Medzinárodná preprava
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-66/2021-OOPS
II.1.2) Hlavný kód CPV
60000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Medzinárodná preprava
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 970 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 5
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Medzinárodná letecká preprava osôb
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60400000-2
60420000-8
63520000-0
63730000-5
66514000-6
63700000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Medzinárodná letecká preprava osôb
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Medzinárodná letecká preprava nákladu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60400000-2
60420000-8
63520000-0
63700000-6
63730000-5
66514000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Medzinárodná letecká preprava nákladu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 666 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Medzinárodná cestná preprava nákladu a osôb
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60100000-9
63520000-0
63712000-3
66514000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Medzinárodná cestná preprava nákladu a osôb
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 053 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Medzinárodná železničná preprava nákladu a osôb
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60200000-0
63520000-0
63700000-6
63710000-9
66514000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Medzinárodná železničná preprava nákladu a osôb
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Medzinárodná kombinovaná preprava nákladu
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60600000-4
63520000-0
63700000-6
63712000-3
66514000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Medzinárodná kombinovaná preprava nákladu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
750 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

a1) uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov *1 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

b1) uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov *2 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c1) uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom
Ostatné údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomic-kého postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní

2.1.Uchádzač v žiadosti o účasť predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
2.1.1.V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
2.1.1.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
2.1.1.1.1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
2.1.1.1.2. Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk) , od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu 2.1.1.1.1 tohto oddielu súťažných podkladov.
2.2.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení kúpnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

3.1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt poskytnutia a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

3.1.1.Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o poskytnuti služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t. j. pre časť 1,,Medzinárodná letecká preprava osôb, pre časť 2 ,,Medzinárodná letecká preprava nákladu, pre časť 3 ,,Medzinárodná cestná preprava nákladu, pre časť 4 ,,Medzinárodná železničná preprava osôb a nákladu, pre časť 5 ,,Medzinárodná kombinovaná preprava nákladu (v závislosti od toho, na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku) za prechádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt poskytnutia a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie referencií poskytnutia služby celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene:
pre časť 1 - 1 250 000,00 EUR s DPH,
pre časť 2 - 600 000,00 EUR s DPH,
pre časť 3 - 600 000,00 EUR s DPH,
pre časť 4 - 1 000 000,00 EUR s DPH,
pre časť 5 - 500 000,00 EUR s DPH.
Referencie budú predložené ako originál alebo úradne overené kópie (za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia do vestníka úradu).

Na prepočet z inej meny na menu EUR sa použije kurz ECB zo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do vestníkov (Publikačný vestník, Vestník VO). Uchádzač spôsob prepočtu zdokumentuje a predloží ako súčasť dokumentov, ku ktorým sa viaže za účelom preukázania splnenia požiadaviek a podmienok účasti.


3.2.V prípade skupiny dodávateľov skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne za všetkých členov.
3.3.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ostatné údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 5
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných
podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Duklianske kasárne
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava

Úrad pre investície a akvizície - budova č. 46, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.1.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez informačný systém EVO (ďalej len IS EVO) na https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez tento systém. Na účasť v súťaži je potrebné sa na web stránke https://www.uvo.gov.sk/ zaregistrovať a pokračovať ďalej v zmysle príručiek a video návodov na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html v EVO a v súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.
2.Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO.
3.Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii (sú zverejnené) odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom
neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
4. Zábezpeka sa vyžaduje.
Zábezpeka ponuky je stanovená v nasledovnej výške:
pre časť 1 Medzinárodná letecká preprava osôb 30 000,00 € (slovom tridsaťtisíc euro),
pre časť 2 Medzinárodná letecká preprava nákladu 20 000,00 € (slovom dvadsaťtisíc euro),
pre časť 3 Medzinárodná cestná preprava nákladu a osôb 15 000,00 (slovom pätnásťtisíc euro),
pre časť 4 Medzinárodná železničná preprava nákladu a osôb 30 000,00 (slovom tridsaťtisíc euro),
pre časť 5 Medzinárodná kombinovaná preprava nákladu 5 000,00 (slovom päťtisíc euro).
5.Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
6.Otváranie ponúk je v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. bude vykonané bez účasti
uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
7.Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
8. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí. Počet častí predmetu zákazky, ktoré je možné zadať jednému uchádzačovi nie je obmedzený. Uchádzači môžu predložiť ponuky na ktorúkoľvek jednu časť predmetu zákazky alebo na niekoľko ktorýchkoľvek častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý požadovaný rozsah jednotlivých častí predmetu zákazky.
9. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa tohto oddielu oznámenia môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (JED).
10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.
12. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
13. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.06.2021