II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
1.277.815,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.06.2021
  Dátum zverejnenia:
22.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Za kasárňou 3
Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón: +421 960317644
Fax: +421 960312528
Email: natalia.babejova@mod.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mosr.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431565
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431565
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Vojenský materiál pre vojenskú techniku a RCHBO
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Vojenský útvar 1056, Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany
NUTS kód:
SK022
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody: v mesiacoch 48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota 1 277 815,83 EUR bez DPH
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Vojenský materiál pre vojenskú techniku a RCHBO
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 24950000-8
II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Počet častí: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 1 277 815,83 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Trvanie v mesiacoch: 48
PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Časť: 1
NÁZOV
Trubička detekčná na VX (pre HAPSITE)
1) STRUČNÝ OPIS
Trubička detekčná na VX (pre HAPSITE) konverzná, pre HAPSITE
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 38432100-3
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
1 330 ks
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 126 350,00 EUR bez DPH
Časť: 2
NÁZOV
Odmorovacia súprava (univerzálna)
1) STRUČNÝ OPIS
Odmorovacia súprava (univerzálna) UOS 1M
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 24950000-8
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
36 421 súprav
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 546 315,00 EUR bez DPH
Časť: 3
NÁZOV
Náplň dezaktivačná AOS
1) STRUČNÝ OPIS
Náplň dezaktivačná AOS ručné plnenie
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 24950000-8
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
9 285 súprav
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 92 850,00 EUR bez DPH
Časť: 4
NÁZOV
Roztok odmorovací
1) STRUČNÝ OPIS
Roztok odmorovací OR 3 alebo ekvivalent
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 24950000-8
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
4 700 ks
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 70 500,00 EUR bez DPH
Časť: 5
NÁZOV
Jedno rázový dekontaminačný prostriedok k AOS na báze Cl+
1) STRUČNÝ OPIS
Jedno rázový dekontaminačný prostriedok k AOS na báze Cl+ Náplň AOS s ohrevom alebo ekvivalent
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 24950000-8
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
17 625 súprav
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 316 050,83 EUR bez DPH
Časť: 6
NÁZOV
Zmáčadlo dezaktivačné
1) STRUČNÝ OPIS
Zmáčadlo dezaktivačné prášok
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 24950000-8
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
8 000 kg
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 40 000,00 EUR bez DPH
Časť: 7
NÁZOV
Dekontaminačné činidlo SX 34
1) STRUČNÝ OPIS
Dekontaminačné činidlo SX 34 750 ml sprej
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 24950000-8
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
150 ks
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 18 750,00 EUR bez DPH
Časť: 8
NÁZOV
Odmorovacia a dezaktivačná zmes ODS 4
1) STRUČNÝ OPIS
Odmorovacia a dezaktivačná zmes ODS 4 bal po 25 kg
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 24950000-8
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
268 balení
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 67 000,00 EUR bez DPH
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok na cenu verejný obstarávateľ nebude poskytovať. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa, po dodaní tovaru predmetu zákazky, na základe vystavenej faktúry. Doba splatnosti predávajúcim vystavenej faktúry za dodaný predmet zákazky je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky alebo aby vytvorili iný právny vzťah za tých istých podmienok.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií
Záujemca predloží platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom - rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií výrobkov obranného priemyslu má zapísané najmenej VM 7 vydané MH SR v zmysle Zákona č. 392/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2019 z 14.10.2019 ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade skupiny dodávateľov sa požaduje predložiť doklad za každého člena skupiny. Záujemca so sídlom mimo územie Slovenskej republiky predloží dokumenty podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla, ktoré ho oprávňujú na vývoz prepravu a tranzit tovaru v oblasti obrany a bezpečnosti podľa platného medzinárodného práva.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1.Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

a1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov *1 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

b1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov *2 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

_______________________________________________________________________________

*1§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

*2 Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.c1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

d1) uchádzač/záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.

e)je oprávnený dodať tovar predmetu zákazky

e1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým dokladom o oprávnení dodať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

f1) záujemca preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
-doloženým čestným vyhlásením,
-podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov [3], za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
______________________________________________________________________________

*3 pozri odvolávku na osobitné predpisy v zmysle § 32 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
g1) preukazuje verejný obstarávateľ

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

h1) preukazuje verejný obstarávateľ
1.2.Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie:
a)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.

1.3.Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v písm. a1) až f1) tohto oddielu oznámenia.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 2.Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní

2.1.Záujemca v žiadosti o účasť predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
2.1.1.V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
2.1.1.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
2.1.1.1.1Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že záujemca nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
2.1.1.1.2 Čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk) , od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu 2.1.1.1.1 tohto oddielu oznámenia.

2.2.Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 3.Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 131 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

3.1 podľa § 131 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní.
3.1.1 Dôkaz o plnení a/alebo potvrdenie o dodaní tovaru musí obsahovať min. nasledujúce údaje:
a) identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo záujemcu alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo),
b) názov verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo identifikačné údaje odberateľa, ktorý je inou osobou ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
c) cenu a lehoty dodania podľa zmluvného vzťahu (zmluvy, rámcovej dohody, objednávky a pod.),
3.1.2 Dôkaz o plnení a/alebo potvrdenia o dodaní tovaru musia byť potvrdené odberateľom/odberateľmi t. j. verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní resp. inou osobou ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
3.1.3 V prípade, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní a záujemca potvrdenie o dodaní tovaru nemá k dispozícií a splnenie podmienky účasti preukáže vyhlásením záujemcu o dodaní tovaru, doplneným dokladom, preukazujúcim dodanie tovaru alebo zmluvný vzťah, na základe z ktorého bol tovar dodaný, musia byť z obsahu takéhoto vyhlásenia zrejmé údaje a skutočnosti v rozsahu podľa bodu 3.1.1. tohto oddielu oznámenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť potvrdenia (dôkaz o plnení) o dodaní tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetom zákazky za prechádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt poskytnutia a odberateľov, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie potvrdení o dodaní tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetkých päť rokov spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene za dané obdobie piatich rokov:
pre časť predmetu zákazky č. 1: 90 000,00 EUR s DPH.
pre časť predmetu zákazky č. 2: 400 000,00 EUR s DPH.
pre časť predmetu zákazky č. 3: 60 000,00 EUR s DPH.
pre časť predmetu zákazky č. 4: 50 000,00 EUR s DPH.
pre časť predmetu zákazky č. 5: 200 000,00 EUR s DPH.
pre časť predmetu zákazky č. 6: 25 000,00 EUR s DPH.
pre časť predmetu zákazky č. 7: 10 000,00 EUR s DPH.
pre časť predmetu zákazky č. 8: 50 000,00 EUR s DPH.


Potvrdenia budú predložené ako originál alebo úradne overené kópie. Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich päť rokov sa považuje obdobie posledných päť rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia do vestníka úradu.
Záujemca v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. - priemerného kurzu roku ( priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo ukončeniu plnenia.
3.2 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

4.Spoločné ustanovenia týkajúce sa stanovených podmienok účasti:
4. 1.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemcu vo verejnom obstarávaní určené podľa tohto oddielu súťažných podkladov nemôže záujemca predbežne nahradiť aj Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (nakoľko ide o užšiu súťaž v oblasti obrany a bezpečnosti).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov
Počet/Minimálny počet: 1
Maximálny počet: 8
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v súťažných
podkladoch.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 26.07.2021 09:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.07.2021 09:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
český, slovenský
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia vo tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému EVO (ďalej len IS EVO), v správe ÚVO.
1.Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné informácie sú zverejnené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia. Verejný obstarávateľ aktuálne zverejní vo svojom profile dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky. Verejný obstarávateľ poskytne k súťažným podkladom úplný a priamy prístup bezodplatne.
2.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.
3.Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.
4.Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora") a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.
5. V bode IV.3.3) "Podmienky na získanie súťažných podkladov..." nemá byť uvedený dátum a čas. Ide o chybu formulára, bez uvedených údajov sa neumožňuje odoslanie formulára. Záujemca nebude na tento dátum prihliadať.
6. Verejný obstarávateľ požaduje vyhlásenie uchádzača, že v prípade, ak jeho ponuka predložená v tejto užšej súťaži bude úspešná, predloží verejnému obstarávateľovi najneskôr do dňa uzatvorenia rámcovej dohody Návrh technických podmienok spracovaných podľa Slovenského obranného štandardu 001 (www.uosksok.sk), prílohou ktorých musí byť návrh podnikovej normy spracovaný v zmysle Metodických pokynov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pre tvorbu slovenských technických noriem. Podnikové normy budú po ukončení obstarávania uchádzačovi, ktorého návrh bol vybratý ako najvhodnejší, schválené príslušnými orgánmi verejného obstarávateľa a budú tvoriť súčasť technickej dokumentácie slúžiacej pre výrobu a kontrolu. V prípade, že uchádzač nie je priamy výrobca, predloží podnikovú normu toho výrobcu, ktorého druhy tovarov predmetu zákazky predkladá v užšej súťaži.
7. Na predmet zákazky sa vyžaduje kodifikácia.
8. Na predmet zákazky sa vyžaduje štátne overenie kvality. Rozsah štátneho overenia kvality bude vykonané v rozsahu noriem ŠOS AQAP 2110:2017.
9. Dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je dokument vyhotovený cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
10. Záujemca predkladá doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu III.2) PODMIENKY ÚČASTI tohto oznámenia v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Toto verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a tiež ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre investície a akvizície Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8 , 83247 Bratislava
Slovensko
Email: natalia.babejova@mod.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.06.2021