Dátová stratégia Národnej banky Slovenska

  Zadávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Predpokladaná hodnota:
360.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
14.06.2021
  Dátum zverejnenia:
21.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844789
Imricha Karvaša 1 , 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Vladimír Kubánek
Telefón: +421 257871225
Email: vladimir.kubanek@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.nbs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dátová stratégia Národnej banky Slovenska
Referenčné číslo: NBS1-000-060-176
II.1.2) Hlavný kód CPV
79314000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
1) Zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu využívania dát - zberu, spracovania,ukladania, manažmentu kvality, šírenia a poskytovania údajov vrámci procesov a metodík v Národnej banke Slovenska (ďalej len NBS) jednotlivými informačnými systémami, zmapovanie požiadaviek na ich využívanie v budúcnosti a príprava návrhu celkovej stratégie NBS pre oblasť dát, vrátane návrhu strategických priorít voblasti dát, identifikácia bariér amožností ich prekonania, návrhov konkrétnych projektov potrebných pre úspešnú implementáciu navrhovanej stratégie.
2) Vypracovanie návrhu komplexného procesného modelu pre procesy týkajúce sa dát (Master Data Management) a z neho vyplývajúce potrebné organizačné a iné implementačné úpravy a pravidlá pre riadenie dát (Data Governance) v NBS.
3) Vypracovanie návrhu (vychádzajúce zpredchádzajúceho bodu) celobankového DWH/BI riešenia pre NBS v budúcnosti a plánu jeho implementácie.
4) Hlavným zámerom NBS v tomto projekte je vytvoriť detailnú funkčnú stratégiu pre oblasť dát (vrátene procesného rámca / Master Data Managementu), ktorá bude vychádzať zaktuálnej situácie abude pokrývať procesy a dáta celej banky, bude popisovať očakávané výzvy, pred ktorými NBS bude stáť, rôzne regulačné (napr. Eurosystém) požiadavky, existujúce problémy informačných systémov sdátami atď. Výstupom bude návrh strategických priorít voblasti dát, bariéry amožnosti ich prekonania.).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
360 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72316000-3
72317000-0
72318000-7
72319000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.07.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 13:00
Miesto: - Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk on-line v systéme JOSEPHINE.
- Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.06.2021