Inovácie spoločnosti ersor s.r.o.

  Zadávateľ:
ersor s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
224.525,58 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.06.2021
  Dátum zverejnenia:
16.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ersor s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47943858
Máj. povst. česk. ľudu 2175/50, 97703 Brezno
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: +421 908934680
Email: roman.mikusinec@cvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ersor.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inovácie spoločnosti ersor s.r.o.
Referenčné číslo: DEN-049-2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
32333200-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka techniky v rámci projektu Inovácie spoločnosti ersor s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti:
1.Predmetom zákazky je dodávka techniky a to konkrétne: štúdiová videokamera s príslušenstvom, filmová videokamera s príslušenstvom, kompletná zostava kamerového ramena, statívových nôh, kolieskovej základne a motorickej hlavy s ovládaním, kamerová jazda s koľajnicami, video statív s kvapalinovou hlavou, kamerový stabilizátor, digitálna zrkadlovka FULL Frame s príslušenstvom, sada objektívov k digitálnej zrkadlovke. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
2.Predmetom zákazky je dodávka techniky a to konkrétne: počítač pre prácu s 4k videom, strihom 4k videom, úpravou a spracovávaním grafiky, fotografií, animácií, PC monitor pre prácu s 4k videom, dotykový PC monitor pre prácu s grafikou, NAS zariadenie, úložisko dát 64TB. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
3.Predmetom zákazky je dodávka techniky a to konkrétne: video LED zobrazovacie zariadenie. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
224 525,58 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Foto a video
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32333200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ersor s.r.o., Máj. povst. česk. ľudu 2175/50 Brezno 977 03
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka techniky a to konkrétne: štúdiová videokamera s príslušenstvom, filmová videokamera s príslušenstvom, kompletná zostava kamerového ramena, statívových nôh, kolieskovej základne a motorickej hlavy s ovládaním, kamerová jazda s koľajnicami, video statív s kvapalinovou hlavou, kamerový stabilizátor, digitálna zrkadlovka FULL Frame s príslušenstvom, sada objektívov k digitálnej zrkadlovke. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
101 253,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, ITMS kód: 302030G893
Časť: 2
II.2.1) Názov
IKT vybavenie
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30214000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ersor s.r.o., Máj. povst. česk. ľudu 2175/50 Brezno 977 03
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka techniky a to konkrétne: počítač pre prácu s 4k videom, strihom 4k videom, úpravou a spracovávaním grafiky, fotografií, animácií, PC monitor pre prácu s 4k videom, dotykový PC monitor pre prácu s grafikou, NAS zariadenie, úložisko dát 64TB. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
68 159,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, ITMS kód: 302030G893
Časť: 3
II.2.1) Názov
LED panel
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31682230-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ersor s.r.o., Máj. povst. česk. ľudu 2175/50 Brezno 977 03
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka techniky a to konkrétne: video LED zobrazovacie zariadenie. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
55 113,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, ITMS kód: 302030G893
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje členskupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, nakoľko nie je oprávnená príslušné doklady a dokumenty získať z informačných systémov verejnej správy.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 11:00
Miesto: Kancelária spoločnosti ersor s.r.o., Máj. povst. česk. ľudu 2175/50, Brezno 977 03 v súlade s § 52.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovení § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver.
18.0 prevádzkovaného ÚVO. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára
dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html
Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná o verejné obstarávanie s príznakom zelené verejné obstarávanie, inovatívne partnerstvo, inovácie alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.06.2021