Výstavba materskej školy v obci Vitkovce

  Zadávateľ:
Obec Vítkovce
  Predpokladaná hodnota:
570.042,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2021 08:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.06.2021
  Dátum zverejnenia:
11.06.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vítkovce
IČO: 00329746
Vítkovce 99, 05363 Vítkovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Dirda
Telefón: +421 534492129
Fax: +421 53534299129
Email: obecvitkovce@levonetmail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
JUDr. Anna Filipová
IČO: 47874856
Banícka 1732/12 , 05201 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Anna Filipová
Telefón: +421 948604029
Email: judr.filipova.vo@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba materskej školy v obci Vitkovce
Referenčné číslo: Vítkovce/MS/SP/2020/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je výstavba budovy materskej školy v obci Vitkovce. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
570 042,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Vítkovce, 053 63 Vítkovce 100
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je výstavba budovy materskej školy v obci Vitkovce. Predmet zákazky je podrobne vymedzený vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
570 042,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží k ponuke všetky prílohy v zmysle bodu 16.2 súťažných podkladov v súvislosti s uvedeným v časti B.3 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží k ponuke všetky prílohy v zmysle bodu 16.2 súťažných podkladov v súvislosti s uvedeným v časti B.3 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží k ponuke všetky prílohy v zmysle bodu 16.2 súťažných podkladov v súvislosti s uvedeným v časti B.3 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva,
bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného
Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2021 11:00
Miesto: Obec Vítkovce, 053 63 Vítkovce 100
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky podmienky účasti uchádzač nájde v súťažných podkladoch v časti B.3 Podmienky účasti uchádzačov v súvislosti s bodom 16 Obsah ponuky a 23 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov..
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné
predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude
odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a
odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú
zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme IS EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní mať zápis v registri verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
5. Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 10 000,00 EUR (slovom desaťtisíc eur).
Spôsoby zloženia zábezpeky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, poistením záruky ako poistný druh podľa § 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších podpisov, alebo poskytnutím bankovej záruky za záujemcu
Podmienky zloženia zábezpeky:
-Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa, číslo účtu: SK85 5600 0000 0034 1651 5001, ako variabilný symbol sa uvedie IČO uchádzača.
Poskytnutie bankovej záruky za záujemcu:
-Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo
zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky je do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
Viac o zábezpeke viď bod č. 15 v súťažných podkladoch.
6. Nepoužije sa elektronická aukcia.
7. Verejný obstarávateľ aplikuje v rámci VO sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o VO a
ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviaže úspešného
uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác (ďalej len zhotoviteľ) realizovať dočasné vyrovnávacie
opatrenia: povinnosť zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Pracovná doba pre toto verejné obstarávanie je počas pracovných dní v čase od 07:00 hod.
do 15:00 hod., a v piatok do 13:00 hod. miestneho času.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.06.2021