Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park.

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
600.509,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.07.2021 14:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.06.2021
  Dátum zverejnenia:
10.06.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Daniš
Telefón: +421 376502272
Fax: +421 376511931
Email: danis.miroslav@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401
Hlavná adresa(URL): http://www.nitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Riešenou lokalitou je časť mestského parku v Nitre Nový Park na ploche medzi objektom bývalého PKO a areálom letného kúpaliska Sihoť. Hlavnými cieľmi žiadosti je zvýšiť environmentálnu kvalitu a atraktívnosť parku pre širokú verejnosť. Zároveň prezentovať jednotlivé zložky prírody v originálnej a pútavej forme pre osvetu a získanie kladného vzťahu návštevníkov k prírode. Využiť nové výsadby hlavne bylín vo forme prírode blízkych lúčnych foriem s obmedzeným kosením pre zvýšenie vodozádržnej funkcie územia a zlepšením kvality jestvujúcich porastov drevín prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu mikroklímy v zastavanom území mesta. Dôležitou náplňou projektu je zvýšenie kvality jestvujúcich porastov drevín navrhnutými zásahmi a nové výsadby. Doplnený a vymenený je tiež mobiliár a verejné osvetlenie s opravami povrchov časti komunikačnej siete.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
600 509,90 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Nitra mestský les Mestský park v Nitre, časť Nový park
II.2.4) Opis obstarávania
Riešenou lokalitou je časť mestského parku v Nitre Nový Park na ploche medzi objektom bývalého PKO a areálom letného kúpaliska Sihoť. V severnej časti od Spojovacieho parku sa rozprestiera historická časť parku - Starý park, ktorý nie je súčasťou riešenia. Riešené plochy na rozdiel od historickej časti parku majú prevládajúci prírodný charakter s dominujúcou prírodou a porastmi drevín s pôvodnými vodnými plochami vo forme jazier s potokom. Cestná sieť je tvorená asfaltovými chodníkmi, doprava v parku je vylúčená, cez park prechádzajú vyznačené trasy cyklistického
chodníka. Okrem mobiliáru a verejného osvetlenia sa v parku nachádzajú torzá pôvodných múrikov a terénnych úprav z pôvodnej dispozície parku. K novým prvkom pribudli v 90-tych rokoch 20. stor. oblúkový drevený most nad jazerom Malá Hangócka, fontána v jazere Veľká Hangócka a detské ihrisko pri objekte KD Olymp na ploche pôvodného ihriska. Park ako celok je verejne prístupným parkom bez časového obmedzenia v správe a údržbe mesta. Údržba plôch a porastov je na štandardnej úrovni. Porast drevín je udržiavaný negatívnym výrubom a nevyhnutnými zásahmi chorých a poškodených jedincov. Do sadby sú vysádzané v minimálnej miere. Trávnik je pravidelne kosený a udržiavaný od nečistôt. Vodné plochy sú v správe Slovenského rybárskeho zväzu, jazero Veľká Hangócka je súčasťou rybného revíru. Vodná sústava jazier je napojená na rieku Nitra a výška hladiny je korigovaná podľa zavodnenia rieky. Špeciálne stavby alebo plochy sa v parku nenachádzajú. Park je celoročne navštevovaný občanmi mesta a využívaný na krátkodobú rekreáciu, oddych a relax pobytom a prechádzkami v prírodnom prostredí. Tomuto účelu je prispôsobená funkcia parku, preto v tejto časti parku nie sú umiestnené herné a spoločenské aktivity ako v časti Starý park. Výnimku tvorí malé detské ihrisko pre menšie deti pri objekte KD Olymp na ploche pôvodného ihriska. Plocha parku v severnej časti oddelená vodnými plochami nie je využívaná a navštevovaná je len v okolí potoka a po obvode jazier. Územie má veľký potenciál na trávenie voľného času, ponuka však za týmto potenciálom značne zaostáva. Súčasné možnosti sú obmedzené na prechádzky a sedenia bez programovej náplne. Mobiliár nie je jednotný a jeho rozmiestnenie je nekoncepčné. Nedostatočný je tiež informačný systém pre orientáciu v teréne.

Stavba sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov :

SO - 01 PRESTAVBA PORASTOV DREVÍN

SO - 011 Obnova porastov jestvujúcich drevín: výrub drevín, ošetrenie jestvujúcich drevín, výsadba vzrastlých
stromov so zemným balom, výsadba kríkových porastov

SO - 012 Záhrada farieb

SO - 02 Výsadba bylinných porastov

SO - 021 Promenáda

SO - 022 Záhrada vôní

SO - 023 Mokraď

SO - 03 Stavebná úprava komunikačnej siete

SO - 04 Výmena a stavebná úprava verejného osvetlenia

SO - 05 Prvky urbánneho dizajnu

SO - 052 Mobiliár

SO - 053 Stavebná úprava detského ihriska

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
600 509,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO4-SC431-2017-16 - NFP302040J297
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na dodržiavanie Metodického usmernenia č. 11-2019, ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie dňa 22.11.2019, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač/záujemca, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, čo uchádzač/záujemca preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v SR preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ by mal byť oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Avšak, verejný obstarávateľ nemá v okamihu vyhlásenia zákazky technicky zabezpečený prístup do príslušného informačných systémov verejnej správy (a to z dôvodov nespôsobených verejným obstarávateľom). Verejný obstarávateľ nemá žiaden vplyv na to, kedy, aké a v akom rozsahu sú mu sprístupnené dáta z príslušných registrov. Preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia osobného postavenia využili iné spôsoby, a to najmä zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.

V zmysle Metodického usmernenia ÚVO č.7-2019 zo dňa 22.05.2019 verejný obstarávateľ uvádza, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača zaslať elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade použitia jednotného európskeho dokumentu na preukázanie splnenia podmienok účasti bude súčasťou jeho ponuky vyplnený jednotný európsky dokument, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1.) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky so všetkými stavebnými objektami, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie dôkladnej rekonštrukcie na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet kompletne celej zákazky so všetkými stavebnými objektami, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.

Bod 1.
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky so všetkými stavebnými objektami, pričom zároveň preukáže tri referencie. Z toho jedna referencia v hodnote min. 10 000,- EUR bez DPH musí byť na stavebné práce, jedna referencia v hodnote min. 10 000,- EUR bez DPH musí byť na záhradnícke práce a jedna referencia v hodnote min. 10 000.- EUR bez DPH musí byť na inštalačné práce mobiliáru. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať referencie spoločne podľa jednotlivých prác a podľa jednotlivých dodávateľov, ale ponuka musí obsahovať spoločne za skupinu dodávateľov spoločne minimálne všetky tri druhy požadovaných referencií a v minimálne požadovanej hodnote.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.07.2021 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.07.2021 10:00
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že sa na otváranie ponúk dostaví iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za predmet zákazky ocenený podľa realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta.
2.V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie.
3.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do príslušnej zákazky procesovanej v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi: a.) v SJ registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID),
b.) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do SJ.
c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
d)prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe. Lehota na zaslanie autentifikačného kódu v listovej podobe sú min. 4 pracovné dni.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do SJ v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.
5.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím sa umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6.Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v súťažných podkladoch.
7.Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.
8.Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného RO a/alebo SO pod RO. Schválenie postupu verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.06.2021