Oprava poškodeného stropu na schodisku 3. a 5. poschodie

  Zadávateľ:
Centrum sociálnych služieb - Juh
  Predpokladaná hodnota:
1.496,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.06.2021 13:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.06.2021
  Dátum zverejnenia:
10.06.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum sociálnych služieb - Juh
IČO: 34056505
Liptovská 10 , 91108 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Juríčková
Telefón: +421 326586402
Email: prevadzkar@csstrencin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava poškodeného stropu na schodisku 3. a 5. poschodie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45410000-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je oprava poškodených stropov na 3. a 5. poschodí. Na stropoch sa vytvorila vydutina a spadla časť omietky. Predmetom zákazky je vykonanie týchto stavebných prác: osekanie omietky, príprava vnútorného podkladu, penetračný náter, nová omietka a maľba novej omietky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 496,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.06.2021 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.06.2021