Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II.

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
290.150,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.07.2021 14:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.06.2021
  Dátum zverejnenia:
10.06.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Daniš
Telefón: +421 376502272
Fax: +421 376511931
Email: danis.miroslav@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.josephine.probiz.com
Hlavná adresa(URL): http://www.nitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projekt je zameraný na zlepšenie kvality životného prostredia v meste Nitra prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj vymedzené územie Brezového hája v Nitre. Navrhované vegetačné úpravy majú za účel:
zlepšiť adaptabilitu existujúceho územia na zmenu klímy (hlavne extrémne výkyvy počasia sucho, prívalové dažde), zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia zvýšením biodiverzity (využitie rozličných spoločenstiev rastlín vhodných pre dané podmienky odolných voči chorobám a škodcom)
znížiť pôsobenie negatívnych faktorov z narastajúcej automobilovej dopravy a rozširujúcej sa výstavby (hluk, prašnosť, emisie a pod.).
Cieľom projektu na vymedzenom území Brezový háj v Nitre je revitalizácia verejného priestoru, ktorý bude slúžiť na oddych, relax a stretávanie sa obyvateľov mesta. Ide o obnovu existujúcich porastov s doplnením nových výsadieb s mikroklimatickou, ochrannou a hygienickou funkciou, vytvorenie estetického a funkčného priestoru pre rozličné oddychové a pohybové aktivity v prírodnom prostredí.

Spôsob realizácie

V rámci obnovy celého priestoru, ktorý je východiskový pre sídlisko Chrenová, Zobor a centrálnu mestskú zónu. Svojou polohou a rozlohou necelých 7 ha je táto lokalita významným prírode blízkym prvkom dopĺňajúcim koncepciu zelenej infraštruktúry celého mesta. Obnova tohto priestoru vychádzala z vytvorenia koncepcie jej využívania a ďalšieho rozvoja pre spádovú časť mesta Nitra. V návrhu boli vytvorené štyri funkčné zóny: -Oddychová zóna

-Fit zóna

-Bežecký okruh

-Detské ihrisko

Oddychová zóna sa nachádza v západnej časti riešeného územia a je charakteristická sieťou lavičiek s výhľadom na



Nitriansky hrad a vrch Zobor popri menej frekventovaných chodníkoch. V tejto časti sa nenachádzajú prvky pre žiadnu inú aktivitu, čo vytvára pocitovú kľudovú zónu.

Fit zóna je zóna vytvorená pre športovo aktívnych obyvateľov mesta, ktorých stále pribúda. Je umiestnená v strednej časti popri chodníku pomocou dynamických a statických posilňovacích zariadení. Tieto zariadenia vzhľadom na dynamické časti sú umiestnené na gumených podložkách zeleného odtieňu, aby aspoň čiastočne splynuli s okolím.

Bežecký okruh je vytvorený vo východnej časti, kde sa nachádzajú nové prvky na posilňovanie a doplnenie bežeckého tréningu. Tieto sú umiestnené voľne v trávniku s dopadovými plochami z okrúhliakov, čo pôsobí prirodzene v danom prostredí.

Detské ihrisko v danej lokalite dopĺňa aktivity pre menšie deti, ktoré v háji absentovali. Nachádzajú sa tu herné prvky pre deti od 3 do 6 rokov a takisto náročnejšie herné prvky pre deti od 6 do 15 rokov. Dominantným materiálom použitým v hernej zóne je agátové drevo a lanové prvky. Ako dopadová plocha je použitý okrúhly štrk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
290 150,69 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Nitra mestský les Brezový háj v Nitre
II.2.4) Opis obstarávania
SO 01 Zelená infraštruktúra

Návrh sadových úprav akceptuje prírodný charakter porastov s dominantou briez. Doplnené sú vegetačné prvky ako ekoostrovčeky s ukážkou vývojových štádií vegetácie lužného lesa, kvitnúca lúka prírodného vzhľadu lemujúca okraj trávnatej plochy, protihlukovú bariéru pomocou zahustenia existujúceho porastu, záhon cibuľovín v trávniku, ktorý evokuje návrat k prirodzeným spoločenstvám rastlín. Obnova súčasného porastu sa javí ako najdôležitejší prvok tvorenia novej koncepcie a ďalšieho vývoja tejto lokality. V prvom rade je dôležité odstránenie inváznych druhov drevín, úplne suchých a silne poškodených jedincov. Z porastu sa uvoľnia hodnotné stromy. Postupne sa prehustený porast preriedi a uvoľní sa priestor pre nové výsadby stromov v podobe solitér, stromoradia alebo skupín. Základné prvky koncepcie návrhu obnovy priestoru:

obnova existujúcich porastov (vytvorenie prírodného priestoru s multifunkčným využitím)

vytvorenie zón bez zásahu pre voľne žijúce organizmy (ekoostrovčeky na zvýšenie ekologickej stability územia)

solitérne výsadby kostrových drevín (ochladzovací prvok v priestore)

z líniovej výsadby stromoradie z okrasných drevín (ochladzovací prvok v priestore pozdĺž frekventovanej pešej komunikácie)
skupinové výsadby výplňových drevín - briez (ochladzovací prvok v priestore)

výsadba izolačného porastu (protihluková bariéra)

výsadba cibuľovín (zvýšenie biodiverzity)

výsadba extenzívneho trvalkového záhona (dažďová záhrada)

kvitnúca lúka (zvýšenie biodiverzity)

SO 02 Prvky urbánneho dizajnu

Doplnenie prvkov urbánneho dizajnu (napr. lavičky, piknikové stoly, herné a športové prvky) súvisí s koncepciou celého návrhu. Prvky urbánneho dizajnu citlivo dopĺňajú jednotlivé funkčné zóny prostredia s ich pobytovými aktivitami.

V rámci riešeného územia je navrhnuté umiestnenie jednotného moderného mestského mobiliáru z trvácich materiálov, ktorý bude slúžiť návštevníkom na oddych. Ďalej je navrhnuté multifunkčné detské ihrisko z certifikovaných prvkov z prírodného materiálu, ktoré bude slúžiť na rozvoj pohybových aktivít detí rôznych vekových kategórií. Ihrisko nebude oplotené a bude verejne prístupné. V okolí bežeckého okruhu sú navrhnuté športové prvky pre dospelých z trvácneho materiálu s povrchovou úpravou imitujúcou drevo. Ďalej je navrhnuté exteriérové fitnes pre dospelých a multifunkčná plocha s trávnika, ktorá bude slúžiť a rozličné pohybové aktivity (napr. loptové hry).Umiestnením mobiliáru sa zvýši atraktivita areálu a vybudovanie ihrísk rozšíri možnosti aktívneho oddychu priamo v areáli počas celého roka.

Súhrn navrhovaných prvkov urbánneho dizajnu:

prvky mobiliáru 30 ks

herné prvky 8 ks

športové prvky 7 ks

dopadové plochy štrkové 362 m2

dopadové plochy z liatej gumy 65 m2

SO 03 verejné osvetlenie


Obnova verejného osvetlenia je navrhnutá v okolí najfrekventovanejších chodníkov a popri plánovanej cyklotrase, ktorá bude prechádzať Brezovým hájom. V rámci rekonštrukcie VO budú v riešenom území demontované existujúce svietidlá verejného osvetlenia. Existujúce stožiare budú skrátené na 5 m. Pre umiestnenie svetelných bodov budú použité existujúce stožiare, ktoré budú skrátené na 5 m tak, aby zostal zachovaný priemer pre osadenie svietidla. Celkový počet stožiarov: 34 ks.


Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
290 150,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP302041K336
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na dodržiavanie Metodického usmernenia č. 11-2019, ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie dňa 22.11.2019, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač/záujemca, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, čo uchádzač/záujemca preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v SR preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ by mal byť oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Avšak, verejný obstarávateľ nemá v okamihu vyhlásenia zákazky technicky zabezpečený prístup do príslušného informačných systémov verejnej správy (a to z dôvodov nespôsobených verejným obstarávateľom). Verejný obstarávateľ nemá žiaden vplyv na to, kedy, aké a v akom rozsahu sú mu sprístupnené dáta z príslušných registrov. Preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia osobného postavenia využili iné spôsoby, a to najmä zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.

V zmysle Metodického usmernenia ÚVO č.7-2019 zo dňa 22.05.2019 verejný obstarávateľ uvádza, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača zaslať elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade použitia jednotného európskeho dokumentu na preukázanie splnenia podmienok účasti bude súčasťou jeho ponuky vyplnený jednotný európsky dokument, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1.) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky so všetkými stavebnými objektami, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie dôkladnej rekonštrukcie na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet kompletne celej zákazky so všetkými stavebnými objektami, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.

Bod 1.
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky so všetkými stavebnými objektami, pričom zároveň preukáže tri referencie. Z toho jedna referencia v hodnote min. 10 000,- EUR bez DPH musí byť na stavebné práce, jedna referencia v hodnote min. 10 000,- EUR bez DPH musí byť na záhradnícke práce a jedna referencia v hodnote min. 5 000.- EUR bez DPH musí byť na inštalačné práce mobiliáru. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať referencie spoločne podľa jednotlivých prác a podľa jednotlivých dodávateľov, ale ponuka musí obsahovať spoločne za skupinu dodávateľov spoločne minimálne všetky tri druhy požadovaných referencií a v minimálne požadovanej hodnote.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.07.2021 14:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.07.2021 10:30
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že sa na otváranie ponúk dostaví iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za predmet zákazky ocenený podľa realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta.
2.V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie.
3.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do príslušnej zákazky procesovanej v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi: a.) v SJ registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID),
b.) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do SJ.
c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
d)prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe. Lehota na zaslanie autentifikačného kódu v listovej podobe sú min. 4 pracovné dni.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do SJ v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.
5.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím sa umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6.Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v súťažných podkladoch.
7.Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.
8.Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného RO a/alebo SO pod RO. Schválenie postupu verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.06.2021