Výruby a orezy pre ZSD

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
22.600.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.07.2021 11:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.06.2021
  Dátum zverejnenia:
10.06.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Sekáč Ferdinand
Telefón: +421 250612842
Email: ferdinand.sekac@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsdis.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výruby a orezy pre ZSD
Referenčné číslo: 2021-VS-07-FS
II.1.2) Hlavný kód CPV
77211000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami, nad podzemnými vedeniami a pri investičnej výstavbe v ZSD rozdelené do piatich častí, pričom predmetom obstarávania sú výruby a orezy (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí vedenia a to v ochrannom pásme nadzemných a podzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) orezy a výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie) v celom území pôsobnosti ZSD podľa regiónov. Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré sú definované v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
22 600 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1. Výruby a orezy pre ZSD v regióne Bratislava
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77340000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky je región Bratislava definovaný v mape - územie pôsobnosti správy energetických zariadení Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami, nad podzemnými vedeniami a pri investičnej výstavbe v ZSD rozdelené do piatich častí, pričom predmetom obstarávania sú výruby a orezy (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí vedenia a to v ochrannom pásme nadzemných a podzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) orezy a výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie) v celom území pôsobnosti ZSD podľa regiónov. Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré sú definované v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 850 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky je maximálne 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody s možnosťou opcie na 1 rok. ZSD si vyhradzuje právo predčasného ukončenia rámcových dohôd v jednotlivých regiónoch v prípade ak všetky požadované služby bude zabezpečovať iným spôsobom. Pre región Stred budú rámcové dohody slúžiť len ako záloha v prípade ak všetky požadované služby bude ZSD zabezpečovať iným spôsobom.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2. Výruby a orezy pre ZSD v regióne Západ
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77340000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky je región Západ definovaný v mape - územie pôsobnosti správy energetických zariadení Západ.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami, nad podzemnými vedeniami a pri investičnej výstavbe v ZSD rozdelené do piatich častí, pričom predmetom obstarávania sú výruby a orezy (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí vedenia a to v ochrannom pásme nadzemných a podzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) orezy a výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie) v celom území pôsobnosti ZSD podľa regiónov. Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré sú definované v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky je maximálne 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody s možnosťou opcie na 1 rok. ZSD si vyhradzuje právo predčasného ukončenia rámcových dohôd v jednotlivých regiónoch v prípade ak všetky požadované služby bude zabezpečovať iným spôsobom. Pre región Stred budú rámcové dohody slúžiť len ako záloha v prípade ak všetky požadované služby bude ZSD zabezpečovať iným spôsobom.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3. Výruby a orezy pre ZSD v regióne Stred
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77340000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky je región Stred definovaný v mape - územie pôsobnosti správy energetických zariadení Stred.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami, nad podzemnými vedeniami a pri investičnej výstavbe v ZSD rozdelené do piatich častí, pričom predmetom obstarávania sú výruby a orezy (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí vedenia a to v ochrannom pásme nadzemných a podzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) orezy a výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie) v celom území pôsobnosti ZSD podľa regiónov. Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré sú definované v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 800 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky je maximálne 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody s možnosťou opcie na 1 rok. ZSD si vyhradzuje právo predčasného ukončenia rámcových dohôd v jednotlivých regiónoch v prípade ak všetky požadované služby bude zabezpečovať iným spôsobom. Pre región Stred budú rámcové dohody slúžiť len ako záloha v prípade ak všetky požadované služby bude ZSD zabezpečovať iným spôsobom.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4. Výruby a orezy pre ZSD v regióne Juh
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77340000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky je región Juh definovaný v mape - územie pôsobnosti správy energetických zariadení Juh.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami, nad podzemnými vedeniami a pri investičnej výstavbe v ZSD rozdelené do piatich častí, pričom predmetom obstarávania sú výruby a orezy (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí vedenia a to v ochrannom pásme nadzemných a podzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) orezy a výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie) v celom území pôsobnosti ZSD podľa regiónov. Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré sú definované v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 950 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky je maximálne 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody s možnosťou opcie na 1 rok. ZSD si vyhradzuje právo predčasného ukončenia rámcových dohôd v jednotlivých regiónoch v prípade ak všetky požadované služby bude zabezpečovať iným spôsobom. Pre región Stred budú rámcové dohody slúžiť len ako záloha v prípade ak všetky požadované služby bude ZSD zabezpečovať iným spôsobom.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť 5. Výruby a orezy pre ZSD v regióne Sever
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77340000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania predmetu zákazky je región Sever definovaný v mape - územie pôsobnosti správy energetických zariadení Sever.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami, nad podzemnými vedeniami a pri investičnej výstavbe v ZSD rozdelené do piatich častí, pričom predmetom obstarávania sú výruby a orezy (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí vedenia a to v ochrannom pásme nadzemných a podzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) orezy a výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie) v celom území pôsobnosti ZSD podľa regiónov. Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré sú definované v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 750 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky je maximálne 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody s možnosťou opcie na 1 rok. ZSD si vyhradzuje právo predčasného ukončenia rámcových dohôd v jednotlivých regiónoch v prípade ak všetky požadované služby bude zabezpečovať iným spôsobom. Pre región Stred budú rámcové dohody slúžiť len ako záloha v prípade ak všetky požadované služby bude ZSD zabezpečovať iným spôsobom.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), že nebol on, ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania
alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2
písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca
v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení
platiť nedoplatky v splátkach).
C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému
úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne
príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace (v prípade potvrdenia
obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach).
D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii,
nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. d)
doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú
podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
H) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2/4
J) Ďalšie ustanovenia súvisiace s osobným postavením sú uvedené v bode 35 súťažných podkladov
ZSD nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ nestanovuje žiadne podmienky účasti týkajúce sa finančné a ekonomické postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Všetky kritériá účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky sú stanovené v zadávacej dokumentácii.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.07.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.07.2021 13:00
Miesto: Otváranie je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky podrobnejšie informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti, požiadaviek na
predmet zákazky, spôsobu predkladania a náležitosti ponuky a ďalšie informácie budú uvedené a bližšie špecifikované v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.
2. ZSD bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní
prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders.
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa pomocou tlačidla
Registrovať cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po
zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
3. ZSD si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku.
4. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
5. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1557. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
6. Ak uchádzač hodlá predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podmienky
použitia JED-u sú uvedené v súťažných podkladov.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
8. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.06.2021