Mrazená zelenina, Zemiakové výrobky (mrazené), Múčne výrobky

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
8.885,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.06.2021
  Dátum zverejnenia:
08.06.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
IČO: 42141443
Ul. slovenských partizánov 1129/49 , 01701 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Rezák
Telefón: +421 424323766
Email: sospb@sospb.edu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa par. 7 ods. 1 písm. d
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Mrazená zelenina, Zemiakové výrobky (mrazené), Múčne výrobky
II.1.2) Hlavný kód CPV
15331170-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Mrazený karfiol, kukurica, brokolica, hrášok, mrkva, tekvica...Zemiakové výrobky mrazené... Múčne výrobky - lievance, palacinky, tvarohové knedle. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
8 885,95 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.06.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka je realizovaná cez IS EVO a všetky informácie nájdete tu:
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.06.2021