Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.213.526,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.06.2021
  Dátum zverejnenia:
07.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Kovačková
Telefón: +421 258311394
Email: monika.kovackova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala
Referenčné číslo: 10301/2021/2
II.1.2) Hlavný kód CPV
71313450-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota) pred obnovením stavebných prác, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky, v úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 213 526,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota) pred obnovením stavebných prác, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky, v úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 213 526,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
37
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Predpokladaný termín dodania:
Ročnú správu z monitoringu zložiek životného prostredia pred obnovením stavebných prác s výsledkami všetkých meraní zložiek životného prostredia (hluk, kmitanie a otrasy, ovzdušie, povrchová a odpadová voda, podzemná voda, pôda, biota) v termíne do 13 mesiacov pred obnovením stavebných prác na diaľnici. V prípade, ak nebude možné vykonať ročnú správu monitoring zložiek životného prostredia pred obnovením stavebných prác jeden rok pred výstavbou, zhotoviteľ bude povinný dodať ročnú správu v náhradnom termíne a v rozsahu podľa pokynu objednávateľa. V prípade, že pre pokročilé stavebné práce na stavbe nebude možné vykonať ročnú správu ani v náhradnom termíne a v menšom rozsahu, zhotoviteľ dodá až Ročnú správu z monitoringu zložiek životného prostredia počas výstavby.

Ročnú správu z monitoringu zložiek životného prostredia počas výstavby s výsledkami všetkých meraní zložiek životného prostredia (hluk, kmitanie a otrasy, ovzdušie, povrchová a odpadová voda, podzemná voda, pôda, biota) v termínoch do 13 mesiacov, 25 mesiacov, 37 mesiacov, od termínu začiatku výstavby diaľnice.

Ročnú správu z monitoringu zložiek životného prostredia 1 rok počas prevádzky s výsledkami všetkých meraní zložiek životného prostredia (hluk, kmitanie a otrasy, ovzdušie, povrchová a odpadová voda, podzemná voda, pôda, biota) do 13 mesiacov od termínu uvedenia diaľnice do prevádzky.

Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní zložiek životného prostredia (hluk, kmitanie a otrasy, ovzdušie, povrchová a odpadová voda, podzemná voda, pôda, biota) do 15 mesiacov od spustenia diaľnice do prevádzky.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ZVO ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
Vyjadrenie banky/bánk, pobočky zahraničnej banky/bánk, alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y, že jeho účet/y nie je/sú v nepovolenom debete, nie je/sú predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Vyjadrenie nebude k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. K vyjadreniu banky uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

4. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 2 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Zo zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 33 ods. 2 ZVO.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ZVO:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:
Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len "rozhodné obdobie") s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Uchádzač musí preukázať, že v rozhodnom období poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. monitoring zložiek životného prostredia diaľnice nasledovne:
a) monitoring hluku, kmitania a otrasov pre líniové stavby: diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy, železnice (ďalej len "líniové stavby") s minimálnym objemom plnenia spolu 10 000,00 € bez DPH;

a zároveň

b) monitoring ovzdušia pre líniové stavby s minimálnym objemom plnenia spolu 10 000,00 € bez DPH;

a zároveň

c) monitoring pôdy a bioty pre líniové stavby s minimálnym objemom plnenia spolu 10 000,00 € bez DPH;

a zároveň

d) monitoring povrchovej vody a podzemnej vody - hydrogeologický (orientačný, podrobný alebo doplnkový) prieskum alebo inžinierskogeologický a hydrogeologický (orientačný, podrobný alebo doplnkový) prieskum, min. jeden pre líniové stavby, s objemom plnenia minimálne 10 000,00 € bez DPH.

V prípade poskytnutých služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov poskytnutých služieb spadajúcich do obdobia 5 rokov.

V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov poskytnutia služieb, jeho stručný opis, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému službu poskytol.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) ), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a priloží prepočet na menu euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
Opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

4. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Zo zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu III.1.3) podbod 2.:
Uchádzač predloží overené kópie osvedčení o akreditácii laboratórnych pracovísk spolu s rozsahom udelenej akreditácie podľa STN (Slovenská technická norma Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025:2017).

K bodu III.1.3) podbod 3.:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam nasledovných odborných členov pracovnej skupiny (Príloha č. 3 k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov):
a) hlavný koordinátor projektu
b) člen pracovnej skupiny pre hluk
c) člen pracovnej skupiny pre kmitanie a otrasy
d) člen pracovnej skupiny pre ovzdušie
e) člen pracovnej skupiny pre povrchové vody a podzemné vody
f) člen pracovnej skupiny pre pôdu
g) člen pracovnej skupiny pre biotu

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží k jednotlivým odborným členom pracovnej skupiny nasledovné údaje/dokumenty:

3.1 Hlavný koordinátor projektu predloží profesijný životopis (podpísaný príslušným koordinátorom projektu), v ktorom preukáže:
a) minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ktoré má súvis aspoň s jednou z monitorovaných zložiek životného prostredia;

b) minimálne 3 ročnú preukázateľnú prax v oblasti monitoringu životného prostredia v oblasti činnosti líniové stavby - diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy, železnice (ďalej len "líniové stavby");

c) zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného koordinátora alebo zodpovedného riešiteľa za monitoring životného prostredia minimálne 1 (jeden) na líniových stavbách za uplynulých 5 rokov, ktoré sa rátajú spätne od vyhlásenia verejného obstarávania.

Ak je hlavný koordinátor projektu aj členom pracovnej skupiny, preukáže odbornú spôsobilosť v zmysle nižšie uvedených osobitných predpisov.

3.2 Odborní členovia pracovnej skupiny predložia:
a) profesijný životopis (podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny), ktorý musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného člena pracovnej skupiny, opis/zoznam odbornej praxe, min. 3 roky v príslušnom odbore (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.

b) kópiu preukazu odbornej spôsobilosti, vydaný na základe osobitných predpisov, opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby, alebo predložia úradne osvedčenú kópiu nasledovne:
1) člen pracovnej skupiny pre hluk - kópiu preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.");
2) člen pracovnej skupiny pre kmitanie a otrasy - kópiu preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z.;
3) člen pracovnej skupiny pre ovzdušie - kópiu preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z.;
4) člen pracovnej skupiny pre povrchové vody a pre podzemné vody - kópiu preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov - kategória hydrogeologický prieskum;
5) člen pracovnej skupiny pre pôdu - predloží doklad o absolvovaní II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia, študijný odbor pedológia;
6) člen pracovnej skupiny pre biotu - kópiu preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti činnosti líniové stavby, alebo v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti činnosti líniové stavby, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač/zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť verejnému obstarávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním všetkých jeho činností na predmete zmluvy a v rozsahu uvedenom v zmluve (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 120 000,- EUR (slovom: stodvadsaťtisíc eur), pričom okrem zhotoviteľa (s výnimkou člena skupiny dodávateľov v prípade, ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov) nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. Bližšie informácie sú uvedené v článku 9. Ostatné ustanovenia zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11319/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1/ V súlade s § 66 ods. 7 ZVO komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 ZVO po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v zmysle § 55 ods. 1 ZVO u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiestneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127,
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorej webová aplikácia je umiestnená na doméne https://josephine.proebiz.com. Súťažné podklady k predmetnej zákazke sú dostupné na nasledovnom odkaze: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11319/summary. Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 60 000,00 EUR (slovom: šesťdesiattisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15. Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy uvedenú v bode 29. časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.06.2021