Systémová a aplikačná podpora a služby rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD)

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
14.008.816,39 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.06.2021
  Dátum zverejnenia:
07.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Molčanová
Telefón: +421 259494462
Email: katarina.molcanova@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2305
Hlavná adresa(URL): http://www.mindop.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Systémová a aplikačná podpora a služby rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD)
Referenčné číslo: A/2021/DE00/25
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky a služieb rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj JISCD na obdobie 36 mesiacov + 12 mesiacov (možnosť využitia opcie formou uzatvorenia dodatku). Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v súťažných podkladoch v časti FORMULÁRE konkr. v prílohách zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
14 008 816,39 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72250000-2
72261000-2
72212422-3
72240000-9
72263000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky a služieb rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj JISCD na obdobie 36 mesiacov + 12 mesiacov (možnosť využitia opcie formou uzatvorenia dodatku). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách zmluvy.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o VO delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.

Pri zvažovaní ne/rozdelenia zákazky na časti verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky (jeho zameranie, objem, možnosti relevantného trhu), požiadavky na technickú časť infraštruktúry a ich vzájomnú interoperabilitu a kompatibilitu (schopnosť poskytovaných služieb vzájomne spolupracovať medzi sebou i existujúcim vybavením a dosiahnuť vzájomnú súčinnosť), vhodnosť rozdelenia zákazky z ekonomického hľadiska (zvýšené náklady na koordináciu komunikácie medzi viacerými poskytovateľmi v rámci zabezpečenia plnenia, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov a pod). Tieto skutočnosti verejný obstarávateľ detailne analyzoval a dospel k záveru, že rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi a prijímateľom spôsobovať ťažkosti v podobe:
zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých poskytovateľov, logistiku a pod.;
dôvodov technického charakteru, ktoré neumožňujú rozdelenie zákazky na časti.

Pri rozdelení zákazky na časti by sa stala samotná realizácia zákazky nadmerne technicky náročnou, čo by sa prejavilo v zvýšenej celkovej cene systémovej a aplikačnej podpory a služieb rozvoja JISCD a potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov jednotlivých častí zákazky by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia. Programové moduly/domény, aplikácie a ich funkcionality sa navzájom ovplyvňujú, využívajú spoločné úložiska údajov, správu používateľov, definovanie oprávnení a pod. Pri takto integrovaných systémoch (jeden rozširuje druhý) objednávateľ nevie garantovať dostupnosť funkcionalít informačného systému ako celku (funkčnosť, softvér a aplikácie, technické zariadenia a sieťová infraštruktúra), ak by sa o informačný systém starali rôzni poskytovatelia. Z týchto dôvodov by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania, ani obmedzujúce hospodársku súťaž. Navyše je možné, aby ponuku predložila aj skupina dodávateľov tvorená viacerými hospodárskymi subjektmi.

Verejný obstarávateľ je presvedčený, že aktuálne na trhu pôsobí dostatok hospodárskych subjektov, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 008 816,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Opcia predstavuje právo Objednávateľa na zazmluvnenie Služieb maximálne na obdobie 12 mesiacov podľa Článku 24.3 Zmluvy a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve v cene maximálne do XXX eur bez DPH (slovom: X eur bez DPH), XXX eur s DPH (slovom: X eur s DPH) platí pritom, že Objednávateľ je právom Opcie oprávnený využiť vo väzbe na jeho disponibilné zdroje a žiadne z ustanovení tejto Zmluvy nemožno vykladať tak, že Objednávateľ má aj povinnosť právo Opcie využiť.

Hodnota opcie sa vypočíta na základe ponuky úspešného uchádzača, pričom bude tvoriť 1/3 celkovej ceny zmluvy na obdobie 36 mesiacov.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Bližšie informácie k PHZ: PHZ pozostáva z:
a) 10 506 612,29 eur, čo predstavuje hodnotu na 36 mesiacov a
b) 3 502 204,10 eur, čo predstavuje hodnotu opcie na 12 mesiacov.

Doplňujúce informácie k zadávaniu zákazky:
1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (ďalej len "EK"), ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania EVO verzia 18.0 (ďalej len "EVO"). Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO. VO poskytuje Súťažné podklady (SP) - v profile VO k danej zákazke.
2.EK môže prebiehať aj podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) do elektronickej schránky uchádzača (ďalej len "U").
3.VO upozorňuje záujemcov/ U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom systému EVO.
4.U predloží vo svojej ponuke všetky doklady a dokumenty ako skeny originálov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .pdf. cez EVO, pokiaľ nie je určené inak.
5.V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 ZVO potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov (ak neboli predložené skôr) alebo úradne osvedčených kópii, vytvorených zaručenou/ elektronickou konverziou listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.
6.U pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO (JED). Ak U preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED, v časti IV JED VO umožňuje vyplniť iba globálny údaj.
7.V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u U, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
8.VO vylúči z verejného obstarávania záujemcu/ U, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/ U uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (§ 40 ods. 6 písm. g) ZVO).
9.Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácii ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.
10.Ak budú v predložených dokumentoch uvedené hodnoty v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia v bode VI.5.
11.Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) uvedená v tomto oznámení je maximálna. VO si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného U bude vyššia ako PHZ stanovená na obdobie 36 mesiacov (v tomto bode vyššie).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

VO pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak U nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

U preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

VO podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), a e) ZVO. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ostatné doklady U predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, VO v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom portálu oversi.gov.sk
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. § 33 ods. 1 písm. a) Vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky
2. § 33 ods. 1 písm. d) Prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. VO požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, v ktorej má uchádzač vedený účet, ktoré musí obsahovať:
-informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,
-informáciu o tom, že U nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.

K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ekvivalentným dokladu/dokladom U zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom U, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/bankách ako tej/tých, od ktorej / ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia, resp. ich ekvivalentné doklady.

2.Verejný obstarávateľ požaduje od U predloženie prehľadu o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, v ktorom U preukáže celkový obrat dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v min. výške 10.000.000,00 eur v súhrne za všetky požadované hospodárske roky. Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate U podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch. V prípade, ak sa účtovné závierky U nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie dokladu, v ktorom bude uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky U.

V prípade, že doklady predkladá U so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len SR), musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. Ak U so sídlom mimo SR z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedený celkový obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Na vyčíslenie uvedeného obratu sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

V prípade, že U využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je U povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže U písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. § 34 ods. 1 písm. a) Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.

2. § 34 ods. 1 písm. g) Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

3. § 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 Ak verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality U alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. VO uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak U alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené U alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

1.U predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v min. súhrnnej výške 8.000.000 eur. Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory prevádzky informačného systému (IS) a/alebo služieb rozvoja IS pozostávajúcich z nasledujúcich činností analýza, návrh riešenia, návrh architektúry, vývoj a testovanie, nasadenie zmenových požiadaviek IS do rutinnej prevádzky (Podpora prevádzky a rozvoj IS).

U v zozname poskytnutých služieb uvedie:
1.Min 1 zmluvu na Podporu prevádzky a rozvoj IS, ktorej predmetom bola min. dvojročná prevádzka IS (ako napr. prevádzka aplikácie, riešenie zálohovania, správa užívateľov aplikácie, systémov a databáz, správa bázy dát databázy s riešením incidentov na báze ITIL procedúr, realizácia zmenových konaní nad systémom), ktorý spracováva referenčné údaje podľa zákona č. 305/2013 Z. z. (t.j. IS, ktorý sám eviduje referenčné údaje) min v objeme 5. 000.000 eur.
2.Min. 1 zmluvu na Podporu prevádzky a rozvoj IS, ktorá zahŕňa nasledujúce oblasti:
a)pravidelné spracovanie a import vstupných údajov prostredníctvom integrácie na min. 2 referenčné registre a základné číselníky podľa zákona č. 305/2013 Z. z.,
b)aplikačné moduly IS spravujúce definované agendy s rozsahom min. 150 000 agendových spisov.

U môže vyššie uvedené zmluvy/požiadavky preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

VO odporúča, aby zoznam obsahoval min: názov a sídlo odberateľa, kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail dobrovoľný údaj), názov zmluvy, predmet poskytnutej služby (opis predmetu poskytnutej služby), doba poskytnutia od do (mesiac/ rok), finančný podiel na poskytnutí služieb, cena poskytnutej služby v eur celkom za požadované obdobie.

V prípade, ak U predkladá/uvádza zmluvu, kt. realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, tzn. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia ver. obstarávania (rozhodné obdobie), U v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.

V prípade, ak poskytnutie služby realizoval U ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.Verejný obstarávateľ požaduje, aby U predložil Zoznam kľúčových expertov (E) zodpovedných za poskytnutie služby s údajmi o odbornej praxi a odbornej kvalifikácií. U je povinný preukázať splnenie požiadaviek na E č. 1 až 10 min. 6 osobami. Požiadavky na odbornú prax (prax) a odbornú kvalifikáciu za jednotlivých E, U preukáže predložením:
-profesijných životopisov (CV) alebo ekvivalentných dokladov (ekv.). CV U preukáže prax a praktické skúsenosti (skúsenosti) E, v CV al. ekv. dokladoch E uvedie zoznam realizovaných projektov/zmlúv za E,
-platných certifikátov (ďalej ako "C"), osvedčení alebo ekvivalentných dokladov (ekv.) zodpovedajúcej úrovne, vydaných medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou.

VO odporúča, aby predložený CV príslušného kľúčového E obsahoval nasledovné údaje: meno a priezvisko príslušného E, história zamestnania/ praxe príslušného E vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie praxe rok a mesiac od do, pozícia, ktorú príslušný E zastával), praktické skúsenosti E (názov zmluvy/predmetu plnenia, odberateľ/zamestnávateľ, kontaktná osoba odberateľa/zamestnávateľa / tel., email (dobrovoľný údaj)/, popis zmluvy/predmetu plnenia, pozícia na projekte/predmete plnenia, obdobie rok a mesiac od - do), dátum a podpis E.

U vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných min požiadaviek na E č. 1 až 10:

E č. 1 Projektový manažér
Min 5-ročná prax v oblasti projektového riadenia
min 3 skúsenosti s realizáciou projektov/zmlúv v pozícii projektového manažéra v oblasti IT, s aplikovaním metodiky riadenia IPMA, PRINCE2 alebo ekvivalentnej, pričom min 1 z týchto projektov bol zameraný na poskytovanie elektronických služieb klientom;
C v oblasti projektového riadenia napr. PRINCE2 min na úrovni Practitioner

E č. 2 (E pre riadenie IT procesov)
Min 5-ročná prax v oblasti riadenia IT procesov
min 3 skúsenosti v pozícii experta pre riadenie IT procesov
C v oblasti riadenia a správy služieb informačných a komunikačných technológií ITIL (Information Technology Infrastructure Library) in IT Service Management na úrovni ITIL Expert.

E č. 3 Systémový architekt
prax min 3 roky v pozícii Systémového architekta v oblasti návrhu architektúry IS a jeho realizácie
Min 3 skúsenosti s vypracovaním návrhov riešení v oblasti architektúry IT riešení
C s min úrovňou TOGAF Certified.

E č. 4 Softvérový architekt
prax min 5 rokov v pozícii Softvérového architekta v oblasti návrhu architektúry informačného systému a jeho realizácie
min 3 skúsenosti v oblasti návrhu IT infraštruktúry, ktorého obsahom bol návrh alebo implementácia integračnej platformy
C SOA Certified Professional;

E č. 5 SW analytik
min 5-ročné skúsenosti v oblasti procesnej analýzy informačných systémov
min 2 skúsenosti s návrhom systémov vrátane aplikačných procesov a systémových funkcií
C s min úrovňou OMG Certified UML Professional na úrovni Advanced (napr. IBM Certified Solution Designer Object Oriented Analysis and Design)

E č. 6 pre oblasť databázových systémov
min 5-ročné skúsenosti v oblasti databázových systémov
min 2 skúsenosti v oblasti práce so systémom správy databáz ORACLE v pozícii databázového E
C znalosti pokročilej administrácie správy databáz (ORACLE), vydaný spoločnosťou vydávajúcou DB systém alebo osobou, ktorá je oprávnená tento C vydávať vzhľadom k tomu, že IS JISCD pracuje na databázovej platforme ORACLE, verejný obstarávateľ neumožňuje preukázanie splnenia tejto podmienky účasti (skusenosti, C) prostredníctvom ekv.

E č. 7 pre serverovú a virtualizačnú infraštruktúru
Min 3-ročné skúsenosti v oblasti návrhu a nasadenia (deploymentu) x86 serverov
CIBM certified server system administrator
C VMware Certified Professional DataCenter Virtualization
vzhľadom k tomu, že IS JISCD pracuje na SW infraštruktúre IBM a virtualizačnej vrstve VMware, verejný obstarávateľ neumožňuje preukázanie splnenia tejto podmienky účasti (C) prostredníctvom ekv.

*pokračovanie v bode VI. 3) oznámenia
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Na zabezpečenie ponuky sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 500 000 eur bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.


Upresnenie bodu II.2.7
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB bude s úspešným uchádzačom uzavretá na dobu určitú, ktorá plynie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy počas prechodného obdobia podľa čl. 23 zmluvy a nasledujúcich tridsaťšesť (36) mesiacov s možnosťou opcie na 12 (dvanásť ) mesiacov.

Úspešný uchádzač v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti predloží:
-dôkaz o zápise v registri partnerov verejného sektora (RPVS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 315/2016 Z. z.), dôkaz o zápise v RPVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 315/2016 Z. z.) pre každého subdodávateľa uchádzača (predloží na požiadanie),
-platnú poistnú zmluvu, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním Poskytovateľa v súvislosti s plnením podľa Zmluvy na poistnú sumu vo výške 500.000,00 eur
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.07.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.07.2021 12:00
Miesto: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal uchádzač.

Zákazka sa realizuje podľa § 66 ods. 7 ZVO (reverzná súťaž), nakoľko vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
E č. 8 pre oblasť storage infraštruktúry a zálohovania
Min 3-ročné skúsenosti v oblasti návrhu a nasadenia (deploymentu) DELL EMC storage VNX a virtualizácie VPLEX;
Min 3-ročné skúsenosti v oblasti konfigurácie a spravovania Veritas Netbackup SW;
C DELL EMC Proven Specialist.
Vzhľadom k tomu, že IS JISCD využíva infraštruktúru DELL EMC storage VNX a virtualizácie VPLEX, verejný obstarávateľ neumožňuje preukázanie splnenia tejto podmienky účasti (skusenosti, C) prostredníctvom ekv

E č. 9 pre oblasť sieťovej infraštruktúry a bezpečnosti
Min 3-ročné skúsenosti v oblasti implementácie a podpory nástrojov sieťovej infraštruktúry;
Min 3-ročné skúsenosti v oblasti konfigurácie a spravovania firewallov (Checkpoint, F5)
C CCIE Routing and switching
C CISSP (alternatívne CISMA alebo CISA)

E č. 10 pre oblasť biznis analýzy
min 3-ročné skúsenosti v oblasti business analýzy a tvorby modelov agendových procesov pri projektoch vývoja SW (rozumie sa najmä riadenie požiadaviek počas celého cyklu vývoja SW, (tj od vytvorenia štruktúrovaného zoznamu požiadaviek spolu so zadávateľom, vyjasnenia ich špecifikácií, vzájomných súvislostí a prioritizácie požiadaviek, tvorba komplexného procesného modelu)
min 1 skúsenosť s projektom, ktorý zavádzal elektronizáciu procesu a zabezpečoval konzumáciu údajov z referenčných registrov
C v oblasti biznis proces manažmentu napr. OCEB 2

3.VO požaduje, aby U predložil platné certifikáty, osvedčenia alebo ekv. doklady vydané medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou, a to:
a)certifikát ISO 9001 v oblasti IT,
b)certifikát ISO 27001 v oblasti systému riadenia bezpečnosti informácií,
c)certifikát ISO 20000 v oblasti poskytovania IT služieb v súlade s metodikou ITIL.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.06.2021