Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti AGROTECH SLOVAKIA s.r.o.

  Zadávateľ:
AGROTECH SLOVAKIA s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
267.832,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2021 11:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.05.2021
  Dátum zverejnenia:
07.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
AGROTECH SLOVAKIA s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 51029766
Na Záhumní 613 , 04015 Košice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Cibuľová
Email: agrotechslovakia@agrotechslovakia.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19497
Hlavná adresa(URL): https://www.agrotechslovakia.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
technológie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti AGROTECH SLOVAKIA s.r.o.
Referenčné číslo: 11/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42000000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup technológie na výrobu a opracovanie prívesov a návesov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
267 832,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok 1
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Na Záhumní 613 , 040 15 Košice - mestská cast Šaca
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup 1ks technológie pre Logický celok č.1 - Valcová skúšobňa bŕzd pre nákladné vozidlá na výrobu a opracovanie prívesov a návesov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. časť technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
72 431,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, výzva Ministerstva hospodárstva SR s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č.2
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK04
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Na Záhumní 613 , 040 15 Košice - mestská cast Šaca
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup 1ks technológie pre Logický celok č.2 - Detektor vôle náprav pre nákladné vozidlá. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. časť technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 125,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, výzva Ministerstva hospodárstva SR s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Časť: 3
II.2.1) Názov
Logický celok č. 3
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Na Záhumní 613 , 040 15 Košice - mestská cast Šaca
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup 1ks technológie pre Logický celok č.3 - Digitálna kamerová geometria pre nákladné vozidlá.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. časť technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 217,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, výzva Ministerstva hospodárstva SR s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Časť: 4
II.2.1) Názov
Logický celok č. 4
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Na Záhumní 613 , 040 15 Košice - mestská cast Šaca
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup 1ks technológie pre Logický celok č.4 - Zdvíhacie zariadenia spodný kanálový dvojteleskopický zdvihák .Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. časť technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 466,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, výzva Ministerstva hospodárstva SR s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Časť: 5
II.2.1) Názov
Logický celok č. 5
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Na Záhumní 613 , 040 15 Košice - mestská cast Šaca
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup 1ks technológie pre Logický celok č.5 - Lakovacia kabína .Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. časť technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
60 133,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, výzva Ministerstva hospodárstva SR s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Časť: 6
II.2.1) Názov
Logický celok č. 6
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Na Záhumní 613 , 040 15 Košice - mestská cast Šaca
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup 1ks technológie pre Logický celok č.6 - Montážny a rovnací rám .Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. časť technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 301,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, výzva Ministerstva hospodárstva SR s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Časť: 7
II.2.1) Názov
Logický celok č. 7
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Na Záhumní 613 , 040 15 Košice - mestská cast Šaca
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup 1ks technológie pre Logický celok č.7 - Zváracie zariadenie.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. časť technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 155,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: 1. ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie, výzva Ministerstva hospodárstva SR s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní platí, že obstarávateľ si ich splnenie nie je oprávnený overiť z informačných systémov verejnej správy.
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
podľa kúpnej zmluvy
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.06.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2021 13:00
Miesto: Na Záhumní 613 , 040 15 Košice - mestská cast Šaca
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3 tohto oznámenia, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
2.V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred.Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov tak, že toto vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto zákazky
3.Na účely zabezpečenia riadneho postupu predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač predložením ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v jeho ponuke a zodpovedá za zabezpečenie súhlasov všetkých dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, platného v čase predloženia jeho ponuky.
4. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške pre každú časť predmetu zákazky, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO ver. 18.00. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
6. Uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva a ich subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy
zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou.
7. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nebude spĺňať aspoň jednu z podmienok uvedených v ustanovení § 40 ods. 6 ZVO.
8. Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 66 ods 7 ZVO- druhá veta
9. Verejné obstarávanie sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie prostredníctvom portálu www.evo.gov.sk (ďalej len portál EVO alebo systém EVO). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky, z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom naštudovať príručky k systému EVO, dostupné na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom v systéme EVO.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v zmysle § 39.JED je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
10.Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, v súlade s § 55 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
11.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.05.2021