Chemikálie a chemické výrobky

  Zadávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Predpokladaná hodnota:
1.946.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.05.2021
  Dátum zverejnenia:
02.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397482
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: office@proquis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/detail/1017
Hlavná adresa(URL): http://www.uniag.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Chemikálie a chemické výrobky
II.1.2) Hlavný kód CPV
24000000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 946 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24300000-7
24950000-8
24960000-1
33694000-1
33696500-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 946 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Drive4SIFood, 313011V336; SMARTFARM, 313011W112; Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu; Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít, 313011V344, Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s., 313012P694
II.2.14) Doplňujúce informácie:
kompletné názvy projektov sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie, a to v závislosti od obstarávaných tovarov.
Túto informáciu verejný obstarávateľ vždy zverejní vo výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.07.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v
závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.
2. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ zverejňuje Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com). V profile verejného obstarávateľa bude zverejnený link na prístup k dokumentom na portáli JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj predloženie faktúry majúcej náležitosti elektronickej fakturácie v súlade s
podmienkami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o
doplnení niektorých zákonov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.05.2021