Nákup autobusov pre prímestskú dopravu v regióne Trnava – 8,5 m

  Zadávateľ:
ARRIVA Trnava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.215.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.05.2021
  Dátum zverejnenia:
31.05.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ARRIVA Trnava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36249840
Nitrianska 5, 91702 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Nemec
Email: peter.nemec@arriva.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8324
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://arriva.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: inej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
CRATUS SK, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36862584
Gorkého 5 , 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Dávid Šišmič
Telefón: +421 220769282
Email: dsismic@cratus.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8324
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://arriva.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Autobusová doprava
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup autobusov pre prímestskú dopravu v regióne Trnava – 8,5 m
Referenčné číslo: ARRIVA/TT/RVS/2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
34121100-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 215 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34121400-5
50100000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: okres: Trnava, mesto: Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 9 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných systémov, prípravy na tarifný systém a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Lehota dodania
Relatívna váha: 10
Názov: Spotreba paliva l/100km
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 215 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Termín plnenia predmetu zákazky vo vzťahu k 8 autobusom/vozidlám maximálne do 120 kalendárnych dní od zadania objednávky, ktorá bude vystavená v lehote maximálne do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Termín plnenia predmetu zákazky vo vzťahu k 1 autobusu/vozidlu je od 01.01.2022 do 15.01.2022.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Upozornenie: Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 60 000,- EUR. Spôsoby zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Nevyžaduje sa právna forma.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk vyzve obstarávateľ na účasť v procese elektronickej aukcie všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky a neboli vylúčené. Verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky elektronickú aukciu podľa § 54 ZVO. Elektronická aukcia bude prebiehať prostredníctvom systému EVO. Aukčným kritériom bude cena.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.06.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 24.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2021 11:00
Miesto: ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(1) Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 91 ZVO, a to ako reverzná verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO (po otvorení ponúk obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk podľa § 53 ZVO, určí poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, uskutoční elektronickú aukciu a následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti).
(2) Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje ekonomické a finančné postavenie zmysle § 33 ods. 1 písm. d) ZVO.
(3) Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a), d) a h) ZVO.
(4) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
(5) Obstarávateľ je povinný zrušiť vyhlásený postup zadávania nadlimitnej zákazky v prípadoch stanovených ZVO. Obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
(6) Akákoľvek komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku a písomnou formou prostredníctvom komunikačného modulu systému EVO. Zo strany záujemcu/ uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. V prípade preukázateľného výpadku a/alebo nedostupnosti systému EVO možno komunikáciu medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch.
(7) Na prepočet inej meny sa použije priemerný ročný kurz Európskej centrálnej banky za príslušný kalendárny rok a za rok 2021 kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka Európskej únie; v prípade, ak kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, prepočet sa vykoná obdobným spôsobom podľa kurzu Národnej banky Slovenska.
(8) Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v časti IV Jednotného európskeho dokumentu môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV Jednotného európskeho dokumentu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.05.2021