VYŠETROVACIE JEDNOTKY NA AMBULANTNÚ A LÔŽKOVÚ ČASŤ

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
274.280,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.06.2021 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.05.2021
  Dátum zverejnenia:
31.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Markovičová
Telefón: +421 911796737
Email: evo@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
VYŠETROVACIE JEDNOTKY NA AMBULANTNÚ A LÔŽKOVÚ ČASŤ
Referenčné číslo: R/1-9/70/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33120000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov zdravotníckych prístrojov dodanie zdravotníckeho zariadenia s názvom VYŠETROVACIA MOBILNÁ ORL JEDNOTKA v celkovom počte 4 kusy, vrátane dodania dokumentov nevyhnutných pre jeho riadne užívanie a poskytnutia služieb súvisiacich s jeho dodaním kupujúcemu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
274 280,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33124100-6
51410000-9
80511000-9
50400000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, Ulica: Antolská 11, pracovisko UNB Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov zdravotníckych prístrojov dodanie zdravotníckeho zariadenia s názvom VYŠETROVACIA MOBILNÁ ORL JEDNOTKA v celkovom počte 4 kusy, vrátane dodania dokumentov nevyhnutných pre jeho riadne užívanie a poskytnutia služieb súvisiacich s jeho dodaním kupujúcemu.
Podrobnejšie viď. Zväzok III súťažnych podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
274 280,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Špecifický cieľ 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19; Vyzva: IROP-PO2-SC214-2020-61
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overenych kópií všetkych dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré preukazuje podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona.

Splnenie podmienok účasti preukazujúcich osobné postavenie možno preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že nie je oprávnený použiť údaje z informačnyých systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 33 ods. 1 písm. l) zákona podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: (§ 38 ods. 5 zákona):
Účelom požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či je schopný plniť zmluvu vlastnými kapacitami alebo plánuje
využiť aj iné kapacity.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona, ak má uchádzač v úmysle využiť subdodávateľov, vyžaduje sa predložiť zoznam subdodávateľov, v ktorom uchádzač uvedie, obchodné meno a sídlo, IČO, % podielu na zákazke a predmet subdodávok za každého subdodávateľa.

Navrhovany subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona;
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Na zabezpečenie ponuky sa vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 13 000 EUR (slovom: trinásťtisíc eur),.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.06.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.06.2021 10:30
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť osoby oprávnené konať v mene uchádzača v uvedenom termíne.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18) https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo- 5f5.html. Záujemca/uchádzač, musí byť registrovany v IS ÚVO pre hospodársky subjekt, v mene ktorého predkladá podanie do zákazky, ktorá je zverejnená v Profile organizácie Univerzitná nemocnica Bratislava na portáli ÚVO (https://uvo.gov.sk).
2. Verejný obstarávateľ realizuje zadávanie nadlimitnej zákazky: VYŠETROVACIE JEDNOTKY NA AMBULANTNÚ A LÔŽKOVÚ ČASŤ podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v spojení s § 66 ods. 7 druhá veta zákona postupom tzv. super reverznej súťaže.
3. Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom IS EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
4. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
5. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia alebo uchádzači stiahnuť si do svojho počítača formulár pre hlásenie porúch http://www.evo.gov.sk/RepErEVOEX.html, ktorý je zverejnený na stránke portálu EVO https://evo.gov.sk v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači verejnému obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určenym verejným obstarávateľom.
7. V prípade, ak v mene podnikateľa sú v zmysle dokladu podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní oprávnené na konanie viaceré osoby súčasne (vyžadujú sa podpisy viac ako jednej osoby štatutárneho orgánu) alebo žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona, vyžaduje sa v tejto súťaži aj predloženie splnomocnenia na konanie v mene uchádzača/skupiny dodávateľov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto súťaži koná (registrácia v systéme EVO a predkladanie ponúk).
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s inym hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Podrobnejšie informácie sú v súťažnych podkladoch.
9. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku, ani subdodávateľom iného uchádzača.
10. V prípade, ak uchádzač využije pri plnení zmluvy subdodávateľov (§ 41), bude víťazný uchádzač povinný pred uzavretím zmluvy preukázať, že ním navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
11. Lehota 24 mesiacov uvedená v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému znamená dobu trvania zmluvy, v rámci ktorej plynie lehota 60 dní na dodanie tovarov a doba záručného servisu.
12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.05.2021