Gymnázium B.S.Timravy Lučenec- Rekonštrukcia kúrenia-II.etapa

  Zadávateľ:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
  Predpokladaná hodnota:
120.009,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.05.2021
  Dátum zverejnenia:
27.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
IČO: 00160687
Haličská cesta 9, 98403 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Maráková
Telefón: +421 474333232
Email: skola@gbstlc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Gymnázium B.S.Timravy Lučenec- Rekonštrukcia kúrenia-II.etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45300000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce, rekonštrukcia vykurovacích telies a hydraulické vyregulovanie systému ústredného vykurovania. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies je nutné realizovať ich výmenu. V objekte už v nedávnej dobe prebehla rekonštrukcia kotolne, výmena potrubí a boli inštalované potrebné termostatické a regulačné armatúry.
V miestnostiach sa namiesto pôvodných liatinových článkových telies nainštalujú nové panelové vykurovacie telesá. Inštalovaním oceľových panelových vykurovacích telies a hydraulickým vyregulovaním sa zároveň skráti čas nábehu vykurovacieho systému, ktorý bude môcť pružnejšie reagovať na potrebu tepla objektu.
Úpravou podlahy v kotolni vrátane aplikácie dodatočnej hydroizolácie sa odstránia jednak už prejavené poruchy, ale predišlo by sa aj možným budúcim poruchám (následné zvýšené poškodenie omietok, murív, podláh, technologického vybavenia a rozvodov vnútorných inštalácií vplyvom zatekajúcej vody), ktoré by mohlo v krajnom prípade zapríčiniť vznik závažných statických porúch budovy a ohrozenie bezporuchového chodu vybavenia kotolne. Aplikáciou protišmykovej nášľapnej vrstvy podlahy sa zvýši bezpečnosť pracovníkov pri obsluhe a údržbe technologického vybavenia kotolne z hľadiska BOZP.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy a predkladanie ponúk, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
120 009,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.06.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zamerané na sociálne aspekty.
Ďalšie informácie sú zverejnené cez elektronický systém Josephine, adresa https://josephine.proebiz.com/.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.05.2021