,,Zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia na území mesta Topoľčany“

  Zadávateľ:
Mestské služby Topoľčany s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
74.817,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.05.2021
  Dátum zverejnenia:
26.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestské služby Topoľčany s.r.o.
IČO: 44818378
Nám. M. R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr.Peter Michalík
Telefón: +421 917483489
Email: peter.michalik@topolcany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.sluzbyto.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
s.r.o. zriadená mestom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
,,Zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia na území mesta Topoľčany“
Referenčné číslo: 3/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233221-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú stavebné práce - zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách mesta Topoľčany v rozsahu položiek výkazu výmer.
Bližšie informácie sa nachádzajú vo výzve na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
74 817,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.06.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.05.2021