Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

  Zadávateľ:
Obec Kalinkovo
  Predpokladaná hodnota:
1.370.822,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.06.2021 12:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.05.2021
  Dátum zverejnenia:
25.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kalinkovo
IČO: 00304841
Hlavná 211, 90043 Kalinkovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Halmo
Telefón: +421 949581914
Email: halmo@obstarame.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO
Referenčné číslo: OM21KAL007
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k rozšíreniu kapacity Základnej školy Kalinkovo, ktoré je potrebné z hľadiska demografického vývoja obce, zaznamenaného v ostatných rokoch. Projektom rozšírenia kapacity ZŠ bude vytvorených 6 nových kmeňových tried a 1 špecializovaná učebňa. V budove je v súčasnosti aj prevádzka materskej školy, ktorá bude presunutá do iných priestorov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 370 822,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kalinkovo, Školská ulica, stavba: Základná škola Kalinkovo súp. č. 194, k.ú. Kalinkovo, p.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C a p.č. 48, 49, 56, 57 - E
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k rozšíreniu kapacity Základnej školy Kalinkovo, ktoré je potrebné z hľadiska demografického vývoja obce, zaznamenaného v ostatných rokoch. Projektom rozšírenia kapacity ZŠ bude vytvorených 6 nových kmeňových tried a 1 špecializovaná učebňa. V budove je v súčasnosti aj prevádzka materskej školy, ktorá bude presunutá do iných priestorov.

Budova Základnej školy Kalinkovo bude po navrhovanej Adaptácii, prestavbe, prístavbe a nadstavbe slúžiť výhradne pre prevádzku Základnej školy Kalinkovo. Stavba bude realizovaná len s nevyhnutnými stavebnými zásahmi do nosných konštrukcií pôvodnej stavby. Budova školy má v súčasnosti dve nadzemné podlažia, rovnako aj nová hlavná prístavba ďalšieho traktu s novými učebňami bude dvojpodlažná, zastrešená vegetačnou plochou strechou s extenzívnou zeleňou. V novej prístavbe budovy sa vybuduje výťah. Výťahová šachta bude tvoriť samostatný konštrukčný prvok v rámci budovy, oddilatovaný od ostatných konštrukcií. Týmito a ďalšími súvisiacimi úpravami sa zabezpečí bezbariérový prístup do budovy aj v jej vnútorných priestoroch. Budova nie je podpivničená. Povrchová úprava fasády je navrhovaná omietkou v troch farbách spodná časť do hornej úrovne okien na 1.NP v antracitovej farbe, ostatná časť vo farbe bielej a žltej. Žltá bude hlavne omietka vstupnej časti budovy.

Uskutočnenie stavebných prác je v rozsahu podľa časti B. Opis predmetu zákazky a projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov (ďalej aj "SP") a výkazu výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 370 822,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Prioritná os 7 REACT-EÚ; Špecifický cieľ 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa Finančného a ekonomického postavenia:

1.Predloží prísľub banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 800 000,- EUR, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť označenému klientovi (uchádzačovi) úver, ak bude klientom doručená uzavretá zmluva o dielo na predmet zákazky, ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou.
2.Vyššie uvedené vyjadrenie banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými prostriedkami) sumu vo výške minimálne 800 000,- EUR, vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky.
3.Vyššie uvedené vyjadrenie banky, alebo potvrdenie banky nesmie byť staršie ako 60 dní ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a musí ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk odrážať skutočný stav.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Predloží prísľub banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 800 000,- EUR, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť označenému klientovi (uchádzačovi) úver, ak bude klientom doručená uzavretá zmluva o dielo na predmet zákazky, ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou.
2.Vyššie uvedené vyjadrenie banky môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými prostriedkami) sumu vo výške minimálne 800 000,- EUR, vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky.
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 34 ods. 1 pís. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk:
2.1.Minimálne jedna osoba musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- minimálne jedna osoba v pozícií stavbyvedúci, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, je odborne spôsobilá na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby.
2.2. Minimálne jedna osoba uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na riadenie činnosti alebo prevádzky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: elektrotechnik - E2.
2.3.Minimálne jedna osoba uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
-musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení elektrických na činnosť: revízny technik - v rozsahu
2.4. Minimálne jedna osoba uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na Opravy vyhradených technických zariadení plynových
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Uchádzač preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na rekonštrukcii budov, nadstavby alebo prístavby, ktoré spočívali v rozšírení daného objektu, v zmysle nadstavby alebo prístavby) v súhrnnej hodnote minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky v EUR bez DPH (1 370 822,30 eur bez DPH). Z toho minimálne jedna referencia vo výške najmenej 800 tis. EUR bez DPH.
Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet uskutočnených stavebných prác, ktorých zoznam predložil.

2.
2.1 minimálne jedna osoba v pozícií stavbyvedúci, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, je odborne spôsobilá na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavbby, má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na, resp. o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad podľa právnych predpisov preukazujúci túto skutočnosť, s odbornou praxou najmenej 5 rokov. Uchádzač preukáže, že daná osoba riadila stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote jedného diela 600 tis. EUR bez DPH. (za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na rekonštrukcii budov, nadstavby alebo prístavby, ktoré spočívali v rozšírení daného objektu, v zmysle nadstavby alebo prístavby)
2.2 Minimálne jedna osoba uchádzača musí mať odbornú spôsobilosť na riadenie činnosti alebo prevádzky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov pre triedy objektov A objekty bez nebezpečenstva výbuchu alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby.
2.3 Minimálne jedna osoba uchádzača musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení elektrických na činnosť revízny technik v rozsahu E1 technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu pre triedy objektov A objekty bez nebezpečenstva výbuchu alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby.
2.4. Minimálne jedna osoba uchádzača musí mať odbornú spôsobilosť na opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba; R rekonštrukcia; M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
Dôkazové prostriedky: disponuje osvedčením vydaným podľa zákona č. 124/2006 Z.z. na činnosti: Oprava vyhradených technických zariadení plynových, (resp. ekvivalentný doklad o odbornej spôsobilosti podľa definície vyššie).
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.06.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.06.2021 12:15
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, formou online sprístupnenia ponúk. Miestom online sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. (13) ZVO požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v sume vo výške: 35 000,- EUR.
2. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že od úspešného uchádzača požaduje zloženie realizačnej zábezpeky vo výške 60 000,- EUR ku dňu podpisu zmluvy o dielo. Podrobnosti sú špecifikované v súťažných podkladoch a obchodných podmienkach (Zmluva).
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE sa preto považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE.
4. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme JOSEPHINE a v profile verejného obstarávateľa.. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE.
5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
a) v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
6. Všetky doklady, ktoré uchádzač predkladá na preukázanie splnenia podmienok účasti (uchádzačom, inou osobou,ktorej zdroje či kapacity sú použité na preukázanie splnenia podmienok účasti, subdodávateľom) musia byť predložené v súlade so súťažnými podkladmi.
7. V zmysle § 112 ods. (6) druhá veta, vzhľadom na to, že sa nepoužije elektronická aukcia, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
8. Lehota plnenia je do 16 mesiacov od prevzatia staveniska. Bližši informácie k lehote plnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Toto verejné obstarávanie má prvky zeleného verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.05.2021