"WOODTECH - UMELECKÉ STOLÁTSTVO" - technické vybavenie

  Zadávateľ:
Karol Jurkas WOODTECH
  Predpokladaná hodnota:
215.312,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.06.2021 11:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.05.2021
  Dátum zverejnenia:
24.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Karol Jurkas WOODTECH
Vnútroštátne identifikačné číslo: 43766056
Komenského 889/104, 91904 Smolenice
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kakaš
Telefón: +421 917476291
Email: luboskakas@agenturavo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20599
Hlavná adresa(URL): http://www.woodtech.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. a)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
umelecké stolárstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
"WOODTECH - UMELECKÉ STOLÁTSTVO" - technické vybavenie
Referenčné číslo: WO19052021
II.1.2) Hlavný kód CPV
43810000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Výber dodávateľa na:
Automatická sušiareň - 1 ks
Formátovacia píla - 1 ks
Dlabačka - 1 ks
Kartáčovací stroj - 1 ks
Centrálne vnútorné odsávanie - 1 ks
Hrubkovacia fréza - 1 ks
Zrovnávačka - 1 ks
Kotol na biomasu + násypka - 1 ks
Kompresor - 1 ks
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
215 312,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
WOODTECH umelecké stolárstvo technické vybavenie - Technické vybavenie stolárskej dielne
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43810000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Komenského 889/104, 919 04 Smolenice
II.2.4) Opis obstarávania:
Výber dodávateľa na:
Automatická sušiareň - 1 ks
Formátovacia píla - 1 ks
Dlabačka - 1 ks
Kartáčovací stroj - 1 ks
Centrálne vnútorné odsávanie - 1 ks
Hrubkovacia fréza - 1 ks
Zrovnávačka - 1 ks
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
118 253,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
100
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+: 302031H786
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude verejný obstarávateľ finacovať z fondov EÚ v rámci Integrovaného Regionálného Operačného Programu s kódom Výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 pre projekt s názvom: WOODTECH umelecké stolárstvo.
Časť: 2
II.2.1) Názov
WOODTECH - umelecké stolárstvo - technické vybavenie - Kotol na biomasu + násypka
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42160000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Komenského 889/104, 919 04 Smolenice
II.2.4) Opis obstarávania:
Výbere dodávateľa na:
Kotol na biomasu - 1 ks
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
91 782,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
100
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+: 302031H786
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude verejný obstarávateľ finacovať z fondov EÚ v rámci Integrovaného Regionálného Operačného Programu s kódom Výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 pre projekt s názvom: WOODTECH umelecké stolárstvo.
Časť: 3
II.2.1) Názov
WOODTECH - umelecké stolárstvo - technické vybavenie - Kompresor
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42123000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Komenského 889/104, 919 04 Smolenice
II.2.4) Opis obstarávania:
Výbere dodávateľa na:
Kotol na biomasu - 1 ks
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 276,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
100
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+: 302031H786
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude verejný obstarávateľ finacovať z fondov EÚ v rámci Integrovaného Regionálného Operačného Programu s kódom Výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 pre projekt s názvom: WOODTECH umelecké stolárstvo.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Osobné postavenie vrátane požiadaviek tykajúcich sa zápisu do živnostenskych alebo obchodnych registrov pre časť č.1 , pre časť č.2 a pre časť č.3

1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdeny za trestny čin korupcie, trestny čin poškodzovania finančnych záujmov Európskych spoločenstiev, trestny čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestny čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestny čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny čin terorizmu a niektorych foriem účasti na terorizme, trestny čin obchodovania s ľuďmi, trestny čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestny čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitnych predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhláseny konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušeny konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uloženy zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdeny konečnym rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitnych predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejny obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijnych povinností, ktoré dokáže verejny obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1
a) písm. a) doloženym vypisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženym potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženym potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,,
d) písm. d) doloženym potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženym dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktory zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženym čestnym vyhlásením.

1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 v súlade s § 152 zákona. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

...... pre nedostatočný počet znakov v tomto poli podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch zverejnených v dokumentoch zákazky (str. 25).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.06.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.06.2021 12:00
Miesto: VOLUMA s.r.o., Mária Šuleková, Chorvátska 187, 90081 Šenkvice, kanc. na prízemí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronickych ponúk v systéme IS ÚVO EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti. Splnomocnená osoba štatutárnym zástupcom sa preukáže splnomocnením potvrdenym štatutárnym zástupcom uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.
Dorozumievanie medzi verejnym obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní prostredníctvom IS EVO.
Záujemca/uchádzač musí byť evidovany v informačnom systéme UVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt (Návod:
-odkaz https://www.uvo.gov.sk/registrácia
-privátna zóna
-vytvorenie účtu
-vyplniť povinné kolónky
-kliknúť na tlačidlo odoslať
-pomocou inštrukcií zaslanych do uvedeného mailu získať prístupové údaje na prihlásenie
-v ľavom menu kliknúť na Hospodárske subjekty, v prípade že budete reagovať na zákazku v mene hospodárskeho
subjektu, ktory nie je v zozname musíte ho pridať medzi svoje HS kliknutím na + PRIDAŤ HOSPODÁRSKY SUBJEKT
-viac o modernizovanom IS EVO je rozpísané na stránke https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/portal-systemu-evo-60e.html
Záujemca/uchádzač sa priradí k zákazke na:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/432121
čo je odkaz na zoznam zákaziek verejného obstarávateľa, po kliknutí na konkrétnu zákazku bude uchádzač prihláseny do informačného systému UVO môcť predložiť ponuku alebo položiť otázku, čím sa aktivuje jeho prístup k zákazke a aktivujú sa všetky funkcionality IS EVO zo strany uchádzača/záujemcu k tejto zákazke. Plynutie zákonnych lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZVO.
2.
2.1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo vyške 3 000,00 EUR pre 1.časť: WOODTECH - umelecké stolárstvo - technické vybavenie - Technické vybavenie stolárskej dielne; 2 000,00 EUR pre 2.časť:WOODTECH - umelecké stolárstvo - technické vybavenie - Kotol na biomasu + násypka.
2.2.Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude súčasťou ponuky a
ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 1.4.1 časti "G.Zábezpeka"
súťažnych podkladov alebo ak banková záruka nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 1.4.1.2 časti "G.Zábezpeka"
súťažnych podkladov, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčeny.
2.3.Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú:
2.3.1.zloženie finančnych prostriedkov na bankovy účet verejného obstarávateľa podľa bodu 1.4.1 časti "G.Zábezpeka"
súťažnych podkladov alebo
2.3.2.poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo
2.3.3.poistenie záruky
Podmienky zloženia zábezpeky, podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky a prepadnutie zábezpeky v prospech
obstarávateľa sú podrobne opísané v časti "G.Zábezpeka" súťažnych podkladov.
3.
Kúpna zmluva s úspešnym uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení dvoch podmienok:
-deň po dni zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa
-po kladnom vysledku kontroly procesu verejného obstarávania SO
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.05.2021