Výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sabinov

  Zadávateľ:
Centrum integrovanej zdravotnejstarostlivosti Sabinov, n.o.
  Predpokladaná hodnota:
941.079,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.05.2021
  Dátum zverejnenia:
19.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum integrovanej zdravotnejstarostlivosti Sabinov, n.o.
IČO: 51923424
SNP 501/1, 08301 Sabinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
Telefón: +421 915963032
Email: luptak@arrpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20853
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
nezisková organizácia
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sabinov
Referenčné číslo: 6/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Novostavba Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sabinov predstavuje tvorbu nových priestorov pre obsadenie ďalších chýbajúcich a potrebných ambulancií v okrese Sabinov, prípadne rozšírenie poliklinických ambulancií. Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO-01 - VLASTNÝ OBJEKT
SO-02 - SPEVNENÉ PLOCHY
SO-03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO-04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
SO-05 - TEPLOVOD
SO-06 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
941 079,49 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto stavby: Mesto Sabinov, Katastrálne územie: Sabinov, Parcela: KN-C 568/2, KN-C 568/3, KN-E 569/109.
II.2.4) Opis obstarávania
Novostavba Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sabinov predstavuje tvorbu nových priestorov pre obsadenie ďalších chýbajúcich a potrebných ambulancií v okrese Sabinov, prípadne rozšírenie poliklinických ambulancií. Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO-01 - VLASTNÝ OBJEKT
SO-02 - SPEVNENÉ PLOCHY
SO-03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO-04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
SO-05 - TEPLOVOD
SO-06 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
941 079,49 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2020-58
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Zábezpeka sa požaduje vo výške 25.000,- EUR.
Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. V zmysle ZoD je Zhotoviteľ povinný zložiť depozit vo výške 5% z ponúkanej ceny diela bez DPH, a to po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Podrobné podmienky zloženia depozitu sú uvedené v ZoD.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Splnenie týchto podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) a predložením dokladu - doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO.
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 152 ZVO, a to
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje prekladať od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nasledovný doklad:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO (v rozsahu zápisov v obchodnom alebo v živnostenskom registri SR).
V prípade, že uchádzačom je skupina dodávateľov, použije sa ustanovenie § 37 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia
vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v
závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
2. Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v
predchádzajúcom bode.
Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným
európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
4.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.
K § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že celková hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch (pozemné stavby) bola rovnaká alebo vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky uvedená v bode II.1.5 tejto Výzvy.
Ak je celková zmluvná cena uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa zákazka uskutočnila, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa zákazka uskutočnila v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak sa zákazka viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť zákazky daného obdobia. Prepočet ceny takejto zákazky sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.
2.
K § 34 ods. 1 písm. d):
Uchádzač musí preukázať, že je držiteľom platných licencií používaných materiálov a technologických postupov, pričom ako dôkaz predloží nasledovný doklad:
2.1
Predloženie platnej licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority (alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva), na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby aplikovaný spôsob zhotovenia styku a pripojovacej škáry (systém tesnenia a výplne škáry: tmely a tesniace látky (striekané plniace peny) alebo tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené) alebo tesniace izolačné fólie a pásy (poropriepustné, parotesné)).
2.2
Predloženie platnej licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva - ktorým preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.
3.
K § 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:
a) Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad opatrené pečiatkou a podpisom osoby, ktorej odborná spôsobilosť sa preukazuje.
b) Životopis, z ktorého budú zrejmé údaje o odbornej praxi stavbyvedúceho pre pozemné stavby, kde preukáže minimálne 1 skúsenosť na pozícii stavbyvedúceho pri realizácii stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
c) Potvrdenie, že uchádzač má k dispozícii odborne spôsobilú osobu spĺňajúcu stanovené požiadavky vyžadované v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zmluvu v prípade pracovno právneho vzťahu, resp. uzavretú zmluvu o budúcej zmluve v prípade SZČO, FO, PO a pod.).
Uchádzač musí mať odborne spôsobilú osobu v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) po celý nevyhnutný čas k dispozícii pre uskutočnenie stavebných prác na tejto zákazke.
4.
K § 34 ods. 1 písm. h) a § 36:
Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný
rovnocenný dôkaz. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov verejný obstarávateľ uvádza podrobnosti k poslednej uvedenej podmienke v Súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX, ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.06.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.06.2021 10:00
Miesto: ARR PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a uchádzačom sa neposiela zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com.

2.V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

3.Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.

4.Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom príspevku, t.j. doručenie správy z ex post kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.

5.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.

7.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Proebiz- JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

8.Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

9.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.05.2021