Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke II. etapa“

  Zadávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
28.162,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.05.2021
  Dátum zverejnenia:
12.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
IČO: 42054575
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Mravcová
Telefón: +421 415077239
Email: verejneobstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10007
Hlavná adresa(URL): http://www.sczsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke II. etapa“
Referenčné číslo: ID 431 969
II.1.2) Hlavný kód CPV
71300000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vypracovanie PD bude spočívať v návrhu rekonštrukcie kolmého múru v súbehu s vodným tokom v km ( 43,975-
44,100) na komunikácií II/484.
Projektovú dokumentáciu je nutné vypracovať tak, aby bolo možné stavebné práce vykonať po polovičných profiloch
(zachovaný jeden jazdný pruh), alebo vyprojektovať obchádzkovú trasu.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
28 162,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
71300000-1 Inžinierske služby
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71324000-5 Služby týkajúce sa výpočtu stavebných nákladov

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.05.2021