„Pátrací modul - GSM mobilná BTS“

  Zadávateľ:
Horská záchranná služba
  Predpokladaná hodnota:
166.044,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2021 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.05.2021
  Dátum zverejnenia:
11.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Horská záchranná služba
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37879693
Horný Smokovec 52, 06201 Vysoké Tatry
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hrivnáčiková
Telefón: +421 527877724
Email: ahrivnacikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450
Hlavná adresa(URL): http://www.hzs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna rozpočtová organizácia podľa §7 ods. 1) písm. d) zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Horská záchrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Pátrací modul - GSM mobilná BTS“
Referenčné číslo: V202136
II.1.2) Hlavný kód CPV
32344210-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto zákazky je:
-dodávka systému, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (v počte 1 ks.), ktorý lokalizuje a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby, a oznámi jej polohu pátracím jednotkám. Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi, tak aby ho vedela odniesť a obsluhovať jedna osoba. Systém poskytuje rýchle a efektívne vyhľadávanie v odľahlých oblastiach bez pokrytia GSM signálom a tiež poskytuje komunikačný kanál s nezvestnou osobou. Zariadenie pracuje v sieťach, a je schopné lokalizácie a komunikácie s mobilnými stanicami, ktoré fungujú v sieťach: min. 2G, 3G, 4G.
-dodávka jeho príslušenstva a vybavenia, vrátane ovládacej jednotky (odolný tablet) v počte 1 ks.
-doprava na miesto určenia/dodania
-montáž, inštalácia, sprevádzkovanie požadovaného systému a jeho odskúšanie
-dodanie príslušnej dokumentácie
-zaškolenie obsluhy
-služby súvisiace so zabezpečením servisnej činnosti v rámci záruky.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
166 044,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32200000-5
32230000-4
32237000-3
32550000-3
32344220-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavné miesto dodania: Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto zákazky je:
-dodávka systému, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (v počte 1 ks.), ktorý lokalizuje a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby, a oznámi jej polohu pátracím jednotkám. Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi, tak aby ho vedela odniesť a obsluhovať jedna osoba. Systém poskytuje rýchle a efektívne vyhľadávanie v odľahlých oblastiach bez pokrytia GSM signálom a tiež poskytuje komunikačný kanál s nezvestnou osobou. Zariadenie pracuje v sieťach, a je schopné lokalizácie a komunikácie s mobilnými stanicami, ktoré fungujú v sieťach: min. 2G, 3G, 4G.
-dodávka jeho príslušenstva a vybavenia, vrátane ovládacej jednotky (odolný tablet) v počte 1 ks.
-doprava na miesto určenia/dodania
-montáž, inštalácia, sprevádzkovanie požadovaného systému a jeho odskúšanie
-dodanie príslušnej dokumentácie
-zaškolenie obsluhy
-služby súvisiace so zabezpečením servisnej činnosti v rámci záruky.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
166 044,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
240
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+310031T948
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov nadobudnutých verejným obstarávateľom poskytovaných z prostriedkov EÚ (Operačný program Kvalita životného prostredia) Kód projektu v ITMS2014+310031T948, s názvom projektu Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby, prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov, ako aj z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutá zálohová platba.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 3 zákona, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona (podrobnejšie uvedené v bode 16.2 predmetných súťažných podkladoch).
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných
systémov verejné správy, uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať doklady:
- výpis z registra trestov uchádzača, všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a
ods. 2 písm. c) zákona,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky; výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, resp. iný
doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) zákona, pokiaľ je uchádzač zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov.
Upozornenie!
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych
subjektov, ktorý nepredloží výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace podľa § 32 ods. 1 písm. a) a 2 písm. a)
zákona) a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne
verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu/ov z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokurista nasledovné údaje:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; 3. štátne občianstvo; 4. pohlavie; 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Pokračovanie bodu III.1)PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo
obchodných registrov tohto oznámenia:
Ak uchádzač nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona,
resp. nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, a nie je možné u uchádzača aplikovať ani § 32 ods. 3 zákona, v takom prípade v rámci svojej ponuky predkladá naskenované originály alebo úradne overené kópie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti vo formáte .pdf, alebo v pôvodnej elektronickej podobe podľa bodu 10.3
predmetných súťažných podkladov a vložené do ponuky (ak je to relevantné).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.06.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2021 11:00
Miesto: Verejné on-line otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 1 zákona na mieste, t.j. v rámci systému
EKS. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1905
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP). Systém Elektronické obstarávanie/Systém EO použitý na zadávanie tejto zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle https://www.eks.sk, resp. https://eo.eks.sk/ . Verejný obstarávateľ (V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
2. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1905 a na adrese
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430132 . Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na internetovú adresu https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1905 je tiež zverejnený v PROFILE V.Ob. na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450, resp. http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430132.
3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
4. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, V.Ob.
bezodkladne oznámi v súlade s predmetnými SP najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za
predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
6. Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 4 SP.
7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Kúpnej zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Kúpnej zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Kúpnej zmluvy, uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky.
8. Zábezpeka sa nevyžaduje.
9. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 7 súťažných podkladov.
10. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvej vety zákona, teda V.Ob. uskutoční
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
11. V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Kúpnej zmluvy predložil údaje, doklady a
dokumenty podľa bodu 35.5 SP.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokračovanie bodu VI.3)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE tohto oznámenia:
12. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému tohto oznámenia:
Lehota, resp. termín dodania požadovaného predmetu zákazky vyjadrený v dňoch je pomocným kritériom na
vyhodnotenie ponúk (podľa bodu 29.3 SP). Verejný obstarávateľ v predmetom bode uviedol maximálnu lehotu, resp.
max. termín dodania požadovaného predmetu zákazky, t.j. max. 240 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej
zmluvy, ktorá má byť výsledkom tejto verejnej súťaže.
13. Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.05.2021