Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - Mlynská dolina

  Zadávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
  Predpokladaná hodnota:
982.480,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.05.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
IČO: 00212008
Šagátova 1, 81304 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Rumanová
Telefón: +421 220831803
Email: obstaravaniegr@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - Mlynská dolina
Referenčné číslo: PZ 8/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45251250-8
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
CB30-1 - Na plyn
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom technického riešenia stavby je rekonštrukcia jestvujúceho centrálneho zdroja tepla, areálových medzi-objektových rozvodov s príslušnými stavebnými prácami. Predmetom technického riešenia je aj výmena zmiešavacích uzlov napájaných objektov a výmena ležatých rozvodov vody a ústredného vykurovania v objekte "C".

Súčasťou bude aj zabezpečenie servisných prehliadok technológie kotolne a systému MaR, odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v zmysle vyhl. 508/2009 počas obdobia 5 rokov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
982 480,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál ubytovacieho zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže Mlynská dolina, Mlynská dolina 51, 811 02 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva a areálových rozvodov tepla ubytovacieho zariadenia ZVJS Mlynská dolina v predpokladanom finančnom objeme 982.480 eur bez DPH.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
982 480,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 63
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 25.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.05.2021 10:00
Miesto: Miesto otvárania ponúk a podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.05.2021