KC Očová stavba

  Zadávateľ:
Obec Očová
  Predpokladaná hodnota:
233.459,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.05.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Očová
IČO: 00320153
SNP 330/110, 96223 Očová
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin lacko
Telefón: +421 910905345
Fax: +421 455349323
Email: zvolenskooz@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ocova.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
KC Očová stavba
Referenčné číslo: O 0110/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212100-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Jedná sa o zbúranie a výstavbu novej jednopodlažnej budovy so sedlovou strechou. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné. Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia jemne štrukturovanej omietky a plastových okien.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
233 459,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Očová
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
233 459,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a)nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b)ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC613-2017-2
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Ľudské zdroje
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2. ods.3,. ods. 4. a ods. 5. zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2 písm. a),b),c) a e) z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy ku ktorým má verejný obstarávateľ prístup. Ak v takomto prípade uchádzač nepredloží doklad podľa §32 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ je oprávnený získať tieto údaje za právnickú osobu avšak nie je oprávnený získať tieto údaje za fyzickú osobu. Možnosť nepredkladania dokladov podľa §32 ods. 2 písm. a),b),c) a e) zákona, sa vzťahuje len na uchádzačov ktorým vydávajú doklady orgány štátnej správy a zdravotné poisťovne Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získať doklady podľa § 32 ods.1 písm. d) zákona z informačných systémov verejnej správy podľa zákona o byrokracii, a teda ich predloženie bude požadovať od uchádzača. Uchádzač môže preukazovať splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v súlade s §114 ods.1 zákona.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti : jedná sa o kogentné ustanovenie zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené:
2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona: vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky
2.2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
2.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Odôvodnenie podmienok účasti: Požadované doklady uchádzač predloží ako dôkaz, že je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť zmluvu a že má dostatok preukázateľného zdrojového krytia na riadne a priebežné plnenie svojich zmluvných záväzkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác. Potreba predloženia dokladu o schopnosti plniť svoje finančné záväzky (vyjadrenie banky) uchádzača vyplýva zo skutočnosti, že verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky preukázateľnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, že nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného
obstarávania, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (do termínu vystavenia dokladu banky) v nepovolenom debete a nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti ak bolo obdobie existencie účtu kratšie ako jeden rok (do termínu vystavenia dokladu banky) predmetom exekúcie. Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia
dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a) §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania - zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Verejný obstarávateľ podľa §34 ods.1 písm. b) zákona zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa §12 zákona, ak takéto referencie existujú.
Odôvodnenie podmienky účasti: Zoznamom realizovaných stavieb uchádzač preukáže, že má skúsenosti z realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek.
b) § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Odôvodnenie podmienky účasti: Údajmi o prípadnom zapojení pod dodávateľov uchádzač preukazuje vlastné kapacitné možnosti a schopnosť koordinovať viacero subjektov počas realizácie zákazky.
c) § 34 ods. 3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ods.1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Odôvodnenie podmienky účasti: Písomnou zmluvou uchádzač preukazuje svoj skutočný úmysel realizovať časti
predmetu zákazky prostredníctvom kapacít inej osoby, ktorá je na túto činnosť technicky aj odborne spôsobilá a je
pripravená túto činnosť dodávať v priebehu realizácie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania - zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania. Uchádzači preukážu realizáciu aspoň jednej stavby rovnakého alebo podobného charakteru - pozemné stavby, ako je predmet zákazky, ktorej hodnota je minimálne 180 000,00 Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu ECB - Európskej centrálnej banky, platného ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
b) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 Zákona žiada od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
-podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
-navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rovnakom rozsahu ako sa
požaduje od uchádzača, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , ktorý má subdodávateľ plniť ( výpisom z obchodného,
živnostenského alebo iného registra)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.05.2021 15:00
Miesto: Zvolensko OZ, J. Matušku 985/2, 960 01 Zvolen
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 ZVO a s § 54 ods. 3 posledná veta ZVO. Otváranie ponúk je z dôvodu konania e-aukcie neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa uskutočňuje
spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s ustanovením § 22 zákona. Ponuky možno otvoriť a ich obsah preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
2Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované v príručkách, zverejnených na portáli EVO (UVO) https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
3Pre účasť v elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a takisto elektronické predkladanie ponuky je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom komunikačného rozhrania na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti Vestník a registre - vyhľadávanie zákaziek . Záujemca o túto zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke. V prípade potreby môžu záujemcovia resp. uchádzači požiadať o pomoc pri práci so systémom EVO na e-mailovej adrese: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
4Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom
(ďalej aj ,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že
rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom vyplniť v JED globálny údaj respektíve predložiť čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti v súlade s §114 ods.1 zákona
5Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č.311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
6Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;
b)Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c)Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EU.
7Zmluva so Zhotoviteľom nadobudne platnosť a účinnosť v nadväznosti na kumulatívne splnenie zverejnenia a
schválenia procesu verejného obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu bez akýchkoľvek sankcií anulovať.
8Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 5000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 11. súťažných
podkladov.
9Verejný obstarávateľ podľa §40 ods.6 písm.g)vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu na základe dôverných informácií má podozrenie že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.05.2021