Oprava podlahy a schodov v pavilóne B

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
10.500,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.05.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
IČO: 17050561
Športovcov 341/2, 01749 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Briestenská
Telefón: +421 424327005
Email: jana.briestenska@strojnickapb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa par. 7, ods. 1, písm. d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava podlahy a schodov v pavilóne B
II.1.2) Hlavný kód CPV
45432100-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava schodiska a časti podlahy chodieb v pavilóne B. Stavebné úpravy pozostávajú z položenia novej dlažby na jestvujúce schodisko z brúseného terazza, na podesty, kde je v súčasnosti maloformátová keramická dlažba, z položenia dlažby v častiach chodieb, kde sa nachádza podlahový povlak PVC, z výmeny schodiskového zábradlia. Práce sa budú realizovať na polovici schodiska vedúceho do I. PP, na schodisku medzi I., II. a III.NP a časti chodieb v I. až III. NP .

Popis navrhovaných stavebných prác :

Búracie práce :
Vybúranie jestvujúceho sokla výšky 150 mm
Vybúranie a demontáž drevených zárubní a dverí na I III. NP 6 ks
Odstránenie jestvujúceho podlahového povlaku PVC a odstránenie zostatkov lepidla na časti chodieb podklad je cementový poter
Odstránenie jestvujúceho podlahového povlaku PVC a odstránenie zostatkov lepidla na hlavných podestách podklad je keramická maloformátová dlažba
Demontáž jestvujúceho oceľového schodiskového zábradlia

Oprava schodiska :
-Vyspravenie omietky po vybúranom sokli a obklad sokla výška 100 mm

-Schodiskové stupne :
Zdrsnenie a očistenie povrchu otryskaním, obrúsením, ...
Penetrácia podkladu použiť penetráciu na nenasiakavé podklady
Vyspravenie povrchu a vyrovnanie povrchu nástupníc a podstupníc vysokopevnostnou a rýchloschnúcou reprofilačnou maltou
Prevedenie dlažby schodiskových stupňov / rozmer 330x330 / - dlažbu ukladať do
flexibilného lepidla po 24 hod pochôdzne
Na hrany schodiskových stupňov použiť hliníkové lišty protišmykový profil na ukončenie hrany schodu
Prvý a posledný schodiskový stupeň výrazne farebne odlíšiť
Špárovanie dlažby flexibilnou špárovacou hmotou

-Hlavná a vedľajšia podesta :
Poklepom na pôvodnú dlažbu zistíme jej pevnosť a súdržnosť
Uvoľnené dlaždice je potrebné odstrániť a vzniknuté miesto doplniť opravnou maltou
Zbrúsenie nerovností v hr. 2 mm tým odstránime aj zvyšky lepidla
Vytvorenie adhézneho mostíka na zvýšenie priľnavosti lepidla
Nanesenie flexibilného lepidla a položenie dlažby - po 24 hodinách je dlažbapochôdzna
Následne aplikujeme flexibilnú škárovaciu hmotu

-Chodba od podesty po požiarne dvere :Zbrúsenie nerovností v hr. 2 mm tým odstránime aj zvyšky lepidlaVyspravenie podkladu opravnou maltou hr. do 3 mmVytvorenie adhézneho mostíka na zvýšenie priľnavosti lepidlaSamonivelizujúci poter hr. 2 mmNanesenie flexibilného lepidla a položenie dlažby - po 24 hodinách je dlažba pochôdznaNásledne aplikujeme flexibilnú škárovaciu hmotu

-Zábradlie :
V mieste pôvodného zábradlia osadiť nové zábradlie rúrkové s tyčovou výplňou orientovanou na zvislo, madlo oceľové rúrkové
Na ľavej strane každého schodiskového ramena osadiť nové madlo oceľové rúrkové

-Protipožiarne dvere:
Osadenie protipožiarnych dverí, približná poloha

Poznámka č.1:
materiál - dlažbu si zabezpečí investor
materiál lepidlá, samonivelačný poter, malty, lišty.... zabezpečuje dodávateľ
po odstránení PVC je nutné prehodnotiť návrh úpravy podkladu a taktiež preveriť výškové rozdiely medzi poterom na chodbách a jestvujúcou keramickou dlažbou a taktiež podľa potreby upraviť návrh úpravy podkladu pod novú dlažbu
súčasťou pokládky dlažby je soklík výšky 100 mm
zábradlie a madlo musí spĺňať požiadavky STN Ochranné zábradlia
pred realizáciou prác a dodávok je nutné overiť rozmery na stavbe dodávateľom

Poznámka č. 2:
Do projektovej dokumentácie (úplný podrobný opis predmetu zákazky) je možné nahliadnuť pri obhliadke zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
10 500,83 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetná zákazka sa realizuje cez IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.05.2021