Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
2.697.574,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2021 13:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.05.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Jamnická/Mária Némethová
Telefón: +421 259356295
Email: obstaravanie@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách
Referenčné číslo: MAGS OVO 51109/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233221-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj VDZ) sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Úspešný uchádzač zabezpečí predovšetkým pravidelnú obnovu VDZ s reflexnou úpravou, obnovu VDZ po oprave krytu vozovky, zmeny a realizáciu nového VDZ podľa projektov organizácie dopravy (približne 160 ks ročne), odstránenie už existujúceho VDZ, realizáciu retroreflexných gombíkov, prvkov pre slabozrakých a nevidiacich a realizáciu VDZ s protišmykovou úpravou. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohách č. 2 a č. 3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 697 574,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34992200-9
34992100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
komunikácie v meste Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj VDZ) sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Úspešný uchádzač zabezpečí predovšetkým pravidelnú obnovu VDZ s reflexnou úpravou, obnovu VDZ po oprave krytu vozovky, zmeny a realizáciu nového VDZ podľa projektov organizácie dopravy (približne 160 ks ročne), odstránenie už existujúceho VDZ, realizáciu retroreflexných gombíkov, prvkov pre slabozrakých a nevidiacich a realizáciu VDZ s protišmykovou úpravou. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohách č. 2 a č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 697 574,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení aktuálnom v čase odoslania tejto Výzvy)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky;
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
4. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží zoznam, ktorý bude obsahovať uskutočnené stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej výške min. 2 500 000,- eur bez DPH.
2. k § 34 ods. 1 písm. d) ZVO: Uchádzač predloží vyhlásenia o parametroch a platné certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (sken originálu/overenej fotokópie certifikátu), ktorým bude uchádzač realizovať predmet zákazky min. v rozsahu:
a) jednozložková farba, odtieň biely a farebný
b) dvojzložková plastická hmota pre nanášanie za studena, odtieň biely
c) trojzložková hmota nanášaná za studena, odtieň biely
d) termoplastická hmota pre nanášanie za tepla (termoplast), odtieň biely
e) fólia s balotinou pre dočasné VDZ, odtieň žltý
f) retroreflexný dopravný gombík plastový
g) retroreflexný dopravný gombík kovový
h) dvojzložkový plastický materiál s protišmykovými prísadami (protišmykový povrch priechodov pre chodcov)
i) dvojzložkový plastický materiál s protišmykovými prísadami (cyklotrasy)
j) dvojzložkový plastický materiál určený na VDZ pre slabozrakých a nevidiacich
Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní uzná za rovnocenné aj iné doklady vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
3. k § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač predloží platné osvedčenie zodpovedných zamestnancov o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) s odborným zameraním:
a) Projektant: autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia kategórie A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, podkategória 2-1 dopravné stavby alebo autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia kategórie I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, podkategória 4-21 Projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská,
b) Stavbyvedúci: stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia: kategória Inžinierske stavby, podkategória 21 dopravné stavby
Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Ak daná osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že je držiteľom príslušného dokladu, postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search).
4. k § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: Uchádzač preukáže, že disponuje potrebným strojovým a technickým vybavením pre uskutočnenie predmetu zákazky. Za týmto účelom uchádzač predloží zoznam strojového a technického vybavenia, z ktorého bude vyplývať obchodné označenie a počet kusov strojového a technického vybavenia. Uchádzač musí preukázať, že pri plnení Rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať strojovým a technickým vybavením min. v rozsahu:
a) značkovací mechanizmus líniový min. 2 ks
b) značkovací mechanizmus na plošné znaky min. 3 ks
c) značkovací mechanizmus na termoplast min. 1 ks
d) značkovací mechanizmus na fóliu dočasného VDZ min. 1 ks
e) odstraňovací mechanizmus VDZ otryskaním (vodný lúč) min. 1 ks
f) predznačovací mechanizmus min. 1 ks.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2021 13:01
Miesto: Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Otváranie ponúk sa zároveň uskutoční v priestoroch Oddelenia verejného obstarávania magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava, Laurinská 5 (4. poschodie) Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ umožní osobnú účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si stanovuje požiadavku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, v zmysle ktorej vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

K podmienkam účasti:
Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce, ktorých predmetom bola realizácia vodorovného dopravného značenia, resp. realizácia vodorovného dopravného značenia - priechodov pre chodcov so štruktúrovaným povrchom.
Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy).

Všeobecne k preukazovaniu splnenia podmienok účasti: Uchádzač, ktorý je zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti dokladmi uvedenými v tejto Výzve alebo ich môže nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO, resp. čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov so sídlom v SR predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

V rámci poskytnutia súčinnosti pri uzatváraní Rámcovej dohody bude verejný obstarávateľ vyžadovať predložiť potvrdenia o skutočnosti, že pracovníci, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu zákazky v min. počte 2, ktorí boli komplexne zaškolení a sú schopní zabezpečiť realizáciu vodorovného dopravného značenia na základe určených postupov a zároveň sú aj technicky vybavení na zabezpečenie kvality prác v zmysle určených technológií.

Viac k poskytnutiu súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy o dielo a daným požiadavkám je uvedené v súťažných podkladoch.

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky uvedená v bode III.2.3)
tejto Výzvy sa vzťahuje na osoby, prostredníctvom ktorých uchádzači preukazujú splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.05.2021