Rozšírenie kapacít materskej školy s prítomnosťou MRK

  Zadávateľ:
Mesto Modrý Kameň
  Predpokladaná hodnota:
227.039,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2021 13:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.05.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Modrý Kameň
IČO: 00319457
Mariánske nám. 1, 99201 Modrý Kameň
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Rozkoš
Telefón: +421 474911979
Fax: +421 474911979
Email: primator@modrykamen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5280
Hlavná adresa(URL): https://www.modrykamen.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacít materskej školy s prítomnosťou MRK
Referenčné číslo: OPLZ-01
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
IA14-8 - Renovácia a zväčšenie
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je prístavba a prestavba existujúcej materskej školy za účelom zvýšenia kapacity o 24 detí a vonkajšie stavebné úpravy v k. ú. Modrý Kameň na ulici Poľná 540, na parcelách CKN 1229/10 a 1229/1 zapísaných na liste vlastníctva č. 862. Stavbu tvorí samotný objekt, ktorý nie je členený na samostatné stavebné objekty.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
227 039,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
45400000-1
45300000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Modrý Kameň, Poľná 540, parcely CKN 1229/10 a 1229/1.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom stavebných prác je najmä:
- Prístavba: prístavba novej časti pre materskú školu medzi jestvujúcimi stenami v átriu medzi časťou materskej školy a základnej školy; v pristavovanej časti vzniknú priestory ako nová herňa a spálňa, sociálne zariadenie pre menšie aj väčšie deti, WC pre imobilných, skladové priestory, spojovacia chodba zo spoločnej šatne deti, šatňa pre personál, upratovačka; prestrešenie prístavby a zádveria je navrhnuté plochou strechou s vnútornými dažďovými zvodmi; prekrytie časti jestvujúcej terasy MS pultovou strechou.
- Prestavba: v prestavovanej časti bude vytvorený väčší priestor pre stravovanie deti; vytvorenie väčšieho priestoru vstupnej chodby - šatne pre prezliekanie detí so vstupom z navrhovaného zádveria; oddelený vstup do herní pre väčšie a menšie deti; presun kancelárskych priestorov do západnej strany so samostatným vstupom z jestvujúcej terasy; samostatný vstup pre zásobovanie do výdajne stravy; vytvorenie chodby pre prístup do prístavby v átriu budovy.
- Vonkajšie stavebné úpravy: vytvorenie šikmej rampy pre imobilných zo SZ strany stavby; vytvorenie vonkajšieho schodiska pre nový vstup; vybudovanie spevnených plôch pre novy vstup.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
227 039,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt "Rozšírenie kapacít materskej školy s prítomnosťou MRK", kód projektu: 312061AKZ1 zmluvy:
II.2.14) Doplňujúce informácie
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 4 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2 a 3 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže podmienky účasti:
- podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
- podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (stavbyvedúci pre pozemné stavby a elektrikár).
Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ, preto bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy o dielo, ktorá spočíva v schválení procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP (doručenie Správy z kontroly s kladným výsledkom).
3. Verejný obstarávateľ môže od zmluvy odstúpiť, resp. ju nepodpísať bez udania iného dôvodu v prípade, ak budú zo strany Poskytovateľa NFP udelené finančné korekcie na základe zistených nedostatkov v procese verejného obstarávania alebo bude verejné obstarávanie zrušené.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2021 14:00
Miesto: on-line sprístupnenie ponúk v IS EVO a v sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: IS EVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle notifikáciu s linkou na sprístupnenie zápisnice všetkým uchádzačom, ktorí predložili v lehote ponuku.V prípade účasti uchádzača v sídle obstarávateľa sa uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) preukáže preukazom totožnosti, poverený zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje systémom Elektronického verejného obstarávania, verzia 18.0 (ďalej len "EVO") prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v Súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk je potrebná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli EVO.
3. Podrobnosti o systéme EVO vrátane technickej špecifikácie a podmienok registrácie, príručiek pre prácu so systémom EVO ako aj spôsobu komunikácie je uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo- 5f5.html.
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
6. Verejný obstarávateľ neaplikuje obstarávanie inovácií ani zelené verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 zákona o VO a v súlade so Zmluvou o NFP určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov. Tieto podmienky sú obsiahnuté v návrhu Zmluvy o dielo (článok XIII), ktorá tvorí Prílohu č. 3 Súťažných podkladov.
7. V súlade s § 56 ods. 15 ZVO verejný obstarávateľ môže určiť podľa svojho uváženia, že lehota na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovená v § 56 ods. 8, 10 a 14, je dlhšia ako 10 pracovných dní.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje realizovať dielo ako jeden celok, a to predovšetkým z dôvodu technickej, priestorovej a časovej previazanosti celého diela. Použitý postup verejného obstarávania a zvolené podmienky vytvárajú vhodné prostredie pre riadnu hospodársku súťaž tak, aby bola umožnená účasť vo verejnom obstarávaní širokému okruhu potenciálnych záujemcov a aby výsledok verejného obstarávania viedol k efektívnemu a účelnému vynakladaniu finančných prostriedkov.
10. Verejný obstarávateľ bude aplikovať § 112 ods. 6 - druhá veta zákona: vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tzv. super reverzný postup).
11. Uchádzač môže v súlade s § 114 ods. 1 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, predloží JED/čestné vyhlásenie aj za túto osobu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.05.2021