Oprava podlahy na novej hale 3. posch. - chodba

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
4.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 11:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.05.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
IČO: 17050561
Športovcov 341/2, 01749 Považská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Briestenská
Telefón: +421 424327005
Email: jana.briestenska@strojnickapb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa par. 7, ods. 1, písm. d)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava podlahy na novej hale 3. posch. - chodba
II.1.2) Hlavný kód CPV
45432100-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Oprava podlahy sa bude realizovať v objekte Dielne odbornej výuky v 3. NP na chodbe s označením na výkrese 3.22 o celkovej ploche 85,2 m2.
Na podlahe chodby je v súčasnosti cementový poter s epoxidovým náterom, ktorý je miestami ošúchaný do poteru. Na chodbe sa nachádzajú dve skrine elektrických rozvodní, ktoré zostávajú na pôvodnom mieste. Medzi miestnosťami 3.13 a 3.22 je výškový rozdiel v úrovni podláh vo dverách cca 40 mm.
Búracie práce:
Celoplošné prebrúsenie povrchu odstránenie epoxidového náteru,
Vybúranie jestvujúceho poteru v mieste realizácie rampy pred dverami, tak aby hrúbka nového cementového poteru bola min. 40 mm.
Oprava podlahy:
Celoplošné prebrúsenie povrchu odstránenie epoxidového náteru,
Na prekonanie výškového rozdielu medzi podlahami zrealizovať nábeh rampu s jemnozrnnej betónovej zmesi,
Penetrácia podkladu použiť penetráciu na nenasiakavé podklady,
Vyspravenie povrchu samonivelačným poterom,
Prevedenie dlažby podlahy chodby (rozmer 450x450) dlažbu ukladať do flexibilného lepidla po 24 hod pochôdzne,
Špárovanie dlažby flexibilnou špárovacou hmotou,
Súčasťou pokládky dlažby je soklík výšky 100 mm,
Lišty a prahy vo dverách SOŠ si vyrobí hliníkové prechodové lišty stavba osadí.
Poznámka:
Materiál dlažbu si zabezpečí investor,
Materiál lepidlá, samonivelačný poter, malty zabezpečuje dodávateľ,
Po prebrúsení je nutné prehodnotiť návrh úpravy podkladu a taktiež podľa potreby upraviť návrh úpravy podkladu pod novú dlažbu.
Súčasťou pokládky dlažby je soklík výšky 100 mm.
Pred realizáciou prác a dodávok je nutné overiť rozmery na stavbe dodávateľom.

Poznámka č. 1:
Do projektovej dokumentácie (úplný podrobný opis predmetu zákazky) je možné nahliadnuť pri obhliadke zákazky.

Poznámka č. 2:
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť/odstúpiť od zmluvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetná zákazka sa realizuje cez IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.05.2021