Nákup inšpekčných plavidiel pre Dopravný úrad

  Zadávateľ:
Dopravný úrad
  Predpokladaná hodnota:
618.715,04 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.04.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný úrad
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42355826
Letisko M. R. Štefánika , 82305 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Dopravný úrad
Telefón: +421 248777507
Email: filip.vaculovic@nsat.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://nsat.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup inšpekčných plavidiel pre Dopravný úrad
Referenčné číslo: 09081/2021/KP/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
34500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečiť pre Dopravný úrad, Prístavná 10, 821 09 Bratislava
- divíziu vnútrozemskej plavby štátny odborný dozor (ŠOD) Bratislava nákup inšpekčných plavidiel v rámci divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu, ktorej činnosť je taxatívne uvedená v ust. § 39 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štátny odborný dozor (ďalej len ŠOD) a bezpečnosť činností na vodných cestách je vykonávaný plavebnými inšpektormi na inšpekčných plavidlách divízie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
618 715,04 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nákup Inšpekčných plavidiel - kabinových lodí
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34510000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný úrad, Prístavná 10,820 09, Bratislava Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečiť nákup jedného nového inšpekčného plavidla kabínovej lode pre divíziu vnútrozemskej plavby štátny odborný dozor (ŠOD) Bratislava a ŠOD Komárno s možnosťou opcie na ďalší 1 kus nového inšpekčného plavidla kabínovej lode. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
464 640,92 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na nákup jedného plavidla v špecifikácii uvedenej v prílohe č. 2 Kúpnej zmluvy, za cenu uvedenú v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy a za rovnako stanovených podmienok v Kúpnej zmluve. V prípade využitia opcie verejným obstarávateľom sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť ku Kúpnej zmluve dodatok, ktorého predmetom bude dodanie plavidla a lehota dodania, na ktorý sa vzťahuje opcia. Lehota, v rámci ktorej verejný obstarávateľ môže využiť opciu, je stanovená na šesť (6) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákup inšpekčných plavidiel nafukovacích člnov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34522450-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný úrad, Prístavná 10, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečiť nákup jedného nového inšpekčného plavidla - nafukovacieho člnu pre divíziu vnútrozemskej plavby ŠOD Bratislava a ŠOD Komárno s možnosťou opcie na ďalší 1 kus nového inšpekčného plavidla nafukovacieho člnu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 899,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na nákup jedného plavidla v špecifikácii uvedenej v prílohe č. 2 Kúpnej zmluvy, za cenu uvedenú v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy a za rovnako stanovených podmienok v Kúpnej zmluve. V prípade využitia opcie verejným obstarávateľom sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť ku Kúpnej zmluve dodatok, ktorého predmetom bude dodanie plavidla a lehota dodania, na ktorý sa vzťahuje opcia. Lehota, v rámci ktorej verejný obstarávateľ môže využiť opciu, je stanovená na šesť (6) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nákup inšpekčných plavidiel vodných skútrov
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34521000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK010
II.2.4) Opis obstarávania:
Dopravný úrad, Prístavná 10, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 174,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na nákup jedného plavidla v špecifikácii uvedenej v prílohe č. 2 Kúpnej zmluvy, za cenu uvedenú v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy a za rovnako stanovených podmienok v Kúpnej zmluve. V prípade využitia opcie verejným obstarávateľom sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť ku Kúpnej zmluve dodatok, ktorého predmetom bude dodanie plavidla a lehota dodania, na ktorý sa vzťahuje opcia. Lehota, v rámci ktorej verejný obstarávateľ môže využiť opciu, je stanovená na šesť (6) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon") v plnom rozsahu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač pred podpisom Kúpnej zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinny poskytnúť súčinnosť podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2021 10:00
Miesto: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverzná verejná súťaž).
Verejný obstarávateľ vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania ERANET.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.04.2021