Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

  Zadávateľ:
Obec Lehnice
  Predpokladaná hodnota:
334.317,46 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.04.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lehnice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305553
Lehnice 89, 93037 Lehnice
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 948681179
Email: info@psagentura.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.obeclehnice.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
Referenčné číslo: N006/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33100000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia.

Predmet zákazky sa delí na päť častí:
1. Zariadenia pre ambulanciu všeobecného lekára
2. Zariadenia pre pediatrickú ambulanciu
3. Zariadenia pre gynekologickú ambulanciu
4. Zariadenia pre stomatologickú ambulanciu
5. Zariadenia pre internú ambulanciu
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
334 317,46 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zariadenia pre ambulanciu všeobecného lekára
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
33192210-7
33121500-9
33190000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, Obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia ambulancie všeobecného lekára.

Logický celok č. 1: Pojazdný nástrojový stolík 1 ks
Logický celok č. 2: Vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom 1 ks
Logický celok č. 3: Vyšetrovacie svietidlo 1 ks
Logický celok č. 4: Germicídny žiarič 2 ks
Logický celok č. 5: Vyšetrovacie lôžko pre dospelých 1 ks
Logický celok č. 6: EKG prístroj 12-zvodový 1 ks
Logický celok č. 7: Analyzátor do ambulancie - 1 ks

Vybavenie sa dodáva ako celok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 349,53 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
42
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC212-2018-33
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zariadenia pre pediatrickú ambulanciu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
33192210-7
33190000-8
33191100-6
38434000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, Obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie pre pediatrickú ambulanciu.

Logický celok č. 1: Pojazdný nástrojový stolík 1 ks
Logický celok č. 2: Vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom 1 ks
Logický celok č. 3: Vyšetrovacie svietidlo 1 ks
Logický celok č. 4: Germicídny žiarič 2 ks
Logický celok č. 5: Horúcovzdušný sterilizátor - 1 ks
Logický celok č. 6: Prístroj na vyšetrenie zraku 1 ks
Logický celok č. 7: Analyzátor do ambulancie 1 ks

Vybavenie sa dodáva ako celok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
20 640,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
42
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC212-2018-33
Časť: 3
II.2.1) Názov
Zariadenia pre gynekologickú ambulanciu
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
33192210-7
31520000-7
33191100-6
33164100-8
38434210-1
33123230-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, Obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia pre gynekologickú ambulanciu.

Logický celok č. 1: Pojazdný nástrojový stolík 1 ks
Logický celok č. 2: Vyšetrovacie svietidlo 1 ks
Logický celok č. 3: Germicídny žiarič 2 ks
Logický celok č. 4: Horúcovzdušný sterilizátor 2 ks
Logický celok č. 5: Gynekologický vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom 1 ks
Logický celok č. 6: Kolposkop 1 ks
Logický celok č. 7: Sono prístroj so sondami pre gynekologické vyšetrenia 1 ks
Logický celok č. 8: Kardiotokograf 1 ks

Vybavenie sa dodáva ako celok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
49 747,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
42
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC212-2018-33
Časť: 4
II.2.1) Názov
Zariadenia pre stomatologickú ambulanciu
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
38510000-3
33191110-9
42910000-8
33111500-6
42123000-7
33133000-1
33131100-8
33131000-7
33126000-9
33131100-8
38520000-6
33130000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, Obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia pre stomatologickú ambulanciu.
Logický celok č.1.: Stomatologická súprava 1
Logický celok č.2.: Stomatologická súprava 2
Logický celok č.3.: Plnospektrálne LED osvetlenie - 2 ks
Logický celok č.4.: Mikroskop
Logický celok č.5.: Autokláv
Logický celok č.6.: Balička nástrojov
Logický celok č.7.: Ultrazvuková čistička
Logický celok č.8.: Nástroj na ošetrovanie násadcov
Logický celok č.9.: Destilátor vody
Logický celok č.10.: OPG CBT
Logický celok č.11.: Ochranné RTG zástery
Logický celok č.12.: Kompresor
Logický celok č.13.: Agregát mokrého odsávania
Logický celok č.14.: Miešače odtlačkových materiálov / Pentamix
Logický celok č.15.: Vysokofrekvenčný prúd / Kauter
Logický celok č.16.: Kyrety set
Logický celok č.17.: Pieskovací prístroj
Logický celok č.18.: Rýchlospojka
Logický celok č.19.: Pieskovač s ultrazvukovým odstraňovačom zubného kameňa
Logický celok č.20.: Chirurgický implantačný motor
Logický celok č.21.: Intraorálny skener základnej úrovne
Logický celok č.22.: Stomatologické inštrumentárium
Logický celok č.23.: Germicídny žiarič - 2 ks

Vybavenie sa dodáva ako celok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
212 636,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
42
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC212-2018-33
Časť: 5
II.2.1) Názov
Zariadenia pre internú ambulanciu
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
33192200-4
33192210-7
33191100-6
33121500-9
33194100-7
33194120-3
33123210-3
33182100-0
33123000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zmluvy je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice, Okres Dunajská Streda, Obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia pre internú ambulanciu.
Logický celok č. 1: Pojazdný nástrojový stolík 1 ks
Logický celok č. 2: Vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom 1 ks
Logický celok č. 3: Vyšetrovacie svietidlo 1 ks
Logický celok č. 4: Germicídny žiarič 1 ks
Logický celok č. 5: Horúcovzdušný sterilizátor 1 ks
Logický celok č. 6: EKG prístroj 12-zvodový 2 ks
Logický celok č. 7: Defibrilátor 1 ks
Logický celok č. 8: Kreslo na podávanie infúzií 1 ks
Logický celok č. 9: 24 hod snímač - Holter EKG 1 ks
Logický celok č. 10: 24 hod snímač - Holter TK 1 ks

Vybavenie sa dodáva ako celok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 943,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
42
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO2-SC212-2018-33
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) až h) a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.3 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu,

1.4 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.5 V súlade s §32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že má prístup k údajom z informačných systémov
verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z.z.). Uchádzač nepredkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa predchádzajúcej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na zahraničného uchádzača u ktorého si verejný obstarávateľ cez informačné systémy verejnej správy nevie overiť splnenie podmienok účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2021 13:00
Miesto: PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súlade s § 52 verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.04.2021